Катедра "Икономическа социология"

МП Социални изследвания, анализи и проекти
Обновено: събота, 22 декември 2018 16:13

Учебен план МП “Социални изследвания, анализи и проекти”

№ по ред

Код

Code

Учебна дисциплина

Courses

Хорариум/

Hours

Лекции

Lectures

Упражнения

Seminars

Извънаудиторна заетост Extracurricular Activity

Кредити

Credits

Контрол

Control

ПЪРВИ КУРС/FIRST YEAR OF STUDIES

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР/FIRST SEMESTER

1

М13101С0101

РИСКОВО ОБЩЕСТВО И СОЦИАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

RISK SOCIETY AND SOCIAL TRANSFORMATIONS

60

60

0

65

5

изпит

2

M13101C0102

СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ

SOCIAL RESEARCH AND ANALYSES

60

60

0

65

5

изпит

3

M13101C0103

ОБЩЕСТВО И КРИЗА

SOCIETY AND CRISIS

45

45

0

80

5

изпит

4

M13101C0104

СОЦИОЛОГИЯ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

SOCIOLOGY OF GLOBALIZATION

60

60

0

65

5

изпит

5

M13101O0105

ГРАЖДАНСКА ПУБЛИЧНОСТ И СОЦИАЛНИ ДВИЖЕНИЯ  

CIVIC PUBLICITY AND SOCIAL MOVEMENTS

45

45

0

80

5

изпит

5

M13101O0106

ПОЛИТИЧЕСКИ И ЕЛЕКТОРАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

POLITICAL ELECTORAL RESEARCH

45

45

0

80

5

изпит

6

M13101O0107

СОЦИАЛНА ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКИ,  ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

SOCIAL ASSESSMENT OF POLICIES, PROGRAMMES AND PROJECTS

45

45

0

80

5

Тек. оценка/ Grade based on semester control

6

M13101O0108

НЕПАРАМЕТРИЧНИ МЕТОДИ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

NONPARAMETRICAL METHODS FOR STATISTICAL ANALYSIS

45

45

0

80

5

Тек. оценка/ Grade based on semester control

 

 

Общо/Total

315

315

0

435

 

30

 

ПЪРВИ КУРС/FIRST YEAR OF STUDIES

ВТОРИ СЕМЕСТЪР/SECOND SEMESTER

7

M13101C0209

СРАВНИТЕЛНИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

COMPARATIVE SOCIAL POLICIES

45

45

0

45

3

Изпит/ exam

8

M13101C0210

СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА И ДЕМОГРАФИЯ

DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STATISTICS

45

45

0

45

3

Изпит/ exam

9

M13101O0211

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ АГЕНЦИИ И НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

MANAGEMENT OF RESEARCH AGENCIES AND NGOs

45

45

0

45

3

Изпит/ exam

9

M13101O0212

МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ

METHODS FOR ANALYSIS OF CAUSALITY AND STATISTICAL RELATIONSHIPS

45

45

0

45

3

Изпит/ exam

10

M13101О0213

СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ И ФОРСАЙТ МЕТОДИ

SOCIAL INNOVATIONS AND FORESIGHT METHODS

45

45

0

45

3

Изпит/ exam

10

M1310100214

МИГРАЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

MIGRATION STUDIES

45

45

0

45

3

Изпит/ exam

11

M13101F0215

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

MANAGEMENT OF EUROPEAN PROJECTS

45

45

0

45

3

Тек. оценка/ Grade based on semester control

 

 

 

Общо/Total

225

225

0

225

15

 

Дипломна работа/Diploma Thesis

За студенти, записани за обучение през месец септември/октомври:

първа сесия: юни/юли

втора сесия: септември/октомври

трета сесия: февруари/март

За студенти, записани за обучение през месец януари/февруари:

първа сесия: февруари/март

втора сесия: юни/юли

трета сесия: септември/октомври

 

 

 

375

15

Изпит/ exam

Общо/Total

225

225

0

600

30

 

 

ЛЕГЕНДА

C

Задължителни

O

Избираеми

F

Факултативна

 

 

 

Прикачени файлове:

application/pdf Учебен план - специалност Социални изследвания, анализи и проекти от уч.г. 2018-2019.pdf - 217 KB