Катедра "Икономическа социология"

Катедра Икономическа социология
Обновено: събота, 22 декември 2018 16:48

История


Катедра “Икономическа социология” [1] е създадена през 1975 г., като първоприемник на секция “Икономическа социология” към катедра “Политическа икономия”. Основоположници са акад. Жак Натан и проф. д-р Кирил Григоров от катедра “Политическа икономия” и проф. д-р Живко Ошавков – директор на Института по социология при БАН. Пръв ръководител на катедрата е доц. Ташо Пачев и научен секретар ст.ас. Благой Колев.

За първи път започват да се четат следните курсове пред студентите от Общоикономическия факултет – по Обща социология от проф. д.ф.н Минчо Семов, по Икономическа социология от проф. д. ик. н. Ташо Пачев, по демография - от проф. д. ик. н. Минко Минков, по социална психология от проф. д.ф.н. Минчо Драганов, по методология и методика на емпиричните социологически изследвани от проф. д. ик. н. Иванка Съйкова. Този факт е естествен резултат от качествения скок, който извършва в развитието си социологията в България след 1968 г. Основните предпоставки за развитието и за напредъка на университетската социология се отнасят до следното:

  1. През 1959 г. се създава Българската социологическа асоциация;
  2. Разработват се първите мащабни социологически проекти под ръководството на проф.д.ф.н. Живко Ошавков, които се превръщат в интелектуална база на обучението по социология и на професионализацията на няколко генерации от социолози;
  3. През 1968 г. се създава Институтът по социология, както и други социологически звена / Институтът за профсъюзни проблеми, Научноизследователският институт за младежта, Институтът за култура и други ведомствени звена, произвеждащи социологически и интердисциплинни изследвания/;
  4. Международното признание, което българската социология получава на VІІ Световен конкрес по социология, проведен през 1970 г. в гр. Варна от една страна, а от друга, интелектуалният тласък, който науката получава от конгреса.

През периода 1975-1984 г. катедра “Икономическа социология” се ръководи от проф. д.и.н. Ташо Пачев. Научни секретари последователно са ст.ас. Благой Колев, гл. ас. П. Ценов, гл. ас. Д. Варзоновцев и доц. д-р Кольо Рамчев /1981-1990/.

През периода 1984-1986 г. катедрата получава наименованието “Социология и педагогика”. С решение на Академичния съвет става обединяване на катедра “Икономическа социология” с катедра “Педагогика и психология”. Новата катедра съществува с две структурни звена – секция “Социология”, с ръководител доц. д-р Благой Колев и секция “Педагогика и психология”, с ръководител доц.д-р Найден Димитров, а по-късно проф. д-р Атанас Ников. Ръководител на катедрата е проф. д.ик.н. Ташо Пачев, научен секретар – доц. д-р Кольо Рамчев /1981-1990/. През учебната 1985-1986 г. катедрата е  разделена  на две самостоятелни катедри: катедра “Икономическа социология” и катедра ”Педагогика и психология”. Ръководството на катедрата се запазва.

През периода 1986-1990 г. катедра “Икономическа социология” е самостоятелна, с ръководител проф. д.ик.н. Ташо Пачев и научен секретар доц. д-р Кольо Рамчев.

Периодът 1990-1994 г. очертава нова промяна – с решение на Академичния съвет се създава департамент по “Социология и политически науки”. В департамента функционират две секции: секция “Социология”, с ръководител доц. д-р Благой Колев и секция “Политология”, с ръководител доц. д-р Г. Янков. Ръководители на департамента последователно са: проф. д.и.н. Ташо Пачев /1990-1991/, с научен секретар гл. ас. д-р Валентин Вълов /1990-1991/; доц. д-р Благой Колев /1991-1992/, с научен секретар гл.ас. Андрей Нончев; доц. д-р Кольо Рамчев /1992-1994/, с научен секретар гл.ас. Андрей Нончев /1991-1994/. През учебната 1994-1995 г. става разделяне на департамента на две катедри: катедра “Икономическа социология”, с ръководител доц. д-р Благой Колев и катедра “Политология”, с ръководител проф. д-р Георги Янков.

От 1995-1999 г. катедра “Икономическа социология” е отново самостоятелна катедра. Ръководител е доц. д-р Благой Колев и научен секретар гл. ас. д-р Вяра Стоилова.

През периода 1999-2004 г. катедрата се ръководи от проф. д-р Благой Колев, с научен секретар доц. д-р Мария Стоянова.

През най-новия период 2004-2008 г. се извършва трета промяна в наименованието и състава на катедрата. С решение на Академичния съвет от 09.02.2005 г., катедра “Психология и педагогика” влиза в състава на катедра “Икономическа социология”. Обединената катедра е номинирана “Икономическа социология и психология”. Ръководител на катедрата е проф. д-р Благой Колев и научен секретар доц. д-р Мария Стоянова.

През учебната 2010-2011 г. с решение на Академичния съвет се извършва четвърта промяна в наименованието на катедрата, което е валидно и до днес. Катедра „Икономическа социология и психология” е преименувана в „Икономическа социология”. Ръководител на катедрата продължава да бъде проф. д-р Благой Колев и научен секретар доц.д-р Мария Стоянова.

От 2012 г. ръководител на катедра „Икономическа социология” е доц. д-р Андрей Нончев. Научни секретари през този период са доц. д-р Донка Никова (2012-2015 г.) и гл. ас. д-р Михаела Мишева (2015-2017 г.). От 2017 г. научен секретар на катедрата е гл.ас. д-р Тодорка Кинева.

Катедра „Икономическа социология” обучава студенти в две професионални направления:

3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност "Социология" и

3.8. Икономика, специалност "Икономическа социология и психология".

Обучението на студенти се осъществява в три степенна структура – образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" и образователно-научна степен "Доктор".

Националната агенция за оценка и акредитация възнагради нашите усилия и през 2015 г. оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! Какво означава тази оценка можете да научите тук.

През 2015 година катедра "Икономическа социология" отбеляза 40 години от създаването си с издаването на юбилеен том "Научни трудове" на УНСС, публични лекции на изтъкнати наши колеги, научна конференция с международно участие, сборникът от която може да намерите тук.


soc_46320_Presentation_doc. Stoyanova_19.11.2015_final_2.jpg

презентация по повод 40 години катедра Икономическа социологогия

на юбилейна конференция "Икономическа социология 4.0"

19.11.2016 г., УНСС

Автор: доц. д-р Мария Стоянова

Рожденният ден на катедрата направи възможна срещата (реална и символична) на четири поколения социолози и икономисти в УНСС, без чийто интелектуален, организационен и управленски капацитет това нямаше да се случи. В социалното време  (и историческото и биографичното) тези 4 поколения, които работят в катедра „Икономическа социология” са следните:  първото - основателите (р. 1925-1944 г.); второто – приемниците (р. 1944-1964 г.); третото – генераторите (р. 1964-1980 г.) и четвъртото надеждите (р. 1981-2000 г.).

                  

 ОСНОВАТЕЛИТЕ (създателите от ХХ в.)

Това е поколението, чиито представители в областта на висшето образование реализират държавната политика за ускорено развитие на социологическите изследвания и за институционализирането на социологическата наука в България. Те имат реален принос в създаването на Института по социология при БАН (1968 г.), профила по Социология във ВИИ "Карл Маркс" (1969 г.) и СУ "Климент Охридски" (1969 г.) и съответно катедрите - "Икономическа социология" във ВИИ "Карл Маркс" (1975 г.) и "Социология" в СУ (1976 г.), създаването на секция "Социология на труда" в Института по труда, на списание "Социологически проблеми" и "Социологически бюлетин". 

Днес отправяме дълбоката си почит и признателност към представителите на това поколение от нашия университет и от Института по социология при БАН, които приемаме за основатели на катедрата и на специалността:

Акад. Жак Натан - ръководителят на катедра Политическа икономия, в която се създава профил „Социология” и в продължение на 20 г. се обучават студенти от 3 и 4 курс на специалност „Политическа икономия”. Акад. Жак Натан е учен с широк поглед върху стопанската история на България, върху непосредствено протичащите процеси в нашето общество, както и върху науките, които го изучават. Признаваме, че без неговата помощ, без контактите които той осигурява с проф. Ж. Ошавков началото на обучението по социология в нашия университет не би могло да се случи.

С удоволствие отбелязвам, че не малко възпитаници на този профил присъстват днес на срещата на поколенията.

Проф. д-р К. Григоров - преподавател от катедра „Политическа икономия”, по-късно ръководител на катедра „История на икономическите теории”. Запознат твърде добре с творчеството на класиците на социологията – О. Конт, Х. Спенсър, Е. Дюркем, М. Вебер, К. Маркс, както и на съвременни автори той взема участие в Шестия световен конгрес по социология (гр. Евиан - Франция през м. септември 1966 г.) и изнася доклад на тема „Съвременната социология и марксистката политическа икономия”. В този доклад развива оригинални идеи за социологизирането на политическата икономия и за икономизирането на социологията”. Специално внимание отделя на икономическата социология и дава собствено определение на нейния предмет. Тази статия става основополагаща за обучението на студенти и млади преподаватели.

Проф. д-р Живко Ошавков – първият директор на Института по социология при БАН, с голям принос за кадровото осигуряване и институционализацията на катедра „Икономическа социология”. След запознаване с публикациите по обществените фондове за лично потребление на проф. Ташо Пачев (тогава доцент в катедра „Политическа икономия”), проф. Ошавков подкрепя включването му в социологическата общност и изпращането му на 6 месечна специализация по социология в бившия СССР.

Нещо повече. Проф. Ж. Ошавков участва в първото заседание на новосъздадената катедра „Икономическа социология” с конкретни идеи за нейното конституиране и предстоящо развитие.

Ако проф. Ошавков е първият съзидател от Института по социология, който по това време отдава интелектуална енергия за раждането на катедрата, то следващите, които безрезервно помагат за нейното „прохождане” и израстване са член кор. проф. дсн Стоян  Михайлов, проф. д-р Захари Стайков, проф. д-р Минчо Драганов, проф. д-р Минчо Семов (от СУ).

Проф. д.ик.н. Ташо Пачевпървият ръководител на катедра „Икономическа социология” (1975-1990 г.). Тази отговорна мисия изпълнява 20 г., от които 5 г. като ръководител на секция по социология в катедра „Политическа икономия” и 16 г. като ръководител на катедра „Икономическа социология”. Под негово ръководство се формира първият преподавателски състав предимно от асистенти – Благой Колев, Анна Пенева, Петко Ценов, Христо Стоянова, Дмитрий Варзоновцев и редовния докторант Валентин Вълов, а след 1980 г. и доц. д-р Кольо Рамчев. Научни секретари на катедрата последователно са – Благой Колев, Петко Ценов, Дмитрий Варзоновцев и Кольо Рамчев.

Приносите на проф. Пачев се свързват:  

- не само със създаването на катедрата, но и с нейната 2 кратна промяна на наименованието и структурата, поради конюнктурни причини – от „Икономическа социология” (1975-1984 г.) на Социология и педагогика (1984-1986 г.) и на Департамент по Социология и политически науки (1986-1991 г.); 

- не само с преподаването на учебната дисциплина Икономическа социология в ОИФ, но и с превръщането й в задължителна за всички специалности от учебната 1974-1975 г.;

- не само с обучението на студенти в профил „Социология”, но и със създаването на специалност „Икономическа социология” през учебната 1990-1991 г. – спонсорирана, съгласно Договор за сътрудничество между УНСС и ДФ „Георесурс”. Това е стратегическа цел в управленската визия на проф. Пачев и тя е достигната след 20 години упорита работа.

За съжаление, биологичните закони са по-силни от социалните. Въпреки, че днес проф. Пачев физически не е сред нас, ние усещаме неговата аура, спомняме си неговите послания и в знак на почит и признателност изпращаме благодарствено писмо до неговите наследници.

Проф.д-р Благой Колеввторият ръководител на катедра „Икономическа социология” (1990-1991 г.) и (1995-2011 г.), в продължение на 17 г. Важно е да се отбележи, че проф. Колев е първият асистент и първият научен секретар на катедрата, вторият професор на катедрата от основния й състав, председател на Общото събрание на УНСС в 2 последователни мандата (2003-2011 г.), носител на почетния знак на университета „за значим принос в развитието на университета и по повод на неговата 60-годишнина“, омбудсман и в момента почетен професор на УНСС.

Основни приноси на проф. Колев се свързват със:

- запазване и разширяване на катедрата, 2 пъти смяна на името, структурата и съдържанието поради конкретната конюнктура в УНСС - от Департамент по Социология и политически науки (1986-1991 г.) тя се преименува в „Икономическа социология  (1995-2004 г.); а през 2005 г. „Икономическа социология и психология (2004-2011 г.);

- увеличаване броя на специалностите – от 1 на 2 – променя се наименованието специалността от „Икономическа социология” на „Социология” в съответствие с единните държавни изисквания през 1997 г. и паралелно се създава нова специалност „Икономика” първоначално с 1, а от 2005 г. с две специализациии – по Икономическа социология и по Икономическа психология. Нашата катедра е единствената, която обучава студенти в 2 професионални направления (ПН) – 3.1. Социология, антропология и науки за културата (специалност „Социология”) и 3.8. Икономика (специалност "Икономическа социология”);

- конституира преподавателски състав, адекватен на обучението на студентите от 2 ПН чрез: първо, ускорено възпроизводство на основния състав на катедрата (в продължение на 8 години са произведени 2 доктори, 3 доценти, 2 големи доктори, 3 професори); второ, чрез назначаване на щат на нови преподаватели по научната специалност „Социология” (3 професори, 5 доценти и 2 асистенти) и трето, чрез осигуряване на преподавателска мобилност - вътрешна за ПН 3.8. (ежегодно на 5-10 преподаватели от други катедри на УНСС) и предимно външна за ПН 3.1. (привличане на над 30 преподаватели на хонорар от различни институции, 15 от които от ИС при БАН);

- разработване на нова учебна документация за двете специалности и специализациите за ОКС ”бакалавър”, ОКС ”магистър” и ОНС „доктор”;

- получаване на високи оценки от НАОА за двете ПН и получаване на права за обучаване на студенти в трите степени на висшето образование.

Благодарим Ви, проф. Колев!

Доц. д-р Кольо Рамчевтретият ръководител на катедрата (1992-1995 г.), наричана тогава Департамент по Социология и политически науки с две секции – секция „Социология” с ръководител доц. д-р Бл. Колев и секция „Политология” с ръководител доц. д-р Г. Янков.

Приносите на доц. Рамчев се свързват с 13 годишното му участие в управлението на катедрата, от които 9 години като научен секретар и 3 години като нейн ръководител; допринесъл е за оцеляването на катедрата и за запазване на преподавателския й състав през критичния период на действие на „закона  Панев”; той е създател и директор на Лабораторията за социологически изследвания към катедрата (от 1987-1992 г.).        

Благодарми  Ви, доц. Рамчев!

За институционализирането на нашата катедра и на специалностите допринасят още следните представители на първото поколение - проф. дсн Иванка Съйкова и проф. дфн Кръстьо Петков, които наградихме с юбилеен плакет по време на публичните им лекции в УНСС, посветени на настоящия юбилей.

Днес казваме благодаря и на доц. д-р Саша Тодорова за 26 годишния й труд, отдаден на катедрата, на колегите, на студентите и докторантите, за приноса й за акредитирането на социологическото и на още 5 професионални направления в УНСС - награждаваме я с юбилеен плакет.                       

Ръководството на катедрата номинира с поименна грамота за принос в развитието на катедрата уважаемите: чл.кор. проф. дфн Стоян Михайлов; чл.кор. проф. дсн Атанас Атанасов; проф. дпн Георги Янков; проф. д-р Атанас Казаков; доц. д-р Марчо Марков; проф. дсн Ивайло Кусев; доц. д-р Иван Чалъков; доц. д-р Стоян Влайков; проф. д-р Лучиян Милков; доц. д-р Люба Михалкова; гл.ас. д-р Валентин Вълов, ас. Анелия Стоичкова и др.                                       

Ръководството на катедрата номинира с грамота уважаемите доц. д-р Мария Серафимова; доц. д-р Здравка Тонева; доц. д-р Блага Благоева; доц. д-р Христина Дончева; гл.ас .д-р Радка Ценова; гл.ас. д-р Ивета Якова; 19 студенти от Клуба на младия социолог от УНСС и ЮЗУ ”Неофит Рилски”; докторантите и преподавателите на катедра „Икономическа социология”; Йорданка Кателиева - административния секретар на катедрата, Живка Будинова – инспектор по ОКС ”бакалавър”, Мариана Димитрова – инспектор по ОКС ”магистър” и др.

 

Ръководството на катедрата изпраща благодарствени писма до наследниците на незабравимите - проф. дсн Минко Минков; проф. д-р Чавдар Кюранов; проф. дсн Веска Кожухарова; проф. дсн Борис Ставров.

                             

Второто поколение

ПРИЕМНИЦИТЕ


Второто поколение или продължителите на поставеното начало. Тяхната основна мисия е свързана със съхраняване на катедрата и специалностите, запазване на традицията за задължително изучаване на социология в университета и създаване на високо образовани нейни възпитаници, които с придобитите академични знания и умения да допринасят за създаване на добавена стойност за обществото ни. Това е поколението, което с интелектуалния си капацитет участва най-активно в извършване на трансформациите в УНСС, във ОИФ и в катедрата. То влага неизмерима интелектуална енергия за:

- подготовка на съвременна учебна документация за обучителния процес;

- написване на необходимите монографии, учебници и учебни помагала, статии и студии за студентите и докторантите; за правене на перманентни преоценки на миналото и настоящето в образованието и в различни сфери на обществения живот и очертаване контурите на близкото и по-далечно бъдеще на образователната и изследователската дейност на катедрата, факултета и университета.

Кои са представителите на второто поколение в катедрата?

Доц. д-р Андрей Нончев – четвъртият и настоящ ръководител на катедра „Икономическа социология” (от 2011 г.) - вече 5 г. ръководи катедрата, 4 г. е научен секретар; член на ОИФ, член на АС на УНСС.

Приносите на доц. Нончев се свързват с това, че:

- приема направеното и завещаното от основателите със съзнанието за съхраняване и продължаване на традициите;

- въвежда нов стил на управление – чрез ценности и доверие;

- разширява контактите на катедрата чрез социалните мрежи в страната и света;

- акцентира върху академичното израстване на преподавателите;

- разширява докторантурата, мотивира и подкрепя докторантите и научните им ръководители за успешна защита;

- разширява мащабите на извънаудиторната работа със студентите и докторантите чрез Лабораторията за социологически изследвания, Клуба на социолога и Алумни клуб „Социология, икономика, психология в УНСС”.

Доц.д-р Мария Стоянова – Зам. декан по НИД на ОИФ, член на ФС на ОИФ, председател на Атестационната  комисия на ОИФ, член на Програмния съвет на УНСС, член на Акредитационния съвет на УНСС; 13 г. научен секретар на катедрата (1999-2011), един от създателите на Клуба на младия социолог (1999 г.); един от създателите на второто в историята на университета студентско дружество на доброволците в/от УНСС – 2013 г. (първото е създадено по време на Свободния университет 1922-1923 г.); съучредител и председател на Алумни клуб „Социология, икономика, психология в УНСС” (2015 г.), член на редколегията на списание „Социология и икономика”.

Доц. д-р Вяра Стоилова – 4 г. научен секретар на катедрата; член на ФС на ОИФ, член на редколегията на  Научни трудове в УНСС.

Гл.ас. д-р Александър Стоянов.

Проф. дсн Елка Тодорова - член на ФС на ОИФ

Проф. дсн Теменуга Ракаджийска - директор на ЛСИ, член на ФС на ОИФ.

Проф. дсн Георги Найденов - член на ФС на ОИФ.

Доц. д-р Донка Никова – научен секретар (2012-2013 г.),

Доц. д-р Андрей Бунджулов.

 

Други преподаватели от второто поколение, които през определен период от време са работили на щат в катедрата: чл.кор. проф. дсн Димитър Димитров, проф. д-р Симеон Желев, проф. дсн Михаил Мирчев, гл.ас. д-р Валентин Вълов, извънреден доц. д-р Дочо Лазаров.                  

Представители на второто поколение, които са работили и работят в момента в катедрата на хонорар са проф. дсн Светлана Съйкова, доц. д-р Максим Молхов, доц. д-р Стоян Влайков, доц. дсн Емилия Ченгелова, гл.ас. д-р Галина Колева, проф. дсн Начко Радев, проф. д-р Ставри Фердов, проф. дсн Духомир Минев, доц. д-р Мария Желязкова; проф. дсн Добринка Пейчева; проф. дсн Валентина Миленкова; доц. д-р Максим Молхов; доц. д-р Лилия Димова и др.

Преподаватели в УНСС – възпитаници на катедрата, които през годините щедро са подкрепяли и подкрепят развитието на професионалните направления, израстването на академичния състав и успешното обучение и дипломиране на студентите са:

-         уважаемия Ректор на УНСС - проф. д.ик.н Стати Статев,

-         уважаемата доц. д-р Лилия Йотова (настоящ Декан на ОИФ),

-         уважаемия доц. д-р Марчо Марков (Декан на ОИФ през периода (2007-2009 г.),

-         уважаемия проф. д ик.н Атанас Казаков,

-         както и редица други преподаватели от други факултети на УНСС (средно по 5-6 на година), които също допринасят за нормалния учебен процес в нашите специалности и в нашия факултет.

                             

Третото поколение

ГЕНЕРАТОРИТЕ

Третото поколение в катедрата – това са преносителите на междупоколенческата памет, на знанията, уменията и опита на първото и на второто поколение. Неговите представители непрекъснато търсят и акумулират иновативни знания; реактивно ги анализират и споделят с околните, препредават ги в аудиторията, в научните форуми, правят ги достъпни за използване в реалната изследователска и управленска практика. Това е поколение с висок интелектуален капацитет, отворено за дискусии и за приемане на чуждо мнение и опит, за критично оценяване на различното и за практично използване единствено на полезното и необходимото.

Това поколение вярва в знанията, уменията и способностите си и лесно ги препредава. То е високо информирано поколение, притежава дигитални знания и умения, неговите представители се себераздават за бързо транслиране, адаптиране и реализиране на новостите в науката и практиката и за постигане на желаните цели.

Представителите на третото поколение в катедрата са 

гл.ас. д-р Михаела Мишева

гл.ас. д-р Георги Петрунов 

гл.ас. д-р Катя Михайлова

 

Четвъртото поколение

НАДЕЖДИТЕ

Най-важно за четвъртото поколение е да се труди, да произвежда, да сътворява нещо. Представителите му приемат на доверие създаденото от предходните поколения, но са склонни да търсят собствена ниша за изява и резултатност, самостоятелен път за решаване на всяка задача,. Те разчитат, че трудовият им живот тепърва престои да се случва и непрекъснато търсят нови възможности за собствената си реализация. Склонни са да инвестират труда и знанията си навсякъде, където е възможно – и в науката, и в практиката - „каквото и да се случва”. Способни са да генерират идеи, да откриват новости, да създават образци на поведение и да предизвикват околните да ги следват. Това е иновативно и градивно поколение. Неговите представители търсят и създават нови изследователски полета в социологическата наука, в т.ч. в икономическата социология. Затова ги наричаме нашите НАДЕЖДИ и дълбоко вярваме, че чрез тях и поколението на ГЕНЕРАТОРИТЕ – утре  ще ни има.

Представителите на третото поколение в катедрата са: ас. д-р Тодорка Кинева и докторантите: защитилите - д-р Габриела Йорданова; д-р Мариета Христова; д-р Велина Банканска; д-р Йоан Христов и предстои да защитават - Силвия Дацин, Александър Панайотов, Манол Кръстев, Георги Кроснаров, Гергана Костадинова, Андрей Лалов и Димитър Сивков.

Представители на третото поколение, които през учебната 2015-2016 г. работят на хонорар в катедрата са гл.ас. д-р Екатерина Маркова; ас.д-р Драгомир Драганов; д-р Велина Балканска; д-р Мариета Христова; д-р Йоан Христов.

 

На рожденния ден на катедрата тези четири поколения – основателите, приемниците, генераторите и надеждите представят своите успехи. Синергетичните ефекти от техния съвместен труд са високо оценени от НАОА – през 2014 и 2015 г. Акредитационният съвет на НАОА присъди програмна акредитация на двете професионални направления за трите квалификационни степени със срок на валидност 6 години (съответно до 2019 и 2020г.).  

                                       

През 40 годишния период в двете специалности на ОКС „бакалавър” са обучавани общо 3 037 студенти, от които са дипломирани 2 675 (до 2013 г.). В ОКС ”магистър” са приети 62 студенти (от 2005-2016 г.), а са дипломирани 47 от тях. Общият брой на докторантите на катедрата е 26, от които защитилите са 20.

Само през двата акредитирани периода – 2002-2007 и 2007-2013 г. НИД и публикационна активност на преподавателите се изразява в следното: 52 монографии, 20 учебника, 253 статии и студии, 198 изнесени доклади на научни конференции; публикуване на 2 тома Научни трудове посветени на 40 г. юбилей, 1 брой списание Алтернативи 2003, бр. 1-2, посветен на 30 г. юбилей, 3 сборника от научни конференции на  катедрата, а четвъртият (от настоящата конференция) предстои да се публикува през 2016 г., 6 статии посветени на създаването и развитието на катедрата, специалностите и преподавателския състав и т.н.

В катедрата функционират три структури за извънаудиторна работа на преподавателите, докторантите и студентите – Лаборатория за социологически изследвания (1987 г.), Клуб на младия социолог (1999т.) и Алумни клуб "Социология, икономика и психология в УНСС" (2015 г.).  

Честит 40 рожден ден на катедра „Икономическа социология” – символeн знак на зрялост, на знаене и можене!

 

 

19 ноември 2015 г.


[1] Стоянова, М. Профил на специалност “Социология” и на катедра “Икономическа социология” в УНСС.- Алтернативи, 2003, 1-2, 19-23; Стоянова, М. Социологическото образование в икономическите университети в България – необходимост и реалност. - Икономически алтернативи, 2005, 2, 83-102; Пачев, Т. Социологическото обучение в УНСС. – Научни трудове на УНСС, 2005, 134 -143; Пачев, Т. История на катедра „Икономическа социология и психология”. В: Евроинтеграцията – предизвикателства пред социолозите от Балканските страни, С., 2006, 14-18; Стоянова, М. Настоящето: профил на катедра "Икономическа социология и психология". 30 години катедра "Икономическа социология и психология". В: Евроинтеграцията – предизвикателства пред социолозите от Балканските страни, С., 2006, 18-45. 

Прикачени файлове:

application/pdf Среща на 4 поколения социолози и икономисти в УНСС - приемственост и традиции - доц. М. Стоянова, 2015 г..pdf - 5297 KB