Катедра "Икономическа социология"

ОНС ДОКТОР
Обновено: понеделник, 21 юни 2021 17:15

Докторантурата


Учебен план

Обучението в ОКС Доктор по научна специалност Социология се извършва съгласно ЗВО и ЗАРПС, както и съгласно Правилника за учебната дейност на УНСС.

Докторантите във всички форми на обучение се обучават по Учебен план, одобрен от КС на катедра „Икономическа социология“, ОИФ и Академичния съвет на УНСС. В учебния план са предвидени 2 групи дисциплини:


     1. Задължителни дисциплини – Блок А. Тук са включени:

- Университетски учебни дисциплини „Методика и методология на научните изследвания“ и „Статистически методи и иконометрични модели в научноизследователската дейност“. В рамките на всяка учебна година се организират присъствени лекционни курсове по посочените дисциплини. Водят се от преподавателски екипи. За повече информация, вкл. график на курсовете и правила за провеждане на изпитите по посочените дисциплини, може да видите тук

- Катедрена учебна дисциплина „Социология на обществените трансформации“. Титуляр на дисциплината е доц. д-р Вяра Стоилова. Предвидена е самостоятелна подготовка на докторантите и явяване на изпит. Изпитът се провежда от тричленна комисия, включваща титуляра на учебната дисциплина, научния ръководител и хабилитиран преподавател от катедра „Икономическа социология“.

     

      2. Избираеми дисциплини – Блок Б. Тук са включени:

 •  Глобализационни трансформации на културата, титуляр проф. д-р Благой Колев
 • Социални и икономически неравенства, титуляр доц. д-р Александър Стоянов
 • Организация и поведение, титуляр проф. д.с.н. Елка Тодорова
 • Социален и човешки капитал, титуляр проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска
 • Социални иновации и предприемачество, титуляр доц. д-р Саша Тодорова
 • Бюджет на времето, титуляр гл. ас. д-р Габриела Йорданова
 • Оценки на социалното въздействие, титуляр доц. д-р Андрей Нончев
 • Социология на миграциите, титуляр доц. д-р Андрей Нончев
 • Кризи и конфликти в съвременните общества, титуляр проф. д-р Мария Стоянова
 • Социални мрежи и общности, титуляр проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска
 • Нови тенденции в социологията, титуляр проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска
 • Социологически изследвания на организираната престъпност, титуляр проф. д-р Георги Петрунов

 • Реферат по темата на дисертационния труд, титуляр научен ръководител

Всеки докторант избира 4 от посочените учебни дисциплини съобразно темата на дисертационния си труд и изследователските си интереси. Предвидена е самостоятелна подготовка на докторантите и явяване на изпит. Изпитът се провежда от тричленна комисия, включваща титуляра на учебната дисциплина, научния ръководител и хабилитиран преподавател от катедра „Икономическа социология“.

Освен учебни дисциплини, Учебният план предвижда кредити за работа по дисертацията и реализация на научни публикации. В рамките на обучението си в ОКС Доктор докторантите следва да са публикували най-малко 2 авторски научни статии по проблематиката на дисертацията си.


Индивидуален план

Всеки докторант заедно с научния си ръководител изготвя Индивидуален план за обучението си в ОКС Доктор по специалност „Социология“. Индивидуалният план се представя на катедрения съвет на катедра „Икономическа социология“ веднага след зачисляването на докторанта. Влиза в сила след одобрение от катедрения съвет.

В Индивидуалния си план докторантът посочва учебните дисциплини, които ще изучава – задължителни и избираеми, годината, в която ще ги изучава и ще се яви на изпит по тях. Планира научноизследователската си и публикационна дейност по време на докторантурата. Посочва очаквания период за организиране и провеждане на публична защита на дисертационния труд.

Можете да изтеглите от тук университетската форма за Индивидуален план. 

Докторантите, които се обучават в редовна форма, отчитат напредъка в докторантското си обучение на всеки 3 месеца и в края на всяка от 3-те години обучение. Докторантите, които се обучават в задочна форма, отчитат напредъка в обучението си в края на всяка година.

Отчитането се извършва чрез попълване и подаване на Тримесечен или Годишен отчет. Отчетите се одобряват от катедрения съвет.

Можете да изтеглите университетската форма за Тримесечен/Годишен отчет от тук.

 

Изпити

Докторантски минимуми (изпити)

По всяка от предвидените в Индивидуалния план дисциплини докторантът държи изпит. Обучението по задължителните университетски дисциплини се извършва чрез провеждане на специализиран лекционен курс. Посещението на курс става възможно след подаване на молба за участие в курс. Молбата е типова бланка, попълва се от кандидата и се подава в сектор „Докторантури“, кабинет 2039. Изпитите са писмени. Насрочват се три изпитни дати след приключването на съответния курс.

Обучението по задължителната катедрена дисциплина и избираемите дисциплини предвижда самоподготовка на докторанта и явяване на изпит пред тричленна комисия. Докторантът подава Молба за явяване на изпит по образец до ръководител катедра. В молбата се посочват: наименование на курса, дата за провеждане на изпита, предварително съгласувана с научния  ръководител и титуляра на дисциплината, име и подпис. След одобрение от катедрения съвет се организира изпита.

Заявлението се подава лично в канцеларията на катедрата не по-рано от месец преди датата на изпита и не по-късно от две седмица преди изпита. Към заявлението се прилага копие от индивидуалния план на докторанта.


Прикачени файлове:

application/msword Индивидуален учебен план.doc - 105 KB

application/msword Отчет на докторанта.doc - 121 KB

application/msword Заявление за явяване на изпит.doc - 78 KB

application/pdf Учебен план-доктор-2020-2021.pdf - 356 KB