Катедра "Икономическа социология"

ОКС БАКАЛАВЪР
Обновено: събота, 22 декември 2018 16:32

Квалификационна характеристика на специалност "Социология"

Специалност

Degree Programme

Социология

Sociology

Специализация

Specialization

 

 

Образователно-квалификационна степен

Educational and Qualification Degree

Бакалавър

Bachelor

Професионална квалификация

Professional Qualification

Бакалавър по социология

Bachelor of sociology

Област на висше образование

Area of Study

3. Социални, стопански и  правни науки

3. Social, economic sciences and law

Професионално направление

Field of Study

3.1. Социология, антропология и науки за културата

3.1. Sociology, anthropology and humanities

Форма на обучение

Form of Study

Редовна

Regular

Продължителност на обучението

Duration of Study

4 години (8 семестъра), 2670 ч.

4 years (8 semesters), 2670 h.

Форма на завършване

Tape of Final Exam

Държавен изпит

 

Катедра

Department

Икономическа социология

Economic sociology

Факултет

Faculty

Общоикономически факултет

General economics faculty

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Социологията е една от най-бързо развиващите се модерни науки. Във фокуса на социологическата перспектива е функционирането на обществото, промените в социалния ред, предизвикателствата във взаимоотношенята между хората. По-задълбоченото разбиране на обществото изисква широки познания и умения, които могат да бъдат мощен инструмент за подобряване условията на живот на всяка социална група. Обучението по социология предоставя на студентите както широк набор от инструменти за изследване на обществествените феномени, така и умения за ориентиране в съвременните предизвикателтва пред личността.

Основната цел на обучението е да осигури на студентите бакалаври:

 • фундаментална теоретическа и методологическа подготовка за изследване на съвременните общества;
 • знания и аналитични способности за социално-икономическите трансформации в условията на глобализация;
 • знания и умения за методите и техниките за осъществяване на емпирични изследвания в различни обществени сфери (социални, икономически, политически, маркетингови, рекламни, демоскопски проучвания и сондажи на общественото мнение).

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Учебният план за придобиване на бакалавърска степен в специалност “Социология” включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, изучавани в осем семестъра.

            В първи и втори курс студентите от професионално направление “Социология, антропология и науки за културата” изучават задължителни и избираеми университетски учебни дисциплини, осигуряващи фундаментална социологическа, икономическа и хуманитарна подготовка:

            Задължителни учебни дисциплини: Микроикономика; Философия; Политология; Въведение в социологията; Основи на управлението; Академично писане; Макроикономика; Основи на правото; Информатика; Интелектуална собственост и авторско право; Социална психология; Медии и политика; Статистика; Народопсихология; Икономическа култура; История на социологията; Икономическа социология; Социална стратификация и мобилност; Методология и организация на емпирични изследвания; Теория и история на цивилизациите; Етносоциология; Английски език за журналисти и социолози; Физкултура и спорт.  

            Избираеми учебни дисциплини: Социология на личността; Социология на третия сектор; Модерни социологически теории; Социология на семейството; Дигитална социология.

            В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни, факултативни и специални учебни дисциплини: Социология на икономическия живот; Обработка и анализ на данни с SPSS; Социология на комуникациите; Международни миграции; Организационно поведение; Икономическа политика; Социално взаимодействие и социометрия; Икономическа психология; Приложна психология в съвременната организация; Социална политика; Демография; Институционална икономика; Социален капитал; Фирмена култура; Маркетингови изследвания; Социология на потреблението; Социология на социалните общности; Интернет и WEB дизайн.

            В четвърти курс се изучават задължителни, избираеми и факултативни специални учебни дисциплини: Антропология; Качествени методи в емпиричните изследвания; Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи; Социология на публичността; Социология на религиите;  Социология на труда; Индустриални отношения; Социология на пазара; Социология на конфликтите; Статистически методи в емпиричните изследвания; Социология на здравето; Социология на политиката; Социология на образованието и науката; Социология на девиациите и престъпността.

           

В обучението участват авторитетни преподаватели, които са и водещи изследователи в своята област. Катедра “Икономическа социология” разполага с добра материална база и с висококвалифициран академичен състав от професори, доценти и асистенти, доктори на науките, доктори по икономика и доктори по социология. Към катедрата функционира Център за социологически и психологически изследвания, в чиято дейност студентите и докторантите могат да участват. На студените се осигуряват и възможности за стажове и практики в специализирани социологически, маркетингови и рекламни агенции, държавни и неправителствени организации, частни компании.

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Обучението е съобразено с практиката на водещи чуждестранни университети в обучението по социология, но има и специфично предимство – студентите получават солидна икономическа и хуманитарна подготовка. В първи и втори курс се изучават не само социологически дисциплини, но и университетски курсове от професионалните направления “Икономика” и “Обществени комуникации и информационни науки”. Така завършващите бакалавърска степен получават широко профилна теоретична и практическа подготовка, която дава възможност както за ефективна професионална реализация, така и за продължаване на обучението в разнообразни магистърски програми в областта на социологията, икономиката и обществените комуникации.

По-конкретно се предлагат специфични знания и умения за изследване на социално-икономическия живот:

            Първо, теория и методология на социологическия и икономическия анализ

 • Познания за класическите и съвременните социологически и икономически парадигми.
 • Широк спектър от теоретични и практически знания за спецификата на социологическия анализ, неговите възможности, ограничения и сфери на приложение.
 • Критично осмисляне на съвременните трансформации в икономическата и социалната сфера.
 • Задълбочени теоретични знания за социалните, политическите и икономическите институции и техните трансформации в условията на глобализация, кризи и остри обществени конфликти.
 • Усвояване на методологията и специфичните техники на научните теоретични и приложни социологически изследвания в различни обществени сфери.

             Второ, методика на емпиричните изследвания

 • Изучаване на сферите на приложение, възможностите и ограниченията на емпиричните изследвания в различни сфери на обществения живот.
 • Усвояване на технологията и методите (социологически, статистически, икономически и др.) за изследване на обществени, икономически, политически, социо-културни процеси
 • Формиране на специфични знания и умения за използване на количествени и качествени изследователски методи.
 • Придобиване на умения за критично оценяване, разбиране и диагностика на проблемни ситуации, които се характеризират с непълна/ограничена информация и непредсказуемост.
 • Владеене на широк набор от умения и възможности за творческо прилагане на иновативни количествени и качествени методи за събиране, обработка и анализ на данни, позволяващи решаването на обществени проблеми и сложни управленски задачи.

 

В специалност “Социология” се подготвят висококвалифицирани специалисти със знания и компетентност да изследват сложните взаимодействия между икономиката и другите сфери на обществото – управление, политика, публична администрация, образование, култура, сигурност, комуникации, екология, правна система, граждански и неформални организации и движения.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Завършилите специалност “Социология”, ОКС “Бакалавър” имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • Ръководители в предприятия от социалната и икономическата сфера.
 • Управители в  бизнеса и публичната администрация като социолози или икономисти.
 • Експерти в министерства, ведомства и други институции на централната и местна власт.
 • Мениджъри в корпорации, търговски дружества, фондации и международни организации.
 • Експерти в агенции за емпирични изследвания – социологически, социални, маркетингови, връзки с обществеността, рекламни.
 • Специалисти в държавни агенции като Агенцията по заетостта и бюрата по труда, Агенцията за социално подпомагане и нейните дирекции, Агенция за закрила на детето и др.
 • Анализатори в НОИ, НЗОК и техните поделения; експерти в отдели по човешки ресурси; социални мениджъри в предприятия и фирми; специалисти в осигурителни, застрахователни, културни организации и др.

 

Завършилите специалност “Социология” в ОКС “Бакалавър” имат възможност за продължаване на обучението в ОКС “Магистър”.

 

Квалификационната характеристика е приета на заседание на катедра „ Икономическа социология“ от 18.05.2017 г. (протокол № 233) и от Факултетен съвет на факултет „Общоикономическия факултет“ в заседание от 11.07.2017 г. (протокол № 6).