Катедра "Икономическа социология"

ОКС БАКАЛАВЪР
Обновено: събота, 22 декември 2018 14:13

Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология"

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Специалност

Degree Programme

3.8.18.Икономическа социология и психология

3.8.18.Еconomic sociology and psychology

Специализация

Specialization

 

 

Образователно-квалификационна степен

Educational and Qualification Degree

Бакалавър

Bachelor

Професионална квалификация

Professional Qualification

Бакалавър по икономика

Bachelor of economics

Област на висше образование

Area of Study

3. Социални, стопански и  правни науки

3. Social, economic sciences and law

Професионално направление

Field of Study

3.8.1. ИКОНОМИКА / Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси

3.8.1.ECONOMICS / Subfield “Economics, Society and Human Resources

Форма на обучение

Form of Study

Редовна

Full time

Продължителност на обучението

Duration of Study

4 години (8 семестъра), 2670 часа

4 years (8 semesters), 2670 h.

Форма на завършване

Tape of Final Exam

Държавен изпит

State Exam

Катедра

Department

Икономическа социология

Economic sociology

Факултет

Faculty

Общоикономически факултет

General economics faculty

Специалност “Икономическа социология и психология“ е иновативен образователен продукт, разработен въз основа на интердисциплинарното взаимодействие между научните специалности икономическа социология и икономическа психология. Икономическа социология предлага нов подход към анализа на икономическите явления и изследва обществената обусловеност на икономическите явления, ролята на икономическите институции в обществото, влиянието на организациите и социалните мрежи върху икономическия живот. Икономическата психология изучава психологическите механизми на  икономическо поведение и вземането на икономически решения, ролята на социалните общности в икономиката, груповите взаимодействия в икономическите организации и др.

Основните цели на обучението са:

 • Да осигури на студентите бакалаври широкопрофилни теоретични знания за социологическите и псхологическите направления в съвременната наука.
 • Да изгради практически умения за анализ на проблемите в съвременните общества, техните икономически системи и институции.
 • Да осигури знания и умения за управление на социалните отношения, поведението на икономическите актьори и за регулиране на социално-психологическия климат в организациите.
 • Да предостави на студентите знания и изгради умения за реализация и оценка на програми, проекти и осциални политики на национално и европейско равнище;
 • Да изгради умения и предостави знания за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др.)

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Учебният план за придобиване на бакалавърска степен в специалност “Икономическа социология и психология” включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, изучавани в осем семестъра.

            В първи и втори курс всички студенти от професионално направление “Икономика”, поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси” изучават задължителни и избираеми университетски учебни дисциплини, осигуряващи фундаментална икономическа, социологическа и хуманитарна подготовка:

            Задължителни учебни дисциплини: Основи на икономическата теория; Икономическа социология; Микро- и макроикономика; Основи на финансите; Основи на счетоводството; Маркетинг; Стопанска история; История на икономическите теории; Информатика; Статистика; Математика; Основи на правото; Основи на управлението; Прогнозиране и планиране; Интелектуална собственост; Икономика на предприятието; Корпоративни финанси; Икономика на труда; Иконометрия, Физкултура и спорт (по избор). 

            Избираеми учебни дисциплини: Политология; Философия; Екология и устойчиво развитие; Международен туризъм; Финансов контрол, Европейска интеграция; Световна икономика; Геоикономика и регионално развитие; Търговия; Бизнес логистика; Корпоративна сигурност; Недвижима собственост; Транспорт и спедиции; Основи на предприемачеството; Световна икономика; Европейска интеграция.

            В трети курс се изучават:

            Задължителни учебни дисциплини: Човешки ресурси; Социална политика; Икономическа култура; Икономическа политика; Икономика на обществения сектор; Индустриални отношения.

            Избираеми учебни дисциплини: Микроикономическа теория; Организационно поведение; Основи на социалния одит; Философия на икономиката; Икономическа кризи; Трудова мотивация; Управление на риска; Международни миграции; Въведение в политическата икономия; Търговско право; Институционална икономика; Демография; Демографски анализи и прогнози; Фирмена култура; Иновации; Развитие на човешките ресурси; Инвестиции в човешки капитал; Социален капитал; Политико-икономически системи.

.            В четвърти курс се изучават:

Първо, общи за специалността задължителни специални учебни дисциплини:

Социология на девиантното поведение и престъпността; Въведение в психологията; Обработка и анализ на данни с SPSS; Методология и организация на емпиричните изследвания; Социология на конфликтите; Социална психология; Качествени методи в емпиричните изследвания; Социология на пазара.

Второ, избираеми дисциплини, от които се избира по две в седми и осми семестър:

Социална стратификация и мобилност; Социология на икономическия живот; Класически и модерни социологически теории; Икономическа психология; Организационна психология; Психология на личността; Социология на социалните общности; Статистически методи в емпиричните изследвания; Социология на третия сектор; Междугрупови отношения и социално убеждаване; Социално познание и мислене; Поведенска промяна: оценка и вземане на решение.

 

В обучението участват авторитетни преподаватели, които са и водещи изследователи в своята област. Катедра “Икономическа социология” разполага с добра материална база и с висококвалифициран академичен състав от професори, доценти и асистенти, доктори на науките, доктори по икономика, социология и психология. На студените се осигуряват възможности за участие в стажове и практики в специализирани социологически, маркетингови и рекламни агенции, държавни и неправителствени организации, частни компании. Те могат да участват и в дейността на функциониращия към катедра „Икономическа социология“ Център за социологически и психологически изследвания.

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Съществено предимство на обучението в специалността „Икономическа социология и психология” е неговият интердисциплинарен характер. Студентите получават теоретични знания и практически умения в областта на икономиката, социологията и психологията. В учебния процес се поставя акцент върху теоретичната компетентност на студентите относно развитието и проблемите на икономиката на макро- и микроравнище, в обществения и в частния сектор. Успоредно с това се надграждат социологически и психологически знания за икономиката и икономическото поведение на стопанските субекти. Студентите се запознават със същността, функционирането и трансформациите на икономическите институции и организации, както и с регулативнте, правни, културни и ценностно-нормативни системи. Усвоява се технологията на социологическите и психологическите емпирични изследвания на икономическия живот, с което се създават допълнителни възможности за професионална реализация.

В първи и втори курс се изучават предимно задължителни и избираеми университетски курсове от професионално направление “Икономика”, осигуряващи теоретична и практическа подготовка в икономическата и социалната сфера. В трети и четвърти курс се изучават задължителни и избираеми факултетни, факултативни и специални дисциплини, които предлагат избор на конкретен социологически или психологически профил на обучението. Така завършилите студенти получават възможност както за добра професионална реализация, така и за продължаване на обучението в разнообразни магистърски програми в областта на икономиката, социологията и психологията.

В специалност “Икономическа социология и психология” се подготвят висококвалифицирани специалисти с интердисциплинарна икономическа, социологическа и психологическа теоретическа и практическа подготовка с:

 • Широк спектър от теоретични знания за класически и съвременни парадигми в икономиката, социологията и психологията;
 • Умения за самостоятелен, критичен анализ на социално-икономически явления;
 • Знания за психологически, изследователски инструментариум и прилагането му в съвременните организации;
 • Компетентности за ориентация в сложни социално-икономически проблеми и ситуации;
 • Комуникативни умения за работа в екип и управление на теренни изследвания;
 • Практически умения за подготовка, провеждане на социално-икономически и психологияески изследвания.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Завършилите специалност “Икономическа социология и психология”, в ОКС “Бакалавър” имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • аналитични специалисти в централните и местните органи на държавната власт;
 • изследователи и експерти в научни и научно-приложни организации;
 • изследователи и експерти в агенции за маркетингови, рекламни, социални и политически изследвания;
 • анализатори и експерти в политически партии, синдикални и работодателски съюзи, нестопански организации;
 • медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други конфликти;
 • анализатори в печатни и електронни медии;
 • експерти при реализацията на социални програми и проекти;
 • специалисти в бюра по труда, служби за социално подпомагане, социално-осигурителни дружества и др.

 

Завършилите специалност “Икономическа социология и психология” в ОКС “Бакалавър” имат възможност за продължаване на обучението в ОКС “Магистър.

Квалификационната характеристика е приета на заседание на катедра „Икономическа социология“ от 17.05.2018 г. (протокол № 243) и от Факултетен съвет на факултет „Общоикономически факултет" в заседание от …………….. 2018 г. (протокол №  ….).