Катедра "Икономическа социология"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС Бакалавър
Обновено: събота, 22 декември 2018 14:58

Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология и психология"ИЗПИТНА ПРОГРАМА за държавен изпит

на специалност „Икономическа социология и психология”

бакалавърска степен


1. Възникване и развитие на икономическата социология. „Социологическият империализъм” (О. Конт). Позитивисткият еволюционизъм (Х. Спенсър). Сепаративната ориентация в икономическата социология. Класическа политическа икономия и икономическа социология.

2. Марксистката парадигма в икономическата социология. Материалистическо обяснение на историята (К. Маркс). Обществено-икономически формации и социално-историческо развитие. Експлоатация, класова борба, революция. Капиталистическият начин на производство.

3. Социална икономия и икономическа социология (М. Вебер). Икономически институции, „икономически релевантни” и „икономически обусловени” явления. Социални действия и социални отношения в икономиката. Рационализация на модерния икономически живот.

4. Социологическата критика на икономическата теория (Е. Дюркем). Специфичният предмет на социологията. Правилата на социологическия метод. Механична и органична солидарност. Аномия. Социология и политическа икономия.

5. Европейска икономическа социология в периода 1920-1950 г. Предприемачество, „съзидателните деструктори” и иновации (Й. Шумпетер). Френска школа в икономическата социология. Неикономическата размяна като социален феномен (М. Мос). Критика на пазарното общество (К. Полани).

6. Икономика и общество – американската алтернатива на икономическата социология. Принципи на системния подход и структурно-функционалния анализ на икономиката (Т. Парсънс и Н. Смелсър). Функционални императиви и структурно-функционална диференциация на икономиката. Функции и дисфункции на икономическата система.

7. Интегративната ориентация в модерната икономическа социология. Взаимопроникване на икономическия и социологическия анализ. Нова икономическа социология. „Вграденост” на икономическото действие в социалните отношения (М. Грановетер). Икономическа социология и икономикс.

8. Теории за индустриалното и постиндустриалното общество. Стадии на икономическия растеж (У. Ростоу). Концепцията за постиндустриалното общество (Д. Бел). Трите вълни на човешката цивилизация (А. Тофлър).

9. Социологически интерпретации на съвременните обществени трансформации. Глобализация и антиглобализъм. Информационното мрежово общество (М. Кастелс) Рисковото общество (У. Бек). Капитализъм 4.0 (А. Калецки). Теории за посткапитализма (П. Мейсън).

10. Институционална система на обществото. Обществото като система от правила. Икономически, политически, граждански институции Икономически институции. Централни икономически институции на класическия  и на модерния капитализъм. Институционални трансформации в постсоциалистическите общества. 

11. Размяна и пазар. Същност и характерни особености на размяната. Пазарна и социална размяна. Правилата на пазарната игра. Пазарни актьори и пазарно поведение. „Опазаряване“ на обществения живот.

12. Икономически организации. Социални групи и организации. Класическият модел на бюрократичната организация. Формална и неформална структура на организацията. Организационна култура. Модерните икономически организации.

13. Човешки и социален капитал. Теорията за човешкия капитал (Г. Бекер). Концепцията за социалния капитал (Дж. Коулман, П. Бурдийо, Р. Пътнам). Социален, икономически и културен капитал – специфика и трансформации (П. Бурдийо). Социален капитал и неформални договори в икономиката.

14. Социални общности и мрежи. Социални групи, общности, категории. Въобразените общности на модерността. Социални мрежи в икономиката. Икономическите организации като мрежи. Реални и виртуални бизнес общности и мрежи.

15. Икономика и социална стратификация. Класически и модерни концепции за икономическото и социалното неравенство. Социално-икономически и професионално-съсловни стратификационни модели. Стратификационните системи на модерните общества.

16. Социални и икономически конфликти. Същност и основни понятия. Съдържание, характер и функции на конфликта. Динамика на конфликта. Видове конфликти.

17. Скрита икономика. Криминална („черна”) и недекларирана („сива”) икономика – сфери, форми и мащаби на разпространение. Корупционни квази пазари. Неформална икономика, домашен и доброволен труд. Методи за изследване, измерване и превенция на скритата икономика. 

18. Икономическа култура. Дефиниции, елементи и функции на икономическата култура. Ценности, символи, ритуали, герои. Основни измерения на икономическата култура (Х. Хофстеде, М. Минков). Икономически култури на модерните икономики. Българската икономическа култура.

19. Усещане, възприятие и съзнателна дейност. Основни принципи за усещане на света. Зрение, слух, други сетивни органи и анализатори, сенсорни ограничения. Илюзии на възприятието, перцептивна организация, интерпретация.

20. Научаване и памет. Условно-рефлекторно и оперантно научаване, научаване чрез наблюдения. Кодиране и декодиране на информация. Дълговременна и кратковременна памет.

21. Мислене, език и интелигентност. Разрешаване на проблеми и вземане на решения. Създаване на оценки. Оценка на интелигентността. Динамика на интелигентността, генетични детерминанти и детерминанти на средата  при интелигентност.

22. Мотивация и емоция. Понятия за мотивация. Теории на мотивацията. Мотивация към постижения. Физиологическата страна на емоциите, изразяване на емоции, чувства и емоции, теоретични обяснителни модели за емоциите.

23. Личност и психични отклонения. Психоанализа, теории на чертите на личността, хуманистична перспектива, социално-когнитивни теории. Психични разстройства и отклонения - тревожност и страх, соматопсихични разстройства и дисоциативни нарушения.

24. Общуването като социално-психологическа категория. Общуването като комуникация. Общуването като перцепция. Общуването като интеракция, форми на интеракция. Значение и ефекти.

25. Социална психология на личността. Личността-основни дефиниции. Формиране и социализация на личността. Социално-психичното в структурата на личността.

26. Социална психология на групите. Малката група като социално-психологическа категория. Граници. Видове. Фази на развитие. Групови взаимодействия.

27. Емпиричното социално изследване (ЕСИ). Същност, цели и основни принципи. Видове емпирични изследвания и сфери на приложение. Структура и основни етапи на ЕСИ. Цели, задачи, хипотези, теоретичен модел,  емпирични индикатори. Инструментариум на ЕСИ.

28. Количествени и качествени методи на регистрация. Взаимовръзка и специфика на количествените и качествените методи. Количествени методи - пряка анкета, стандартно интервю, структурирано наблюдение, експеримент. Качествени методи - дълбочинно интервю, групова дискусия, неструктурирано наблюдение, експертна оценка.

29. Генерална съвкупност и извадка. Дефиниране на генералната съвкупност – типове единици, критерии за принадлежност, обхват на генералната съвкупност. Изчерпателни, извадкови и монографични изследвания. Представителност на информацията.

30. Анализ и социологическа интерпретация на информацията. Структура и съдържание на изследователския доклад. Международни сравнителни изследвания и анализи. Композитни индекси.

Основна литература:

 1. Гидънс, А. 2003. Социология. София: “Прозорец”
 2. Колев, Бл., А. Нончев (ред.) 2017. Икономическа социология. София: Издателски комплекс - УНСС
 3. Лепенис, В. (съст.) 2004. История на социологията. т. 1-4. София: ИК „Калиопа“.
 4. Научни трудове на УНСС, том 2-3/2015, Част първа и Част втора. София: Издателски комплекс – УНСС
 5. Сиймън, Дж., Кенрик, Д. 2004. Психология. София: Нов български университет
 6. Съйкова, Св. и кол. 2014. Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти. София: Академично издателство  „Проф. М. Дринов”
 7. Фотев Г. 1993. История на социологията. София: Университетско издателство  “Св.Климент Охридски”.
 8. Тодорова, Е. 2001. Социална психология. Варна: Издателство „Албатрос“.
 9. Ларсен, К., Крумов, К. 2010. Социална психология: нов поглед към личността и социалния свят. София: Изд. София- Р
 10. Чавдарова, Т. 2016. Нова икономическа социология. София: Изток-запад.          

Допълнителна литература:

 1. Андерсън, 1998. Въобразените общности. София: ИК „Критика и хуманизъм“
 2. Атанасов, А., Св. Съйкова, М. Молохов, Е. Ченгелова и Е. Маркова 2010. Изкуството да се задават въпроси и да се получават отговори. София: „Софтрейд“
 3. Атанасов, Ат. и колектив. 2004. Емпиричното социологическо изследване на социалната       действителност: подходи, методи  организация, проблеми и нови решения. София: Акад. изд. „Проф. М. Дринов”
 4. Бауман, З. 1999. Глобализацията. Последиците за човека. София: Издателство „ЛИК”
 5. Бауман, З. 2004. Общността. Търсене на безопасност в несигурния свят. София: Издателство „ЛИК“
 6. Бек, У. 2002. Що е глобализация? София: ИК „Критика и хуманизъм“
 7. Бек, У. 2013. Рисковото общество. По пътя към една друга модерност. София: ИК „Критика и хуманизъм“
 8. Бел, Д. 1994. Културните противоречия на капитализма. София: Изд. “Народна култура”
 9. Бъргър П. 1998. Покана за социология. София: Издателство „ЛИК”
 10. Вебер, М. 1992. Социология на господството. Социология на религията. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”
 11. Вебер, М. 2003. Протестантската етика и духът на капитализма. София: Издателство „Просвета“.
 12. Джонев, С. 2015. Качествени методи за изследване в социалните науки. София, Издателство  „Ен Джи Би Консултинг“
 13. Елиас, Н. 1999. Що е социология? София: Издателство „ЛИК”
 14. Ериксън, Е. 2013. Идентичност: младост и криза. София: Издателство „Рива“
 15. Желев С. 2008. Маркетингови изследвания. София: Университетско издателство „Стопанство“
 16. Икономика и социология. Антология. 1999. Съставител: Т. Чавдарова, София: Издателство „ЛИК”
 17. Калецки, А. 2013. Капитализъм 4.0. Раждането на новата икономика след кризата. София: Издателство „Класика и Стил“
 18. Калчев Й., В.Велева 2015. Проектиране на емпирични социални изследвания. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“
 19. Кастелс, М. 2001. Възходът на мрежовото общество. София: Издателство „ЛИК”
 20. Колев, Бл. 2002. Икономическа култура. София: Университетско издателство „Стопанство”
 21. Мирчев, М. 2007. Текстове 2, Покана за социология. 2-ро доп. изд. София: ИК “М-8-М”
 22. Никова, Д. 2010. Проблеми на социалната психология (кратък лекционен курс). Софияы УИ “Стопанство”:
 23. Нончев А. 2009. Публично-частни квази пазари. София: Университетско издателство “Стопанство”
 24. Стоилова, В. 2012.  «Играта» на пазарна размяна. София: Издателски комплекс – УНСС
 25. Стоянов, А. 2016. Социална диференциация, стратификация и статусни йерархии. София: Издателски комплекс - УНСС
 26. Стоянова, М. 2014. Конфликтите през призмата на социологията. София: Университетско издателство “Стопанство”
 27. Пачев, Т. и Бл. Колев (ред.). 2007. Икономическа социология. София: Университетско издателство “Стопанство”
 28. Радаев, В. 2008. Экономическая социология. Москва: ГУ ВШЭ
 29. Ракаджийска, Т.  2010. Пазар на труда. Социално-икономическо поле между държавата и пазара. София: Университетско издателство „Стопанство”
 30. Тилкиджиев, Н. 2002. Средна класа и социална стратификация. София: Издателство „ЛИК“
 31. Тодорова, Е. 2012. Поглед към социология на модерното общество. София: Издателство „Стопанство”.
 32. Тофлър, А. 1991. Третата вълна. София: ИК „Яворов”
 33. Хофстеде, Х. 2001. Култура и организации. София: Издателство „Класика и стил“
 34. Чавдарова, Т. 2002. Неформалната икономика. София: Издателство „ЛИК”
 35. Чалъков, И. и др. 2008. Мрежите на прехода. Какво всъщност се случи в България след 1989 г. София: Изток-Запад
 36. Ченгелова, Е. 2016. Икономиката в сянка. Холистичен подход за емпирично изучаване и актуални измервания. Второ преработено издание. София: ОМДА
 37. Brigham, J. 2011. Psychology. HarperCollins
 38. Crawford, l. A., & Novak, K. B. (2014). Individual and Society: Sociological Social Psychology. New York: Routledge.
 39. Delamater, J. D., & Myers, D. J. (2011). Social psychology. Belmont, Ca: Wadsworth.
 40. Granovetter, М. 1985.  Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology. November 1985. Vol. 91. No. 3
 41. Greenberg, J., Schmader, T., Arndt, J., & Landau, M. (2015). Social Psychology: The Science of Everyday Life. New York: Worth publishers.
 42. Portes, Al. 2010. Economic Sociology. A Systematic Inquiry. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 43. Smelser, N., R. Swedberg (eds.) 1994. The Handbook of Economic Sociology. Princeton, NJ:  Princeton University Press
 44. Swedberg, R. 2003. Principles of Economic Sociology. Princeton, NJ: Princeton University Press
 45. Walliman, N. 2009. Social Research Methods. London: SAGE Publications

 

 

                                                                                                         Р-л катедра:……………….

                                                                                                                              /доц. д-р Андрей Нончев/

Прикачени файлове:

application/pdf Въпросник за Държавен изпит - специалност Икономическа социология и психология, бакалавърска степен 2017.pdf - 442 KB