Катедра "Икономическа социология"

ОНС ДОКТОР
Обновено: четвъртък, 06 декември 2018 15:26

Методически семинар


Работата по дисертацията е най-съществената част от обучението в ОКС „Доктор“. Предвижда разработване на методическа инфраструктура на изследването, избор и прилагане на определена изследователска методика и методология, провеждане на научното изследване, обобщаване и представяне на резултатите, изводи. Всичко това се прави заедно с изпитите и другите докторантски ангажименти в рамките на трите години или 36 месеца на обучение.

За да успеят докторантите следва да работят със своите научни ръководители. Докторантите на катедра „Икономическа социология“ винаги могат да разчитат на консултация и подкрепа от нашите преподаватели.

Един от най-трудните въпроси е как се прави научно изследване. Отговори има много и всеки сам намира своите. За улеснение на докторантите по специалност „Социология“ предлагаме няколко текста на автори класици в методологията на научното изследване.


Текстове по методология

Декарт, Рене. Разсъждение за метода. В: Декарт. Р. Избрани философски произведения. С., Наука и изкуство, с. 245-305.

Ницше, Фр. Веселата Наука. УИ "Св. Климент Охридски" 1994. 164 с.

Фотев, Георги. Как се пише дисертация. В: Тилкиджиев, Н. и С. Колева (съст.) Докторантурата по социология. Нови образователни практики. С., 2002.

Лулански, Пано. Атлас по методика на икономическите изследвания. С., Издателски комплекс УНСС, 2013.

Лулански, Пано. Дейностно системиране на докторантския труд. В: Научни трудове УНСС. Том I/2015.

Лулански, Пано. Предварителни предпоставки на научноизследователския процес. В: Научни трудове УНСС. Том II/2006.

Лулански, Пано. Работната хипотеза – концептуална сърцевина на научното изследване. В: Икономически алтернативи, 2/2005.

Лулански, Пано. Конституиращи елементи в научноизследователския процес. В: Икономически алтернативи, 6/2005.

Цветкова, Милена. Наука със стил. С., изд. “Ентусиаст”, 2013.

Мавродиева, Иванка и Йовка Тишева. Академично писане за докторанти и постсдокторанти. С., УИ “Св. Климент Охридски”, 2014.

Томов, Владимир и Любен Владимиров. Методически насоки за дефиниране на научни приноси в изследвания на риска. В: Научни трудове на Русенския университет. 2009.

Михайлова, Катя. Какво й трябва на една НЕука, за да стане Наука? Достъпно на: http://blogs.unwe.bg/kmihailova/2016/11/16/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/

Михайлова, Катя. Методически и методологически стъпки при писането на дисертация. Методически семинар. Достъпно на: http://blogs.unwe.bg/kmihailova/2015/12/17/starwars/#more-1727

Михайлова, Катя. (съст. и научен р-р.) Млада наука за изкуствата: от текста към статията или раждането на автора. В: Млада наука за изкуствата – Научна сесия за докторанти ‘2010. НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Изд. „М-8-М”, С., 2010, с. 9-31. Достъпно на: http://www.assa-m.com/kniga_pdf/Mlada_nauka_II_vavedenie.pdf


Нашите докторанти

Александър Димитров Панайотов, защитил 2017

Тема на дисертация: Политика за ограничаване на наркоманиите в България: ефективност на управлението в условията на новите информационни и комуникационни технологии

Научен ръководител: проф. д-р Мария Георгиева Стоянова 

Александър Стоянов Стоянов, защитил 2013

Тема на дисертация: Икономически неравенства в България (1990-2010 г.)

Научен ръководител: доц. д-р Вяра Борисова Стоилова         

Андрей Емилов Лалов, задочен докторант (2015-2019)

Тема на дисертация: Социална оценка на българската индустриална политика

Научен ръководител: доц. д-р Андрей Иванов Нончев            

Боряна Инавона Райнова, редовен докторант (2018-2021)

Тема на дисертация:

Научен ръководител: проф. д-р Мария Стоянова       

Велина Костадинова Балканска, защитила, 2015

Тема на дисертация: Социално предприемачество при самоуправление на болестта в условията на икономическа криза в България (по емпирични изследвания на хронично болни от диабет тип 2)

Научен ръководител: проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова

Габриела Милчева Йорданова, защитила, 2013

Тема на дисертация: Бюджет на времето на жените в детеродна възраст в постсоциалистическа България

Научен ръководител: проф. д.соц.н. Начко Цветанов Радев  

Габриела Христова Марангозова, редовен докторант (2018-2021)

Тема на дисертация:

Научен ръководител: гл.ас. д-р Тодорка Кинева         

Георги Кръстев Кроснаров, защитил, 2018

Тема на дисертация: Фирменият имидж като конкурентен пазарен фактор

Научен ръководител: доц. д-р Вяра Борисова Стоилова         

Гергана Константинова Костадинова, редовен докторант (2013-2018)

Тема на дисертация: Трансформиране на отношенията и динамиката в публичната сфера: онлайн комуникация в условията на дигитално разслояване

Научен ръководител: проф. д.соц.н. Михаил Стоянов Мирчев            

Димитър Сивков Сивков, редовен докторант (2015-2018)

Тема на дисертация: Трансформацията на социалния капитал в полето на виртуалните бизнес мрежи

Научен ръководител: проф. д.соц.н. Теменуга Генова Ракаджийска 

Емил Стефанов Георгиев, редовен докторант (2018-2021)

Тема на дисертация:

Научен ръководител: доц. д-р Донка Никова

Златина Николова Димова, редовен докторант (2018-2021)

Тема на дисертация:

Научен ръководител: проф. д-р Мария Стоянова       

Йоан Грозданов Христов, защитил, 2015

Тема на дисертация: Социална оценка на интеграционните политики за имигрантите в България

Научен ръководител: доц. д-р Андрей Иванов Нончев            

Калоян Леонидов Янков, редовен докторант (2017-2020)

Тема на дисертация: Граждански избор в условия на обществена трансформация

Научен ръководител: доц. д-р Катя Михайлова           

Камелия Руменова Димитрова-Чилдрес, задочен докторант (2016-2020)

Тема на дисертация: Трафик на деца сред уязвими общности: политики на противодействие

Научен ръководител: доц. д-р Андрей Иванов Нончев            

Манол Георгиев Кръстев, редовен докторант (2014-2018)

Тема на дисертация: Корпоративният пазарен актьор между собствения интерес и социалната отговорност

Научен ръководител: доц. д-р Вяра Борисова Стоилова         

Маргарита Стойнова Борисова, докторант на самостоятелна подготовка, платено обучение, отписан без право на защита

Тема на дисертация: Социалната икономия на Леон Валрас – принципи, тенденции и съвременни измерения

Научен ръководител: проф. д-р Светла Бориславова Тошкова            

Мариета Борисова Христова, защитила, 2015

Тема на дисертация: Българският виртуален пазар на труда и трансформацията на властта

Научен ръководител: проф. д.соц.н. Теменуга Генова Ракаджийска 

Мария Станиславова Брестничка, задочен докторант (2017-2021)

Тема на дисертация:

Научен ръководител: проф. д.соц.н. Елка Тодорова  

Михаела Михайлова Мишева, защитила, 2014

Тема на дисертация: Икономическа имиграция и социална интеграция на имигрантите: българската ситуация в европейски контекст

Научен ръководител: проф. д.соц.н. Кръстьо Илиев Петков  

Николай Крумов Балтов, редовен докторант (2017-2020)

Тема на дисертация:

Научен ръководител: доц. д-р Катя Михайлова           

Радослав Тихомиров Стаменков, редовен докторант (2017-2020)

Тема на дисертация:

Научен ръководител: доц. д-р Георги Петрунов          

Силвия Василева Дацин, защитила, 2016

Тема на дисертация: Социологически измерения на икономическата криза на предприятията

Научен ръководител: проф. д-р Мария Георгиева Стоянова 

Стоян Иванов Димитров, редовен докторант (2017-2020)

Тема на дисертация:

Научен ръководител: Проф. д.с.н. Георги Найденов  

Тодорка Димова Кинева, защитила, 2014

Тема на дисертация: Ролеви конфликти на съвременната българска жена: между семейството и кариерата

Научен ръководител: проф. д.соц.н. Михаил Стоянов Мирчев            

Цветина Любомирова Младенова, редовен докторант (2016-2019)

Тема на дисертация: Социалната мрежа като пространство на власт и средство на управление

Научен ръководител: доц. д-р Андрей Викторов Бунджулов