Катедра "Икономическа социология"

100 ГОДИНИ УНСС
Национален конкурс за есе
Обновено: четвъртък, 09 януари 2020 17:05

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ


РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМА

ЗА ПРИЕМ В

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

„СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА”

СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИОЛОГИЯ”

И

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА”

ПОДНАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

СПЕЦИАЛНОСТ “ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ”

в УНСС


1. Конкурсът за есе е за прием в ОКС "Бакалавър" на професионални направления:

 • "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология".
 • "Икономика", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси", специалност "Икономическа социология и психология".

2. В конкурса могат да участват ученици, завършващи средно образование през учебната 2019-2020 (ученици в 12 клас) и завършващи средно образование през 2020-2021 (ученици в 11 клас).

       2.1. Кандидатите, завършващи средно образование през 2020-2021 (ученици в 11 клас) могат да участват в класиранията на кандидатстудентска кампания 2021 при успешно дипломиране.

3. На първенците от конкурса се признава оценка Отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионални направления:

 • "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология";
 • “Икономика”, поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност “Икономическа социология и психология”.

4. Участниците в конкурса разработват есе съгласно "Указания за разработване на есе на социално-икономическа тема" (вж. „Указания за разработване на есе на социално-икономическа тема”), приети от Ректорския съвет на УНСС.

5. Конкурсът се провежда в два кръга. Подаването на есета за участие в първи кръг приключва на 31.03.2020 г. Подаването на есета за участие във втори кръг завършва на 31.05.2020 г.

6. Участието в първи кръг не изключва възможност за участие във втория.

7. Темите за разработвене на есе за участие в Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2020 са:

 • "Младите хора в България: настояще и бъдеще”
 • Социалното неравенство: необходимост или болест на съвременното общество”

8. Кандидатите избират една от посочените теми, по която разработват есе.

9. Есетата се изпращат чрез попълнен формуляр на електронен адрес: esociology40@unwe.bg за първият кръг до 31.03.2020, за вторият кръг до 31.05.2020 г.

10. Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на Общоикономически факултет, утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър".

11. Комисията оценява всички изпратени есета по критерии:

 • ясно формулирана авторова теза в съответствие с избраната тема;
 • целенасочена и задълбочена аргументация;
 • структурираност на изложението;
 • стилова и езикова грамотност.

12. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 20.04.2020 за участниците в първи тур и до 20.06.2020 - за участвалите във втори тур.

13. Първенците се определят с решение на Академичен съвет на УНСС. Резултатите от конкурса се публикуват на страницата на УНСС.

14. На първенците в конкурса се издава сертификат с резултата от конкурса за признаване на оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС.

15. Сертификатът се представя от кандидат-студента при подаване на документи за класиране в УНСС.

16. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на УНСС.

17. Ако кандидатите желаят да кандидатстват и за други професионални направления/ поднаправления и специалности, трябва да се явят на конкурсен изпит (ЕПИ) и да участват в класирането по реда, установен от  Правилника за прием на студенти в ОКС “Бакалавър” в УНСС.

18. По условията на Регламента за провеждане на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема и в съответствие с Правилник за приемане на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС през учебната 2019-2020 нямат право да участват в Националния конкурс:

 • Чуждестранни граждани от страни извън ЕС;
 • Лица, които излежават присъди към началото на учебната година;
 • Лица, които са студенти в същото или друго висше училище, ако не представят документ, че са се отписали.

soc_2eda1_Рекламен2020.jpg