Катедра "Икономическа социология"

Представяне на книгата „Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти“

вторник, 24 март 2015 12:40 /
Начало:
четвъртък, 02 април 2015 15:00
Край:
Място:
Малка конферентна зала, УНСС
Подробности:

Катедра "Икономическа социология" съвместно с   катедра „Статистика и иконометрия“

имат удоволствието да ви поканят на представянето на книгата на 

Проф.д.с.н. Светлана Съйкова, Чл.кор.проф.д.с.н. Атанас Атанасов, Доц.д.с.н. Емилия Ченгелова

 „Социалните емпирични изследвания.  Методологически аспекти“

Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2014

Целта на монографията е да се представят резултатите от анализа и оценките на съвременните методологически постижения в областта на социалните емпирични изследвания (СЕИ), както и да се обсъдят проблемите и критериите при избора на методологическите решения в практиката. Акцентите са поставени върху основните групи подходи и методи за набиране и анализ на емпирична информация и върху конкретните изследователски процедури. Последователно са разгледани главните етапи от възникването на изследователската идея, през нейното методологическо осмисляне и избор на целта, подходите, методи- те и другите елементи от подготовката на СЕИ. Книгата е предназначена за дейците от практиката и изследователите, занима- ващи се с проектиране, организация и използване на резултати от СЕИ, както и за всички, които извършват анализ и тълкуване на данни от подобни изследвания.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!