Катедра "Икономическа социология"

Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС

петък, 09 февруари 2018 13:11 /
Начало:
Край:
събота, 31 март 2018
Място:
esociology40@unwe.bg
Подробности:

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

 Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС:

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА" СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" И

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА”, ПОДНАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, СПЕЦИАЛНОСТ “ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ”

 

1. Конкурсът за есе е за прием в ОКС "Бакалавър" на професионални направления:

 • "Социология, антропология и науки за културата", специалност  "Социология".
 • “Икономика”, поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност “Икономическа социология и психология”

2. В конкурса могат да участват кандидати със завършено средно образование, ученици, завършващи средно образование през учебната 2017-2018 (ученици в 12 клас) и завършващи средно образование през 2018-2019 (ученици в 11 клас).

2.1. Кандидатите, завършващи средно образование през 2018-2019 (ученици в 11 клас) могат да участват в класиранията на кандидатстудентска кампания 2019 при успешно дипломиране.

3. На първенците от конкурса се признава оценка Отличен (6.00) за резултат от конкуресн изпит в УНСС за професионални направления:

 • "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология
 • “Икономика”, поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност “Икономическа социология и психология”

4. Участниците в конкурса разработват есе съгласно "Указания за разработване на есе на социално-икономическа тема" (вж. „Указания за разработване на есе на социално-икономическа тема”), приети от Ректорския съвет на УНСС.

5. Конкурсът се провежда в два кръга. Подаването на есета за участие в първи кръг приключва на 31.03.2018. Подаването на есета за участие във втори кръг завършва на 31.05.2018.

6. Участието в първи кръг не изключва възможност за участие във втория.

7. Темите за разработвене на есе за участие в Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 2018 са:

 • "Международните миграции: криза или възможност”
 • Младите хора в България: предизвикателства и перспективи”

8. Кандидатите избират една от посочените теми, по която разработват есе.

9. Есетата се изпращат чрез попълнен формуляр на електронен адрес: esociology40@unwe.bg за първият кръг до 31.03.2018, за вторият кръг  до 31.05.2018 г.

10. Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на факултет "Общоикономически", утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър".

11. Комисията оценява всички изпратени есета по критерии:

 • ясно формулирана авторова теза в съответствие с избраната тема;
 • целенасочена и задълбочена аргументация;
 • структурираност на изложението;
 • стилова и езикова грамотност.

12. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 20.04.2018 за участниците в първи тур и до 20.06.2018 - за участвалите във втори тур.

13. Първенците се определят с решение на Академичен съвет на УНСС. Резултатите от конкурса се публикуват на страницата на УНСС.

14. На първенците в конкурса се издава сертификат с резултата от конкурса за признаване на оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС.

15. Сертификатът се представя от кандидат-студента при подаване на документи за класиране в УНСС.

16. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на УНСС.

17. Ако кандидатите желаят да кандидатстват и за други професионални направления/ поднаправления и специалности, трябва да се явят на конкурсен изпит (ЕПИ) и да участват в класирането по реда, установен от  Правилника за прием на студенти в ОКС “бакалавър” в УНСС.

18. По условията на Регламента за провеждане на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема и в съответствие с Правилник за приемане на студенти в ОКС „Бакалъвър” в УНСС през учбната 2018-2019 нямат право да участват в Националния конкурс:

 • Чуждестранни граждани от страни извън ЕС
 • Лица, които излежават присъди към началото на учебната година
 • Лица, които са студенти в същото или друго висше училище, ако не представят документ, че са се отписали.

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМА

ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА ПРИЕМ В УНСС:

 ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА", СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" И ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЯ “ИКОНОМИКА”, ПОДНАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, СПЕЦИАЛНОСТ “ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ”

 

Есето е вид аргументативно съчинение. Предполага оригинално поднасяне в свободно прозаично изложение на авторова идея, оценка или преживяване, свързани с актуален и обществено значим проблем. Есето съдържа лични авторови разсъждения и умозаключения по поставения проблем (тема), изложени в сбита и оригинална форма.

Есето се отличава с ясно и еднозначно формулирана авторова теза по зададената тема. Тезата представлява точно и ясно изразено твърдение, което трябва да бъде целенасочено и задълбочено аргументирана. Авторът решава какъв тип аргументация на тезата да представи: рационална, емоционална или съчетание на двете, както и в каква логическа или асоциативна рамка да структурира аргументите си.

Есето е граничен жанр между научния, публицистичния и художествения стил, свободно интегриращ техните стилистични средства. Целта на есето е да изясни чрез въздействащ език гледната точка на автора по поставения проблем. Авторът постига тази цел чрез избор и употреба на съответни стилови и езикови средства за художествено въздействие, употреба на символи и символни интерпретации, неочаквани мисловни обрати, иновативни форми и др. В подкрепа на тезата може да се използва научна аргументация - статистически данни, резултати от научни изследвания, рационални доказателства и др. Допустимо е и позоваването на личен опит, емоционална съпричастност, мнения на авторитети, конкретни примери и др. Всичко това следва да бъде интегрирано в избрана от автора композиционна структура. Най-често структурата на есето се състои от следните три композиционни елемента: увод, изложение и заключение, поставени в смислово и логично единство.

Заемането и аргументирането на определена позиция по значим обществен проблем изисква от автора умение за формиране и отстояване на собствена позиция, отговорност и етичност. В тази връзка, авторът може да използва размислите, идеите, оценките на предхождащи го автори, но задължително цитирайки коректно и изчерпателно съответните източници.

Есето трябва:

 • да е написано на български език.
 • да е в обем между 14 000 и 18 000 знака (Characters with spaces) без  източниците;
 • да е във формат  .doc или .docх (Word 97-2010), Times New Roman/12, разстояние между редовете - 1.5 в приложения формуляр.
Прикачени файлове:

application/msword Формуляр за участие.doc - 218 KB