Катедра "Икономическа социология"

БСА обявява конкурс за най-добра публикация на млад социолог

вторник, 23 януари 2018 15:35 /
Начало:
Край:
понеделник, 28 май 2018
Място:
Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, София
Подробности:

БЪЛГАРСКА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА ПУБЛИКАЦИЯ

НА МЛАД СОЦИОЛОГ

        

Условия за участие:

 • В конкурса могат да участват млади социолози с публикации в български или чужди научни списания.
 • Текстовете, представени в конкурса, да са публикувани в периода 01.01.2010-31.12.2017 г.
 • Участниците в конкурса да са били на възраст до 35 години към датата на публикуване на текста, представен в конкурса.
 • Всеки участник може да участва в конкурса само с една своя разработка.

 

Изисквания:

 • Тематиката на разработките трябва да бъде социологическа.
 • Ще се оценява социологическа култура, аргументираност на методологическия подход, дълбочина на анализа, актуалност на изследвания проблем, оригиналност на гледната точка.
 • Няма да се разглеждат реферативни текстове, както и информация за научни форуми - конференции, семинари и др.
 • Ако представените публикации са на чужд език, с изключение на руски, немски, английски или френски, да бъдат придружени от превод на български език.

 

Организация на конкурса

 • Материалите за участие в конкурса се предлагат:

          - от самия автор;

          - от социологическо звено със съгласието на автора.

С оглед осигуряване на максимална обективност работите се оценяват анонимно. С цел да се гарантира тя трябва:

-  да се представи компютърна разпечатка на публикацията, като името на автора, датата му на раждане, заглавието на статията и пълни библиографски данни за списанието/книгата, в която е публикувана, се дадат отделно в запечатан плик;

- от текста да се отстранят всички форми на самоидентификация [самоцитиране като: “Както посочвам в предишна своя публикация (цитиране на публикацията с име на автора)…” и други подобни], по които може да се установи авторството на текста. Кандидатите носят пълна отговорност за анонимното представяне на своя текст.

 • Материалите за участие в конкурса се предават или изпращат на адрес: Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, София, ул. “Московска” № 13А на вниманието на доц. д.с.н. Светла Колева за участие в конкурса за най-добра публикация на млад социолог.
 • Краен срок за предаването им: 28 май 2018 г.
 • Представените разработки се дават за рецензиране на двама рецензенти, специалисти в съответната област, а след това се оценяват от специално формирана научна комисия (жури). Членовете на журито се запознават с всички разработки и вземат крайното решение.
 • Обявяването на наградата ще стане на годишното Общо събрание на БСА, което ще се проведе на 11 декември 2018 година.

 

Награди:

 • Лауреатите на конкурса получават диплом и парична награда в размер на:

           Първа награда:                           500 лева

           Поощрителна награда:            100 лева