Катедра "Икономическа социология"

Национален кокурс за есе “Българският бизнес: предизвикателства и възможности”

сряда, 21 декември 2016 15:38 /
Начало:
неделя, 01 януари 2017
Край:
вторник, 30 май 2017
Място:
Подробности:

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА ПРИЕМ В

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

"СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА"

СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" в УНСС

 1. Конкурсът за есе е за прием в ОКС "Бакалавър" на професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност  "Социология".
 2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2016 година.
 3. На най-добре представилите се в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология
 4. Участниците в конкурса разработват есе съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС.
 5. Конкурсът се провежда в два кръга.
 6. Първият кръг е на тема "България: обществото, в което бих искал да живея".  

Есетата се изпращат чрез попълнен формуляр на електронен адрес: esociology40@unwe.bg до 30.03.2017 г. посредством попълнен формуляр.

Вторият кръг е на тема “Българският бизнес: предизвикателства и възможности”. 

Есетата се изпращат в електронен вид на електронен адрес: esociology40@unwe.bg до 30.05.2017 г. посредством попълнен формуляр.

 1. Участието в първи кръг не изключва възможност за участие във втория.
 2. Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на факултет "Общоикономически", утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър".
 3. Комисията оценява всички изпратени есета по критериите: ясно формулирана авторова теза в съответствие с избраната тема; целенасочена и задълбочена аргументация; структурираност на изложението; стилова и езикова грамотност.
 4. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на най-добре представилите се в конкурса в срок до 20.04.2017 за участниците в първи тур и до 20.06.2017 - за участвалите във втори тур. Списъкът се публикува на страницата на УНСС.
 5. На най-добре представилите се в конкурса се издава сертификат за признаване на оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС.
 6. Сертификатът се представя от кандидат-студента в конкурса при подаване на документи за класиране в УНСС.
 7. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на УНСС.