Катедра "Регионално развитие"

Обновено: четвъртък, 09 април 2020 11:27

Обучение

Специалност „Регионално развитие“ е актуална, модерна, креативна и утвърждаваща се образователна и научна специалност за страните от Европейския съюз.

Целта на обучението е свързана със стремежа да се подготвят компетентни, висококвалифицирани, мотивирани лидери и специалисти, способни да предлагат адекватни решения на ключови проблеми и въпроси в обществото.

Специалността има фундаментален характер  и интердисциплинарност, изразяващи се в изучаване на икономически, управленски, правни и политически науки, в съответствие със съвременните световни тенденции и високи образователни стандарти.

В процеса на обучение се придобиват умения по регионално развитие и политика в областта на пространственото развитие, програмирането, изпълнението и мониторинга на стратегически документи и проекти за регионално и местно развитие.

Профилиращи дисциплини в учебния план на специалността са: „Геоикономика и регионално развитие“, „Териториално и административно устройство“, „Регионална икономика“, „Геодемография“, „Устойчиво развитие на регионите“, „Държавни политики и стратегии“,  „Финансиране на регионални проекти“, „Децентрализация и местно самоуправление“,  „Регионална политика на ЕС и България“, „Стратегическо регионално планиране“ и „Регионален мениджмънт“.
Професионална реализация
Дипломираните специалисти по регионално развитие се реализират успешно във всички административни структури на Европейския съюз – Парламент, Европейска комисия, Комитет на регионите и др., в държавната администрация – Министерски съвет,  Министерство на регионалното развитие и благоустройството,  Министерство на туризма, Министерство на икономиката и др., в областни администрации и териториалните звена на изпълнителната власт, в общински администрации и публични компании, в университети и научноизследователски институти, фирми за консултантски услуги, неправителствени организации, като регионални мениджъри в национални и международни компании.