Катедра "Регионално развитие"

Срокове за Предаване и Записване за Защита на магистърски тези през м.Юли 2020г.

вторник, 09 юни 2020 14:29 /
Начало:
вторник, 09 юни 2020 10:00
Край:
вторник, 30 юни 2020 10:00
Място:
Подробности:

Обявеният срок за предаване на готовите магистърски тези е 15.06. 2020 г.

Магистърските тези се предават в електронен вид (word формат) на научните ръководители в горепосочения срок.

На титулната страница в лявата страна дипломантът ясно да е изписал - трите си имена, фак.№, специалност, служебен имейл адрес и GSM. (вж.Форма на Титулна страница на магистърска теза)

Служебният имейл да не се подчертава за да се вижда ясно.

Ако магистърските тези съдържат приложения (таблици, графики, схеми и др.), да бъдат сложени след Литературата в края на файла на магистърската теза. Не е желателно да има файлове с отделни приложения.

Научните ръководители изпращат одобрените от тях магистърски тези в електронен вид (word формат) на E-mail: s.boneva@unwe.bg на административния секретар в горепосочения краен срок.

Записването за защита в отдел „Студенти-магистър“ ще бъде в периода от 19.06.2020г. до 30.06.2020г. за всички форми на обучение ОКС“Магистър“, приемното им време от 9:00 часа до 15:00 часа - посоченият период е съгласуван с отдел „Студенти-магистър“.

При записването в канцеларията от дипломанта, няма да се изисква титулна страница подписана от научния ръководител, тъй като магистърски тези се предават електронно на научния ръководител и при негово съгласие се изпращат на административния секретар.

В сайта на университета в Обучение > Магистри ще бъде публикувана подробна информация за дипломантите.

Информация за съответната специалност към катедра „Регионално развитие“, дипломанта ще намери в подсайта на катедрата. (http://departments.unwe.bg/regdev)

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

1/ Срокът за предаване на дипломните работи и декларация за авторство в електронен вид (word формат) на научните ръководители до 15.06.2020г., (Декларацията за авторство може да бъде изтеглена от подсайта на катедра регионално развитие в категория Правила и критерии=>Декларация за авторство) (http://departments.unwe.bg/regdev/bg/pages/15944/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be.html)

2/ Срокът за записване в отдел „Студенти-магистър“ е от 19.06.2020г. до 30.06.2020г. в приемното им време от 9 часа до 15 часа. Изисква се лично дипломанта да присъства при записването (проверка на личните данни; предаване на 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№; проверка на оценките; дипломантите, които имат задължения към Библиотеката да си върнат книгите преди осъществяване на записването).

3/ Изработване на презентация – за деня на защитата е необходими всеки дипломант да подготви кратко представяне (до 10 слайда) на своята дипломна работа (максимално време за представяне 10мин.).

 

Отдел „Студенти-магистър“ по служебен път (от представения опис от катедрата на одобрените и изпратени от научните ръководители дипломни работи) ще проверява задълженията на студентите в Библиотеката, затова не се изисква печат от Библиотеката.

На посочения служебен имейл дипломанта ще получи своята рецензия от административния секретар (два дни преди датата на защита).

График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ за определената дата и час за защита през м. Юли 2020 г. разпределени в съответната група ще бъде обявен вечерта на предния ден преди назначената дата. Към график-разпределение ще има и Изискванията към дипломантите.

Дипломантът е необходимо да изтегли приложението на Microsoft Teams на компютър или устройство който ще използва на самата Защита, с работещ микрофон и камера.

След изтеглянето на приложението на Microsoft Teams дипломантът влиза със служебния си имейл и парола, и от полетата най-вляво избира полето Teams, където ще види, че е добавен в определена група.

Студентите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на определената дата и час през м. Юли 2020 г.

 

Дипломантите Не Предали дипломни работи за защита през м. Юли 2020г. имат следната възможност - Заявленията за избор на тема и научен ръководител за м. Октомври 2020г. се предават на административния секретар до 30.09.2020 г. в електронен вид.. 

 

09.06.2020г.                                                                           катедра „Регионално развитие“