Катедра "Регионално развитие"

Специалности
Обновено: четвъртък, 09 април 2020 10:58

ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

към магистърска програма

ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра

(Темите на магистърските тези могат да се прецизират съвместно с научните ръководители на дипломантите в процеса на работа)

 

 1. Модерни практики на устойчиво развитие на градовете (по примера на град по избор);
 2. Интелигентните системи в подкрепа на устойчивото развитие на градовете (по примера на град по избор);
 3. Интелигентните системи и нисковъглеродният град (по примерът на опита на град по избор);
 4. Интелигентните системи и енергийната ефективност на градовете;
 5. Анализ развитието на град (по примера на град по избор) / (система от показатели и определяне на степен на сходимост с концепцията за интелигентни градове);
 6. Ключови показатели за интелигентни градове;
 7. Модели за осигуряване и анализ на информация за развитието на градовете (световен опит и добри практики в България);
 8. Управление на проекти за интелигентни градове;
 9. Проблеми при управлението на общински проекти;
 10. Ефекти от реализацията на общински проекти;
 11. Проектиране на градовете на бъдещето (Извеждане на цели и приоритети за трасформиране на населено място в интелигентен град);
 12. Световни практики в изграждането на интелигентни градове;
 13. Влияние на социалните фактори в изграждането на концепцията за интелигентен град;
 14. Интелигентната урбанизация като механизъм за постигане на устойчиво градско развитие;
 15. Концепция за интегрирано регионално развитие на община (по примера на община по избор);
 16. Интелигентният град - стратегия за устойчиво управление на град (по примера на град по избор);
 17. Урбанистична стратегия за развитие на  община (по примера на определени райони и общинския им център);
 18. Интелигентни системи, бизнес модели и интелигентни мрежи за ефективно управление;
 19. Формиране и етапи в развитието и управлението на интелигентни градове;
 20. Ролята и значение на производствения сектор за развитието на интелигентната икономика;
 21. Бизнес модел, чатбот услуги и цифрови системи за развитие на smart cities;
 22. Дигитално управление на интелигентни градове. Предизвикателства пред интернет на нещата в областта на големите данните и гражданите;
 23. Проблемни аспекти в развитието на градската среда;
 24. Интелигентно градско планиране в условията на европейска интеграция;
 25. Специфика на градската бизнес среда в условията на трансформираща се икономика;
 26. Възможности за прилагане на финансови инструменти за градско развитие в България;
 27. Обществените поръчки като инструмент за развитие на интелигентните градове;
 28. Значение на обществените поръчки за изграждане на интелигентна градска инфраструктура;
 29. Интелигентна градска среда - арена на сблъсък или партньорство между гражданина и технологиите;
 30. Интелигентни системи подпомагащи самоуправлението на градското развитие;
 31. Интелигентни подходи към подобряването на туристическата инфраструктура в големите градове;