Катедра "Регионално развитие"

Специалности
Обновено: петък, 11 май 2018 16:18

ОКС БАКАЛАВЪР „Регионално развитие”- редовна форма

Специалност “Регионално развитие” се изучава в професионалното направление “Администрация и управление” в редовна форма на обучение в 4 годишен курс на обучение (8 семестъра). Регионално развитие е актуална, модерна, креативна и утвърждаваща се образователна и научна специалност за страните от Европйския съюз и  България.

Целта на обучението по специалност "Регионално развитие" е свързана със стремежа да се подготвят компетентни, висококвалифицирани, мотивирани лидери и специалисти, способни да предлагат адекватни решения на ключовите въпроси в обществото.

Специалност “Регионално развитие” има своята фундаментална основа и необходимата интердисциплинарност, изразяваща се в изучаване на икономически, управленски, правни и политически науки в съответствие със съвременните тенденции в развитието на образованието и социално-икономическата практика. В нея се придобиват умения по регионално развитие и политика и по-точно в областта на програмирането, изпълнението и мониторинга на планове, стратегии, програми за регионално развитие и други области.

Завършилите ОКС”Бакалавър” на специалност “Регионално развитие” придобиват знания в областта на:

 • теоретичните основи на регионалната икономика, управление и политика;
 • методология и методика на регионалния анализ и изследвания
 • диагностика и оценка на регионалната система и вземане на управленско решение за нейното развитие;
 • консултиране за решаване на проблеми, възникващи в регионалното управление на системите от различен териториален и йерархичен ранг;
 • програмиране и проектиране на социално-икономическото развитие на местно, областно и централно ниво;
 • разработване на политики и стратегии за развитие на национално,регионално и местно ниво.
 • регионалната политика и европейската политическа и икономическа интеграция.
  В резултат от обучението студентите придобиват умения за:
 • решаване на проблемите на регионалното балансирано и устойчиво развитие;
 • прилагане на механизмите на дългосрочния регионален социално-икономически растеж;
 • прогностични способности и компетенции за вземане на решения на управленско ниво;
 • оперативно управление на проекти, планове и стратегии за регионално развитие;
 • анализ и оценка на териториалните системи;
 • разработване на програмни документи и политики за регионално развитие;
 • осъществяване на изследователска и консултантска дейност