Катедра "Регионално развитие"

Нова магистърска програма - "Smart Cities Development"

четвъртък, 18 юли 2019 11:25

УНСС.jpg


Развитие на интелигентни градове/ Smart Cities Development в катедра „Регионално развитие“

Развитие на интелигентни градове/ Smart Cities Development e новата магистратурска програма, която се предлага съвместно от катедрите „Регионално развитие“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“ във факултет "Управление и администрация" на УНСС

Обучението е дистанционно
и продължава два семестъра. 

Магистърът по специалността “РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ/ SMART CITIES DEVELOPMENT” получава, по време на обучението си, задълбочени знания в областта на

- Проектиране на градовете на бъдещето;
- Интелигентна специализация за иновации в регионите;
- Анализ развитието на градовете; 
- Измерване и оценка на устойчивото градско развитие;
- Икономическа ефективност от цифровата трансформация;
- Интелигентни бизнес модели и обществени поръчки; 
- Управление на общински проекти;
- Общински инвестиции и финанси; 
- Интелигентно планиране и политики; 
- Електронно управление на интелигентните градове;
- Урбанизация и градско развитие.

Специалността е насочена към формиране на компетенции и умения, свързани с управлението на процеса на създаване, развитие и устойчивост на модели на интелигентни градове, приложими в различни сценарии спрямо състоянието на различи фактори. Бъдещите специалисти ще са подготвени да разработват регионални стратегии и планове за създаване, развитие и устойчивост на интелигентни градове.

Цели на обучението

Целта на обучението е насочена към натрупване на професионални знания и практически умения за съвременните тенденции в създаването, развитието и управлението на интелигентните градове. Специалността е релевантната към регионално развитие; регионален маркетинг; иновативен подход в развитието и управлението на градовете, както и възможностите за тяхното надграждане и мултиплициране и в други региони.

Професионална реализация

Завършилите тази специалност могат да се реализират в сферата на управлението на областни и общински администрации (регионални отдели и звена свързани с интелигентното образование, здравеопазване, транспорт, заетост, екология и др.), неправителствени организации, регионални иновационни центрове, иновативни МСП, в управлението на социално ориентирани дейности, консултантски организации и др.

 

 

Прикачени файлове:

image/jpeg УНСС.jpg - 19 KB

Галерия снимки от Нова магистърска програма - "Smart Cities Development"  ...