Катедра "Регионално развитие"

Катедрен семинар за студенти по регионално развитие

понеделник, 01 април 2019 8:26

       Студентски семинар_1.jpg   Студентски семинар_3.jpg

Катедрен специализиран семинар за студенти от четвърти курс "Регионално развитие" се проведе в началото на летния семестър за учебната 2018/2019 г. Участие взеха почти всички студенти от курса, както и голяма част от преподавателите в катедрата. 
Студентите бяха запознати с темите и изискванията за подготовка за държавния изпит. Представен им беше конспект и литература към него. Запознати бяха с магистърските програми на катедрата и университета, сроковете за кандидатсване и възможностите за реализация след тях. Специално внимание се обърна на новата магистратура "Развитие на интелигенти градове (Smart Cities)", разработвана от катедрата съвместно с катедра "Маркетинг и стратегическо планиране".

Започната беше организацията на преддипломния стаж. Студентите имаха възможност да се ориентират къде биха стажували две седмици. Разснено беше, че може да се избира между разлчични публични институции, като катедрата също съдейства за осигуряване на места в държавната, областна и общинска администрация. 

Обсъдено със студентите беше провежданото обучение по дисциплините от катедрата, предстоящите академични ангажименти на студентите през семестъра, включително извън аудиторни прояви и възможности, като студентски конференции в страната и чужбина. Коментирани бяха методите и критериите за оценяване, с акцент върху преддипломния стаж и държавния изпит.  

Прикачени файлове:

image/jpeg Студентски семинар_2.jpg - 30 KB

image/jpeg Студентски семинар_3.jpg - 47 KB

image/jpeg Студентски семинар_1.jpg - 31 KB

Галерия снимки от Катедрен семинар за студенти по регионално развитие  ...