Катедра "Регионално развитие"

Международна научна конференция: „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020"

четвъртък, 14 май 2015 14:25 /
Начало:
четвъртък, 17 септември 2015
Край:
събота, 19 септември 2015
Място:
Подробности:

Покана

за участие в международна научна конференция

на ТЕМА:

„РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ХОРИЗОНТ 2020“

17- 19 септември 2015, УОБ - Равда

под патронажа на РЕКТОРА на УНСС

проф. д.ик.н. Стати Статев

и по случай 95 г. от създаването на УНСС

             Уважаеми дами и господа,

Ръководството на катедра Регионално развитие” при УНСС има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на международната научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“.

Изследователски цели:

 • Да се анализира състоянието на българските региони, като се изведат ключови проблеми и предизвикателства за развитието им.
 • Да се предложат визия за развитие на регионите в България, както и конкретни подходи и мерки, които да бъдат възприети от институциите, отговорни за формирането и провеждането на регионалната политика.
 • Да се дадат насоки за развитие на регионалните туристически продукти.
 • Да се установи активно сътрудничество между УНСС, катедра „Регионално развитие“, и международни висши училища, институции, както и публични организации в България.
 • Да се създадат подходящи условия и възможности за усъвършенстването на академичния и експертния потенциал, като се представят иновативни подходи в преподавателската и научната дейност.

 

Тематични направления:

І.  Регионално развитие и управление

ІІ.  Регионален туризъм

ІІІ.  Регионална инфраструктура и управление на сигурността в регионите

ІV. Публично-частни партньорства и управление на градовете

V. Управление на европейските фондове и местното самоуправление

 

Важни срокове:

Изпращане на заявка за участие

(заглавие, резюме и 5 бр. ключови думи на английски език)              30.06.2015

Потвърждение за участие                                                                              10.07.2015

Краен срок за изпращане на доклади в  пълен обем (оформени съгласно изискванията) по електронен път на адрес: regionalno_razvitie_2015@abv.bg                30.08.2015

Организационен комитет:

Председател: проф. д-р Соня Докова, ръководител катедра Регионално развитие”

Членове: 

 1. проф. д-р Христо Христов
 2. доц. д-р Камен Петров
 3. гл. ас. д-р Георги Николов – научен секретар
 4. гл. ас. д-р Николай Цонков
 5. ас. д-р Елка Василева
 6. докторант Георги Цолов
 7. докторант Никола Танаков
 8. Таня Иванова – технически сътрудник

 

Такса за участие (с ДДС)

Преподаватели и докторанти от УНСС са освободени от такса за участие в конференцията.

Таксата за участие в конференцията за външни лица е 60 лв. за български участници,  35 евро за чуждестранни участници.

При регистрацията на участниците с доклад и платена такса ще бъде предоставен екземпляр от сборника.

Авторите,  присъствали на конференцията, ще получат сборника с доклади от конференцията на адреса, посочен от тях в заявката.

Таксата за правоучастие се превежда по банковата сметка на УНСС:

Банка: БНБ; BIC на БНБ: BNBGBSD; IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Основание за превод: международна конференция на катедра „Регионално развитие”. Фактурите ще се издават по надлежния ред.

Разходите по пребиваването (пътни, дневни и нощувки) са за сметка на участниците.

Изисквания към оформяне на докладите:

 1. Всеки автор може да представи максимално три доклада (самостоятелно или в съавторство) за участие в конференцията.
 2. Докладите трябва да се подготвят за отпечатване на Word 2003 или по-висока версия.
 3. Максимален обем: 6 (шест) страници, включително формули, таблици, фигури и използвана литература. За целия текст на доклада: Line Spacing: Single; Font: Times New Roman.
 4. Page Setup: Top - 50 mm; Bottom - 45 mm; Left - 40 mm; Right - 40 mm; Paper Size - A4; Header = 15, Footer – 15.
 5. Заглавие: Font Size: 14 pt;  Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: All caps; (следва един празен ред).
 6. Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Alignment: Centered.
 7. Университет/Организация: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Centered. (на нов ред).
 8. Електронен адрес: Font Size: 12 pt;  Font style: Italic, Alignment: Centered; (следва един празен ред).
 9. Ако авторите са няколко, между данните на всеки един от тях се оставя по един празен ред.
 10. Резюме на езика на доклада (Abstract): обем до 10 реда, Font Size: 10 pt; Alignment: Justified (следва 1 празен ред).
 11. Ключови думи на езика на доклада (Keywords): 3-5 ключови думи; Font Size 10 pt; Alignment: Justified (следва един празен ред).
 12. Ако докладът е представен на български или руски език, позиции 5 – 11 се предоставят и на английски език в указания формат.
 13. Основен текст: Font: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Regular; First line: 10 mm; Alignment: Justified.
 14. Заглавия в основния текст: Font Size: 12 pt;  Font style: Bold; Alignment: Centered; First line: 10 mm; (пред и след тях се оставя един празен ред).
 15. Формули: Номерирани отдясно с арабски цифри, в малки скоби (пред и след тях се оставя един празен ред).
 16. Таблици: Номерирани с арабски цифри горе вляво спрямо самата таблица. Наименование на таблица: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; First line: 10 mm; (пред и след  тях се оставя един празен ред, един празен ред след таблицата).
 17. Фигури: Номерирани с арабски цифри и центрирано наименование под тях. Наименование на фигурите: Font Size: 12 pt; Font style: Italic (пред и след  тях се оставя един празен ред).
 18. Програмен код: Font Size: 10 pt. (пред и след тях се оставя един празен ред).
 19. Използвана литература: Библиографията е след основния текст; трябва да бъде номерирана с арабски цифри, подредена по възходящ азбучен ред (А-Я, А-Z) на авторите. Първо се подреждат литературните източници на кирилица, след това на латиница, накрая Интернет източници. Литературните източници се цитират със съответния номер в текстa, поставен в средни скоби, например [1, 3]. Font Size: 12 pt; Alignment: Justified.

Контакти: гл. ас. д-р Николай Цонков / тел. +359 2 8195 218

      ас. д-р Елка Василева / тел. +359 2 8195 218

      Електронна поща: regionalno_razvitie_2015@abv.bg

Вижте заявката за участие в прикачения файл.               

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Заявка конференция 2015.docx - 663 KB