Катедра "Публичноправни науки"

Обновено: събота, 17 септември 2016 12:22

Обучение

Катедра "Публичноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Частноправни науки" и "Наказателноправни науки".

Освен това преподавателите от катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Публична администрациа", "Финанси", "Счетоводство", "Финансов контрол"), където водят занятия по "Основи на правото", "Административно право и административен процес", "Административно и финансово пхраво", "Финансово право", "Борсово право" и др.

Брошура за професионално направление "ПРАВО".

Направлението включва специалност "Право" и осигурява широкопрофилно обучение за придобиване на образователната и квалификационна степен "магистър". Учебният план е структуриран съобразно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и квалификация "Юрист".

Студентите от това професионално направление изучават задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Предоставя им се възможност да обогатят своите знания съобразно техните интереси с правни дисциплини в областта на международната защита правата на човека, устройство на територията, конкуренцията, обществените поръчки, международното морско право, медиацията и извънсъдебното решаване на спорове, потребителското право, туристическото право, интелектуалната собственост, американското право (на английски език), австрийското право (на немски език) и др.

Практическото обучение на студентите се подпомага чрез провеждане на ежегодни стажове, отделно от задължителните стажове за специалността, съвместно със съдии от Софийски районен съд и Административен съд София-град.

В резултат на обучението студентите получават отлична теоретична и практическа подготовка, която е предпоставка за тяхната успешна реализация като юристи в различни правни области.

Направлението включва специалност "Право".