Катедра "Политология"

Обновено: вторник, 06 февруари 2018 13:23

Примерна дипломна работа

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА“

КАТЕДРА „ПОЛИТОЛОГИЯ“

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

 

 

ДИПЛОМАНТ:                                                        НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

Име, презиме и фамилия на дипломанта             Научно звание и научна степен,

Фак. № ....., специалност                                        име и фамилия на научния ръководител

 

 

  

СОФИЯ

2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

    Увод……………………………………………………………………..........…...…….......1

    Първа глава............................................................................................................................2

         1.1. ..............

         1.2. ..............

         1.3. ..............

   Втора глава.......

         2.1. .............

         2.2. ..............

   Трета глава.........

         3.1. ..............

         3.2. ................

   Заключение...........................................................................................................................

   Приложения.........................................................................................................................

   Използвана литература......................................................................................................

    

Изтегли файла