Катедра "Политология"

Обновено: сряда, 05 април 2017 9:18

проф. д.с.н. Михаил МИРЧЕВ

АВТОБИОГРАФИЧНО РЕЗЮМЕ

проф. д.с.н.  Михаил МИРЧЕВ  е доктор на социологическите науки и понастоящем е професор по социология в катедра „Политология“ на УНСС. Има дълъг и разнообразен професионален опит. Бил е последователно социолог-изследовател, научен секретар, а след това и директор на Национален институт за изследвания за младежта (1979-1992). През 1993 г. създава и научно ръководи вече повече от 20 години Агенцията за социални проучвания и анализи – АССА-М. Бил е ръководител на катедра “Социални дейности” в Бургаски свободен университет (2000-2002) а също и член на Научна комисия по обществени науки, ВАК към МС (2006 – 2009).

Бил е член на Борда на Българската социологическа асоциация (БСА), а също и неин председател (2012-2015). Член е и на Международната социологическа асоциация – ИК 28 „Социална стратификация“, а също и на Съюза на българските журналисти. 

Основните му изследователски ориентации са:

 • социална стратификация и мобилност, икономически активно и неактивно население;
 • теория на дейността, социална активност и иновации;
 • възпроизводство на населението, социология и демография на семейството, социализация на младежта и децата;
 • теоретични изследвания по социално управление, политически и властови структури, политически маркетинг, публична комуникация и обществено мнение,
 • емпирични изследвания на жизнения стандарт, икономическата активност, покупателна способност, икономически мотиви за емиграция, източници на доходи и форми на спестявания;
 • емпирични изследвания на политическите институции и начини на функционирането им, формиране и реализация на лидерските групи;
 • изследвания на общественото мнение по актуални събития, ценностни ориентации в масовото съзнание, граждански нагласи и политически избор;
 • емпирични изследвания на децата и младежта, на семейството и брака, междупоколенчески взаимоотношения; репродуктивно поведение и нагласи; сексуална култура и поведение;
 • eлекторални изследвания и прогнози, мониторинг на формиране и изява на политическа ориентация и за избор при гласуване; провеждане на изборни кампании;
 • методика и мониторинг на нагласи и оценки, мотиви за участие и форми на активност на пълнолетното население в сферата на финанси, банки, застраховане, приватизация; икономическа и бизнес активност, семеен бизнес; динамика на материален стандарт и качеството на живота;
 • маркетингови изследвания и анализи в пазара на недвижимо имущество; безалкохолни напитки и сокове, и бира; електронни медии и преса; банкови и застрахователни услуги; и др.;
 • консултиране на фирми за организационно оптимизиране, изграждане на екипи, подбор на кадри, развитие на човешките ресурси, търговски маркетинг и мониторинг на развитие.

Владее английски, италиански, руски език.