Катедра "Политология"

Обновено: четвъртък, 30 март 2017 13:41

доц. д-р Симеон АСЕНОВ

АВТОБИОГРАФИЧНО РЕЗЮМЕ

Роден 1972 г. в гр. Радомир.

Завършва СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Политология” (1993-1998).

Придобива образователната и научна степен „доктор по политология” (2003) със защитена дисертация на тема: „Ролята на политическите партии за формирането и стабилността на правителствата в България (1990-1997)”.

Редовен докторант и хоноруван асистент в катедра „Политология” на УНСС (1999-2003).

Избран за асистент (2005), главен асистент (2006), доцент по политология (2011) в УНСС.

Научен секретар на катедра „Политология” (2007-2015). Заместник-декан по учебната работа на факултет „Международна икономика и политика” (2015).

Член на ФС на факултет „Международна икономика и политика” (2006) и на Общото събрание на УНСС (2007).

Ползва английски, френски и руски език.

Член е на Европейския консорциум за политически изследвания (ECPR), със седалище Университета в Есекс, Великобритания (2000), на Българската асоциация по политически науки (2000), на Българската асоциация по политически маркетинг и комуникации (2001), на УС на Българската национална асоциация „Активни потребители” (2001).

Има богат опит в разработването, оценката и изпълнението на проекти. Бил е сътрудник на програми и инициативи на Центъра за изследване на демокрацията и Фондация за развитие на гражданското общество (1998-1999). Работил е като експерт и оценител на проекти по предприсъединителни програми, осъществявани съвместно между програма ФАР на Европейската комисия, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция по заетостта (2003-2005).

Работи в следните основни области на научноизследователска дейност: партии и партийни системи; съвременен политически процес и функциониране на държавните институции; политически маркетинг; изборен процес; политическо представителство; политика и право; гражданско участие в политиката.

Автор и съавтор на множество научни публикации – монографии, учебни пособия, студии, статии, доклади.

Преподава лекционни курсове и води семинарни занятия по дисциплините: „Политически партии и партийни системи”, „Политически маркетинг”, „Конституционализъм и политика”, „Съвременната българска партийна система”, „Гражданско участие и политически протести”, „Политология”.