Катедра "Политология"

Обновено: четвъртък, 30 март 2017 13:58

проф. д-р Георги ЯНКОВ

АВТОБИОГРАФИЧНО РЕЗЮМЕ 

ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЯНКОВ, заслужил професор на УНСС

Проф. Георги Янков е завършил специалност „История“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (1971 г.).

Академичната му кариера като университетски преподавател започва през 1977 г. във Висшия икономически институт – София (сега Университет за национално и световно стопанство). През същата година защитава дисертация и получава научната степен „доктор по философия”. Професор по политология от 2000 г. Цялостната му дейност като университетски преподавател – цели 40 години, е свързана с УНСС.

Проф. Георги Янков е основател и дългогодишен ръководител на катедра „Политология” в УНСС, инициатор за създаване на специалност политология (бакалавърска, магистърска и докторска степен) в същия университет. През 1996 г. ръководената от него катедра става първата българска катедра по политология член на Европейския консорциум за политически изследвания. В списанието на Консорциума през месец август 1999 г. катедрата се определя като една от „най-значимите катедри по политология в България и Югоизточна Европа“ (European Political Science Research).

През периода 1999–2005 г. е Директор на филиал „Икономика и управление” – гр. Хасково. По време на неговия мандат филиалът е акредитиран от НАОА, издадено е Постановление на Министерски съвет на Република България за неговото легитимиране, открит е нов учебен корпус и студентски стол.

През различни години е бил: Председател на учебната комисия на АС на УНСС, член на Академичния съвет и на Факултетни съвети, на Специализирания научен съвети по политология и на Комисията по обществени науки към ВАК, Зам.-председател на Българската асоциация за политически науки, Председател на Съвета по хабилитация на УНСС, на Настоятелството на студентите-българи от Бесарабия, Председател на Академичния спортен клуб на университетските преподаватели от УНСС „Св. Георги Победоносец” и др.

Специализирал е политология и е участвал в международни научни конференции в: Московския университет (1983 г.), Института по политически науки към Берлинския свободен университет (1989 г.), Университета в Лодз (1990 г.), Икономическия университет – Будапеща (1990 г.), Бернския университет в Швейцария (1997 г.) и др. Представител е на УНСС в Европейския консорциум за политически изследвания (със седалище Университета в Есекс, Великобритания).

Проф. Георги Янков има над 190 публикации, включително на руски, френски и английски език. По-важни негови научни публикации в областта на политическата теория, сравнителната политология и политическата история са:

„Политологичната мисъл от древността до наши дни. Том първи. От Платон до Хегел” (1994 г.); „Политологичната мисъл от древността до наши дни. Том втори. Съвременни теории и доктрини” (1994 г.); „Политология” (в съавторство, четвърто издание, 2001 г.); „Политологични анализи“ (2010 г.); „Към теорията на политиката. За понятието, смисъла и метаморфозите на политиката” (2011 г.); „Макиавели и макиавелизмът” (1998 г.); „Национално и глобално” (1999 г.); „Призваният политик или държавникът”  (2002 г.); „Понятия „элиты“, „лидеры“ и „политические менеджеры“ в контексте элитаристкой теорий” (2009 г.); „Политология. Държавната публична власт” (2011 г.); „История на село Ефрем” (2013 г.); „Сравнителни политически системи” (2017 г.); The National and the Processes of Internationalization in the Contemporary World. International journal „Socialism in the World” (1988, № 66); Political Science as Academic Courses in Bulgarian universities teaching economics, ECPR News (1998, Vol. 9); Vassil Levski. L’ ideal politique  de republique demucratique. Dans: Krasteva, Anna et Antony Todorov, Sciences politiques en Bulgarie (Sofia: NBU, 2010) и др. Проф. Георги Янков е отговорен редактор и автор на 65 статии в енциклопедичното издание Том III „Политически науки“ (в „Основни термини използвани в учебния процес”, 2011 г.).

Фундаменталният труд на проф. Георги Янков „Политологичната мисъл от древността до наши дни” (трето издание, 2006 г.) е високо оценен от колегията по политология. Според проф. Минчо Семов (смятан за „бащата на българската политология”) става дума за:

„Много голямо научно постижение, научен принос с трайно значение за изследователската и преподавателска работа на българските политолози (…). Изследването на проф. д-р Георги Янков отговаря на най-високите стандарти, то наистина е професорско като ерудиция, като свобода и оригиналност на мисълта, като артистичност и елегантност на формата.“

През 2009 г. проф. д-р Георги Янков е включен в енциклопедията „Научната слава на България”, Висша книжовна школа „Сириус” – Велико Търново.

През 2013 г. е удостоен от Академичния съвет със званието „заслужил професор на УНСС” (Professor emeritus).

През 2015 г. е удостоен с „Почетный диплом” на Президиума на Академията за политически науки на Руската федерация за „весомый вклад в политическую науку” (за значим принос в политическата наука).