Катедра "Политология"

Обновено: четвъртък, 30 март 2017 13:31

доц. д-р Блага БЛАГОЕВА

АВТОБИОГРАФИЧНО РЕЗЮМЕ

 

Доц. д-р Блага Иванова Благоева е родена на 24 октомври 1962 г. в гр. Долни Чифлик, Варненска област.

Завършва гимназия с преподаване на руски и френски език през 1980 г. в родния си град. През 1986 г. завършва СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност философия, с втора специалност история. През 1994 г. защитава докторска дисертация ( PhD) в Московския държавен университет „М. Ломоносов“, Руска федерация на тема „Политическата култура в условията на демократизация“.

Специализирала е политически науки във Виенския университет, Австрия (Съвременни политически системи и Международни отношения) и СУ „Св. Кл. Охридски“ (Теория и история на политиката).

Участвала е в международни конференции в Черна гора, Турция, Австрия, Русия.

От 1987 година е преподавател по политически науки в катедра „Политология“, факултет „Международна икономика и политика“, УНСС.

Научните й интереси са в областта на политическата философия, политическата култура, политически комуникации и технологии. Автор е на монографии, студии, статии и доклади по посочената проблематика. Чете авторски курсове по Въведение в политическата наука, Политическа култура, Политически комуникации и ПР, Етикет и протокол в политиката пред студенти в бакалавърска и магистърска степен на УНСС.

От 2015 г. е ръководител на катедра „Политология“ в УНСС.

От 2014 г. е член на УС на Българската асоциация по политически науки – заместник-председател и изпълнителен секретар на БАПН.