Катедра "Политология"

Обновено: вторник, 24 април 2018 10:52

Обучение

Обучението в специалност "Политология" е съобразено с учебните планове на водещи университети в Европа и света. Катедрата по политолигия в УНСС е член на Европейския консорциум за политически изследвания (European Consortium of Political Research) от 1996 г.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни дисциплини:" Международни икономически отношения", "История на българския политически живот", "Структура и функции на съвременната държава", "Законодателен процес и парламентарно поведение", "Политическа култура", "Политически партии и партийни системи", "Социална палитика" , "Българско правителство и администрация", "Анализ на политическия риск" и др.

В четвърти крус  се изучават задължителни и избираеми дисциплини: "Политически мениджмънт", "Емпирични електорални изследвания", "Избори и избирателни системи", "Политическо лидерство", "Теория на етническите общности", "Теория на политическите преходи", "Лобизъм", "Реторика", "Местна власт и самоуправление", "Управление на програми и проекти на ЕС" и др.

Завършилите специалността могат да работят като: експерти в държавната и европейска администрация;  анализатори в политически партии, социологически агенции, неправителствени организации, консултантски фирми и др.; наблюдатели и коментатори в печатни и електронни медии; изследователи в университети и научни институти; специалисти за връзка с обществеността във фирми и PR-агенции; консултанти  в политически партии, държавни институции, бизнеса, неправителствени организации; имиджмейкъри на лица и институции; ръководители и координатори на изследователски и/или приложни проекти с национално и международно финансиране.


The education in Politics is in line with the curricula of leading universities in Europe and the world. The Department of Political Science at UNWE is a member of the European Consortium of Political Research since 1996.

 In the third year there are studied compulsory and optional faculties: "International economic relations", "History of Bulgarian political life", "Structure and functions of the modern state", "Legislative process and parliamentary behavior", "Political culture", "Political parties and Party Systems "," Social Policy "," Bulgarian Government and Administration "," Analysis of Political Risk ", etc.

 In the fourth round, compulsory and optional courses are taught: Political Management, Empirical Electoral Studies, Elections and Electoral Systems, Political Leadership, Ethnic Communities Theory, Political Transition Theory, Lobism, Management of EU Programs and Projects", etc.

 Graduates of the specialty can be: experts in state and European administration; analysts in political parties, sociological agencies, non-governmental organizations, consultancy firms, etc .; observers and commentators in print and electronic media; researchers at universities and research institutes; public relations specialists in companies and PR agencies; consultants in political parties, state institutions, business, non-governmental organizations; image makers of individuals and institutions; managers and coordinators of research and / or applied projects with national and international funding.