Катедра "Политология"

Обновено: вторник, 30 януари 2018 12:47

Учебна практика

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „БАКАЛАВЪР“, СПЕЦИАЛНОСТ „ПОЛИТОЛОГИЯ”

Преддипломният стаж (учебната практика) е задължителна част от обучението на студентите в съответствие със Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “Бакалавър”, “Магистър” и “Специалист”.

Стажът е включен в учебните планове за обучението на студентите по специалност “Политология“ в редовна форма на обучение. Според учебния план на специалността, стажът трябва да се проведе, наред с предвидени за изучаване определен брой учебни дисциплини, в рамките на последния осми семестър на обучението в бакалавърска степен, с продължителност от 15 работни дни (3 седмици).

Като задължителен елемент на учебния план стажът се оценява, като получената оценка и придобитите кредити за него се вписват в дипломата за завършена бакалавърска степен по съответната специалност в УНСС.

Практическото обучение на студентите от специалност “Политология” може да се провежда:

-    на осигурени от катедра “Политология” стажантски места в структурите на УНСС или извън УНСС – в държавни институции и организации в страната;

-    в избрана по лична инициатива и посочена от студентите институция, организация, политическа партия и др.;

-    като форма на частична или пълна заетост, когато студентите работят в административни или изследователски структури на УНСС (дирекции, отдели, центрове, институти, лаборатории и др.);

-    във фирми и организации в чужбина при участие на студентите в мобилност с цел практика по програма “Еразъм” на Европейската комисия или по други международни програми.

За подготовката, отчитането и защитата на стажа на студентите катедра “Политология” определя ръководител (отговорник), който е член на преподавателския състав на катедрата. Най-често това е научният секретар на катедрата. За провеждането на стажа съответната институция, организация или друга структура, определя отговорник, който ръководи или е пряко ангажиран с дейността на структурата (звеното), в което е разпределен стажантът.

Цели на учебния преддипломен стаж:

Основните цели на преддипломния стаж се отнасят до:

 • Прилагане на придобитите през периода на обучението в УНСС теоретични

познания за решаване на практически задачи;

 • Формиране на практически умения за работа и изпълнение на функционални

задължения в реална среда;

 • Усъвършенстване, преосмисляне и свързване на теоретичните познания с реалната действителност и функционирането на фирми или институции;
 • Усъвършенстване на аналитичните способности и умения чрез разширяване и конкретизиране на теоретичните познания в областта на функциониране на институциите, организациите и структурите, в които се провежда стажът.

Време и място за провеждане на стажа:

 • Стажът се провежда в рамките на последния семестър на обучението в бакалавърска степен, през периода февруари-май;
 • Продължителността на стажа е 15 работни дни (3 седмици),
 • Стажът може да се проведе при заетост на студентите на пълен или на непълен работен ден, съобразно правилата на обучението им в редовна форма на обучение, в свободното от учебни занятия време на студентите, възможностите и условията на институцията, организацията, структурата, в която се провежда;
 • Стажът може да се осъществява в институции на държавните органи за управление (народно събрание, президентство, министерства, ведомства, комитети, агенции, центрове, комисии и др.); институции на местните органи за управление (области, общини, кметства); неправителствени национални и международни организации с нестопанска цел (фондации, институти, асоциации, съюзи), фирми и организации, които имат изградени и функциониращи административно-управленски структури (дирекции, отдели) и осъществяват производствена и/или търговска дейност.
 • Задачи по време на стажа:

В рамките на провеждането на стажа студентите решават две групи задачи - практически и научни, които са условие за успешно приключване на стажа.

 1. 1.      Практически задачи:
 • Запознаване с основните направления на дейността, политическите и икономическите параметри, управленската структура на институцията/организацията или с функциите на ведомството;
 • Запознаване с длъжностната характеристика на специалистите в институцията/организацията или на дирекцията във ведомството;
 • Проучване на технологията на основните операции, извършвани институцията/организацията или на дейностите, осъществявани от дирекцията на ведомството;
 • Участие в оперативната работа на институцията/организацията или на звеното във ведомството.

 

 1. 2.  Научни задачи:
 • Проучване на литературни източници, в които се разглеждат проблеми в областта на организацията на управлението и дейността на институцията/организацията, в която се провежда стажът;
 • Изготвяне на библиографска справка, която обхваща основни литературни източници по проблематиката на стажа (български и чужди), публикувани в периода след 1990 г.;
 • Запознаване със съдържанието на избрана от студентите научна статия/студия/монография по проблематиката на стажа;
 • Изготвяне на кратка анотация на избраната научна статия/студия.

Изборът на научната статия/студия/монография се обсъжда и одобрява от отговорника за стажа на студентите, определен от катедрата.

Отчитане на стажа:

За целите на отчитането на проведения стаж се подготвят и представят:

(1)    Удостоверение от институцията/организацията, където е проведен стажа с оценка за работата на студента, подписана от прекия отговорник на стажа (напр. директора на дирекция или отдел) и ръководителя на фирмата/институцията;

(2)    Отчет на студента за проведения стаж (по образец), включващ:

-  характеристика на извършените практически дейности и научни задачи;

-  библиографска справка, която съдържа минимум 30 литературни източника;

-  анотация на научна статия/студия/монография.

 Отчетът се предава в електронен формат и на разпечатка, подписан от студента.

 Отчетните документи и материали се представят в срок не по-късно от една седмица преди края на учебния семестър и се съхраняват в катедрата в срок най- малко от една година.

Приключване и оценка на стажа:

Стажът приключва със защита на основата на отчета за извършените практически дейности и решените научни задачи. Защитата се провежда от определения от катедра „Политология” отговорник за стажа на студентите, в рамките на изпитната сесия, на предварително определена дата (през м. май-юни) в сесийното разписание.

Оценката за проведения стаж е комплексна и се оформя на основата на:

 • Качеството на извършената работа и поставената оценка за работата на студента от ръководителя на стажа - представител на институцията/организацията (40%);
 • Качеството и съдържанието на отчета на студента; представянето и отговорът на поставените въпроси при защитата на стажа пред отговорника от катедра “Политология” (60%).

Приложения на образци:

 1. Отчет за проведен преддипломен стаж (практика)
 2. Удостоверение за проведен преддипломен стаж (практика)