Катедра "Частноправни науки"

Обновено: петък, 28 септември 2012 17:20

Контакти

Административен секретар на катедрата е г-жа Заруи Хараланова.

тел. 8195538; кабинет 1106; email  адрес zaruihar@unwe.bg