Катедра "Частноправни науки"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 28 септември 2012 17:00

Специалности

Катедра "Частноправни науки" обучава студентите от специалност "Право" по основните задължителни дисциплини: "Римско частно право", "Гражданско право - обща част", "Вещно право", "Семейно и наследствено право", "Облигационно право", "Трудово право", "Осигурително право", "Търговско право", "Гражданско процесуално право", "Нотариално право".

Наред с посочените по-горе задължителни дисцилини преподавателите от катедрата обезпечават учебния процес по дисциплините "Потребителско право, "Строително право", "Право на интелектуална собственост",  "Австрийско право" - на немски език, "Търговска несъстоятелност", "Американско право" - на английски език.

С цел затвърждаване на знанията по частноправните дисциплини и придобиване на умения за решаване на казуси в областта на публичното право в учебния план на специалност "Право" е въведен практикум по гражданско право право.

С оглед задължителното полагане на три държавни изпита след завършен V курс от студентите - специалност "Право", катедрата обезпечава процеса по организиране на Държавния изпит по "Частноправни науки" и участва в провеждането му по утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката и Министъра на правосъдието конспект.

Във връзка с програмната акредитация  на обучението по образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност "Гражданско и семейно право" катедрата обезпечава процеса по организиране на конкурсните изпитни за кандидат-докторанти, обучението на докторантите и участва в провеждането на докторантските изпити по "Гражданско право и семейно право", "Облигационно право" и "Търговско право".