Катедра "Политическа икономия"

100 ГОДИНИ УНСС
ОКС "Магистър"
Обновено: петък, 22 февруари 2019 12:03

Tеми за дипломни работи по специалност „Дигитална икономика” за ОКС „Магистър“.

Tеми за дипломни работи по специалност „Дигитална икономика” за ОКС „Магистър“

 1. Сравнителен анализ на концепции и технологии за реализиране на дигитални финансови портфейли.
 2. Приложение на цифрова идентичност при използване на дигитални финансови услуги.
 3. Анализ на характеристиките и приложимостта на технологията Blockchain в дигиталната търговия.
 4. Анализ на характеристиките и приложимостта на криптовалутите в дигиталната търговия.
 5. Проектиране и разработване на BI приложение за подпомагане взимането на управленски решения в конкретна организация
 6. Проектиране и разработване на BI приложение за управление на бизнес резултатност в конкретна организация
 7. Управление на промените във фирма "Х"
 8. Бенчмаркингът  като инструмент за стимулиране на промените във фирма "Х" 
 9. Европейска, регионална и национална стратегия и политики за развитие на дигиталната икономика: цели, инстументи за постигане и резултати
 10. Оценка на развитието на дигиталната икономика: инструментариуми за оценка и резултати от прилагането им
 11. Дигиталната икономика като концепция за икономическо развитие и мястото й сред другите концепции за развитие на националното стопанство
 12. Иновативност и икономическо развитие: теоретични прогнози и практически реализации в процеса на дигитализация
 13. Иновационно състояние, стратегия и политика на фирма Х
 14. Европейската научна и иновационна политика
 15. Националната научна и иновационна политика
 16. Политикономически аспекти на роботизацията
 17. Политикономически аспекти на големите данни
 18. Политикономически аспекти на Интернет на нещата
 19. Политикономически аспекти на 3D принтирането
 20. Четвъртата индустриална революция и трансформацията на политикономическите системи
 21. Трансформацията на социалния капитал във виртуалното пространство.
 22. Дигитализацията и трансформацията на човешкия капитал в България.
 23. Трансформация на социалната структура и неравенствата в дигиталното общество.
 24. Роля на гражданските структури и движения в дигиталното общество.
 25. Нови форми на заетост и пазар на труда в дигиталната икономика.
 26. Власт, социален контрол и конфликти в дигиталното общество.
 27. История на визуалната реклама
 28.  Креативни градове

Приетo с решение на КС на
катедра „Политическа икономия“
19.02.2019 г.