Катедра "Политическа икономия"

ОКС "Магистър"
Обновено: сряда, 10 март 2021 11:10

Примерни теми за магистърска теза на специалност „Дигитална икономика” ОКС „Магистър“.


 

Примерни теми за магистърска теза (Темата се съгласува с научния ръководител)

 

Научен ръководител

1. Сравнителен анализ на концепции и технологии за реализиране на дигитални финансови портфейли.

Доц. д-р Росен Кирилов rkirilov@unwe.bg

2. Приложение на цифрова идентичност при използване на дигитални финансови услуги.

Доц. д-р Росен Кирилов rkirilov@unwe.bg

3. Анализ на характеристиките и приложимостта на технологията Blockchain в дигиталната търговия.

Проф. д-р Димитър Велев dgvelev@unwe.bg

4. Анализ на характеристиките и приложимостта на криптовалутите в дигиталната търговия.

Проф. д-р Димитър Велев dgvelev@unwe.bg

5. Проектиране и разработване на BI приложение за подпомагане взимането на управленски решения в конкретна организация

Проф. д-р Камелия Стефанова kstefanova@unwe.bg

6. Проектиране и разработване на BI приложение за управление на бизнес резултатност в конкретна организация

Проф. д-р Камелия Стефанова kstefanova@unwe.bg

7. Европейска, регионална и национална стратегия и политики за развитие на дигиталната икономика: цели, инструменти за постигане и резултати

Проф. Росица Чобанова r.chobanova@unwe.bg

8. Оценка на развитието на дигиталната икономика: инструментариуми за оценка и резултати от прилагането им

Проф. Росица Чобанова r.chobanova@unwe.bg

9. Дигиталната икономика като концепция за икономическо развитие и мястото й сред другите концепции за развитие на националното стопанство

Проф. Росица Чобанова r.chobanova@unwe.bg

10. Иновативност и икономическо развитие: теоретични прогнози и практически реализации в процеса на дигитализация

Проф. Росица Чобанова r.chobanova@unwe.bg

11. Иновационно състояние, стратегия и политика на фирма   ........:

Проф. Росица Чобанова r.chobanova@unwe.bg

12. Европейската научна и иновационна политика

Проф. Росица Чобанова r.chobanova@unwe.bg

13. Националната научна и иновационна политика

Проф. Росица Чобанова r.chobanova@unwe.bg

14. Политикономически аспекти на роботизацията

Гл. ас. д-р. Христо Проданов hprodanov@unwe.bg

15. Политикономически аспекти на големите данни

Гл. ас. д-р. Христо Проданов hprodanov@unwe.bg

16. Политикономически аспекти на Интернет на нещата

Гл. ас. д-р. Христо Проданов hprodanov@unwe.bg

17. Политикономически аспекти на 3D принтирането

Гл. ас. д-р. Христо Проданов hprodanov@unwe.bg

18. Четвъртата индустриална революция и трансформацията на политикономическите системи

Гл. ас. д-р. Христо Проданов hprodanov@unwe.bg

19. Трансформация на социалната структура и неравенствата в дигиталното общество.

Проф. д.н. Борислав Градинаров bograd@abv.bg

20. Роля на гражданските структури и движения в дигиталното общество.

Проф. д.н. Борислав Градинаров bograd@abv.bg

21. Нови форми на заетост и пазар на труда в дигиталната икономика.

Проф. д.н. Борислав Градинаров bograd@abv.bg

22. Власт, социален контрол и конфликти в дигиталното общество.

Проф. д.н. Борислав Градинаров bograd@abv.bg

23. История на визуалната реклама

Доц. д-р Румен Андрев  r.andryeyev@unwe.bg

24. Креативни градове

Доц. д-р Румен Андрев r.andryeyev@unwe.bg