Катедра "Политическа икономия"

ОКС "Бакалавър"
Обновено: сряда, 21 септември 2016 10:04

ОКС "Бакалавър"

Квалификационна характеристика

на специалност  Политическа икономия в ОКС”бакалавър”

 

            Подготовката по специалност Политическа икономия  има за цел да осигури на студентите базисни широкопрофилни знания и определени умения  за формирането, функционирането и развитието на политико-икономическите системи чрез едновременно усвояване на  икономическо, политологическо, историческо  и социално познание.  

Главните акценти, обособени като модули, в учебното съдържание са: общо университетска подготовка; задължителни факултетни дисциплини; предмет на политическата икономия  и неговите връзки с   икономиката, политиката и правото; обществено устройство, икономическа теория, регулативна политика (вътрешни  и международни регулации); устойчиво развитие, политическа етика и растеж.

Форма на обучение и продължителност: редовно обучение, 4 години, осем семестъра.

Форма на прием: приемен изпит.

Форма на завършване (дипломиране): държавен изпит.

Бакалавърският план по „Политическа икономия” включва курсове по: философия на икономиката, въведение в политическата икономия, Политико-икономически системи, Сравнителна политическа икономия, Институционална икономика, Съвременни икономически теории и политики, Класическа политическа икономия, Политическа икономия на гражданското общество, Политическа икономия на устойчивото развитие, Глобална политическа икономия, Политическа и бизнес етика,  Политическа икономия на ЕС и др.

Най-общите цели на обучение са: запознаване, разбиране (същностно и съдържателно), анализиране  и преобразуване на жизнените дейности чрез инструментите на икономическата, политическата и социалната  теория и практика при едновременното развитие на човека, обществото, икономиката и   природата;  проектиране на сложни икономически и социални системи чрез развитието и прилагането на политико-икономическата теорията и използването на добри практики;  генериране на предписания за управление на политико-икономически системи чрез разработването на комплекс от правила за достигане на тяхните цели; описание, обяснение и овладяване на: а) цели, задачи, методи и средства за политико-икономически въздействия върху икономическия и социалния живот; б) системоформиращи (икономизиране, социализиране и организиране),  системокоординиращи (нормативиране, структуриране, сътрудничество, конкуренция, адаптация, интеграция, контрол и др.)  функции; в) поведението на социалните типажи (хомоикономикус, хомосоциологикус и хомосоциоикономикус) и др.

            Студентът по Политическа икономия  ще притежава комплекс от професионални компетентности, главните между които са: а) знания: равнище на мислене (самостоятелно  и репродуктивно мислене и  способност за структурен анализ); способност да синтезира политико-икономически знания за предмети, явления и процеси; култура на изказа и др.); обем на знанията ( мирогледни знания - познаване на класическите произведения в политико-икономическата област;  познаване на актуалната политика на развитие на жизнените дейности;  способност да прилага акумулираните знания и да формира надлежни оценки и препоръки за промяна и др.); специални знания - познаване на особеностите на икономическата,  социалната и политическата сфера;  познаване на основни въпроси на функционирането на политико-икономически системи, в т. ч.  на процесите на формиране, прилагане и промени на икономическата политика на глобално, макро и микроравнище и др.); знания, формиращи общата култура (икономически, политически, социологически, исторически,  нравствено-морални и други).  б) Умения и навици за:  самостоятелна работа ( критично четене, първоначални навици за научноизследователска работа,  умения и навици за решаване на практически задачи и др.); работа с информация, изразяване на личностно отношение и умения за излагане на знанията; умение да мисли творчески (способност да се подхожда критично към дадена теза; умение да издига контратези; умение да полемизира; умение да обобщава и да прави изводи и др.); умения за работа в колектив и за себеразбиране; умения за  прилагане на  знанията в практиката; навици за управленска и организаторска работа, в т. ч.  и за целево управление на основа определена политика; способност да оценява точно сложни ситуации в перспектива и да взема решения уверено и смело; в) професионално-значими качества на личността: мирогледни, професионални, творчески,  делови и др.

Завършилите специалността  ще се реализират като експерти и политико-икономически съветници и  мениджъри в държавни институции, в политически структури, в управленски и организационни равнища на централната и местната власт, в структури на гражданското общество и др. Те имат възможност да продължат обучението си в подходяща магистратура в направлението и след това се реализират като експерти и ръководители на креативни организации, изследователи, организатори и ръководители на международни проекти, експерти, съветници и ръководители в политическите и икономическите структури на Европейския съюз и други международни организации и др.