Катедра "Политическа икономия"

Обучение
Обновено: вторник, 10 февруари 2015 15:53

ОКС "Магистър"


Катедра „Политическа икономия”, Общоикономически факултет
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ул. „8-ми декември”, Студентски град „Христо Ботев”, София 1710
П Р А В И Л А 
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ 
НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/
НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, спец. „Политическа икономия на креативната икономика“.

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ
1. Студентите могат да се явят на защита на дипломна работа (магистърска теза) след успешното полагане на всички изпити от учебния план.
2. Справка за полагането на изпитите по учебен план се прави от сътрудника от ОКС ”Магистри” - редовно обучение, който подпомага административно обучението по специалността, поддържа и има достъп до информацията за студентското положение на обучаемите.
3. Защитата на дипломните работи се организира за всеки випуск в рамките на три дипломни сесии:
- редовна, която се провежда до един месец след завършването на семестриалното обучение;
- редовна поправителна, която се провежда до шест месеца след семестриалното завършване;
- заключителна поправителна, която се провежда до една година след семестриалното завършване.
4. Студентите имат право да се явят на защита на всяка от организираните за техния випуск дипломни сесии. 
5. Студентите, които не са се явили на организираните за техния випуск дипломни сесии или не са защитили успешно, имат право на еднократно явяване в срок до две години след семестриалното им приключване на която и да е от организираните в този период дипломна сесия. При пропускането на всички възможни явявания на защита, студентът се отстранява и губи възможност да защити дипломна работа.
6. В учебния план на магистърската специалност се предвиждат определен брой часове извънаудиторна заетост за подготовката на дипломната работа и кредити, които се присъждат за успешна защита. Броят на часовете и кредитите се определят съгласно изискванията на законодателството в областта на висшето образование и правилниците на УНСС.
7. Настоящите правила съответстват на Правилник за учебната работа на УНСС.

АКАДЕМИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ
1. Дипломната работа е писмена разработка, която представя знанията и уменията на студента за самостоятелно и цялостно разработване на конкретен проблем с научни средства. Магистърската теза се смята за самостоятелно научно или научно-приложно изследване, базирано на получени знания, придобити умения и натрупан опит. Целта е студентът да покаже способността си да прави анализи, обобщения, да ползва методи за оценка и анализ, да аргументира и доказва магистърска теза. Дипломната работа в ОКС ”Магистър” се приема като компонент от академичната самостоятелна работа на студента. Тя трябва да съответства на профила на изучените академични дисциплини, на политикономическата теория и на проблеми от развитието на стопанството на страната или на други страни. Отговорността за разработката е на студента. Дипломната работа се считат за самостоятелен проект, който формира знания и умения за самостоятелно изследване и показва научната, мирогледната, общокултурната и друга подготовка на студента. Тя не може да има характеристиките на реферат, доклад, научно съобщение или обзор.
2. За подпомагането на студентите при избора на тема за дипломна работа, катедрата подготвя списък с примерни теми от проблемната област на магистърската специалност (програма). Списъкът с примерни теми се предоставя на студентите от научния ръководител на курса. 
3. За подготовката на списъка от примерни теми за дипломни работи всеки от преподавателите, четящи задължителни курсове в магистърската специалност предлагат по пет примерни теми, свързани с техния задължителен курс на сътрудника на катедра “Политическа икономия” до 31 декември всяка година. Списъкът от теми се утвърждава от катедрата и обновява при следващите студенти по съответната магистърска специалност.
4. Научният ръководител на курса провежда среща със студентите не по-късно 4 месеца преди защитата, на която се предоставя списъкът с примерни теми на дипломни работи, посочва се срока за заявяване на тема, разясняват се изискванията при избора на тема, основни правила по нейната подготовка и по процедурата за защита.
5. Студентите избират сами темата по която желаят да работят. Тя може да бъде и извън представения списък. Темата се заявява със заявление до ръководителя на катедрата (по образец), в която се посочват мотивите за избор (ако темата е извън примерните теми) и възможния научен ръководител. Заявленията се подават в катедрата в посочен от научния ръководител срок.
6. Редовната дипломна магистърска сесия се провежда в първия понеделник на първата седмица след приключването на годишната поправителна сесия. Датите на редовната поправителна и на заключителната поправителна дипломни сесии се определят от катедрата, в съответствие с изискванията на Правилника за учебната дейност на УНСС и графика на учебния процес. Датите на дипломните сесии се огласяват в интернет страницата на катедрата, на табло пред кабинета на административния сътрудник на катедрата и по други, приети за УНСС начини.
7. Научният ръководител на курса внася с доклад подадените в срок заявления за избор на тема за разглеждането им от катедрения съвет. Катедреният съвет одобрява заявените теми, определя научен ръководител и рецензент за всяка дипломна работа.
8. За научни ръководители на дипломанти и за рецензенти на дипломни работи се определят хабилитирани лица или лица, притежаващи образователната и научна степен „доктор”, които четат лекции в съответния магистърски курс или измежду членовете на катедрата, специалисти в проблемната област на заявената тема. При липсата на съответни специалисти в катедрата, за научен ръководител и/или рецензент се определя лице от академичния състав на университета или външен специалист. Едно лице не може да бъде научен ръководител на повече от 5 (пет) дипломанти в една дипломна сесия.
9. Неодобрените заявления се връщат на студентите от научния ръководител на курса с мотиви и препоръка за нов избор. Научният ръководител на курса провежда лична среща и разговор с всеки студент с неодобрено заявление и дава допълнителни разяснения относно критериите за избор на тема. 
10. Информацията за научните ръководители се съобщава на студентите от научния ръководител на курса и се огласява в сайта на катедрата и на информационното табло пред катедрата.

РАБОТА С НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ
1. Дипломантите имат инициативата за осъществяване на среща с научния си ръководител в приемното му време или в друго, уговорено с него време. 
2. Дипломантът осъществява проучване на основните литературни източници и на тази основа разработва примерен план на магистърската си теза, който да бъде обсъден с научния ръководител и да бъдат уточнени допълнително източниците на информация, които ще се ползват, плана на тезата, да се формулират хипотетичния апарат, целите и задачите на изследването.
3. Научният ръководител консултира плана, дава препоръки и насоки на работа, изяснява правилата относно съдържанието, структурата и други изисквания към дипломната работа и нейната защита. Той носи съвестно, отговорно и ангажирано задълженията си по научно-методичното подпомагане на дипломантите през цялото време на разработване на дипломните им работи и подготовката им за защита. 
4. Научният ръководител и дипломантът уговарят графика и начина на провеждане на консултациите в процеса на подготовка на дипломната работа до нейното завършване.
5. В процеса на подготовка на дипломната работа, темата може да претърпи редакция, но без промяна на избраната област и проблем. Редакцията се съгласува с научния ръководител и се одобрява от него.
6. Дипломантите имат право на промяна на темата и на научния ръководител при достатъчно убедителна обосновка за това и въз основа на ново заявление до катедрения съвет, подадено не по-късно от два месеца преди датата на съответната защита.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
1. Титулната страница(Приложение 1) на магистърската теза трябва да информира за: висшето училище, отдела за магистратура, учебно-научния жанр, град, година, а заглавната страница (Приложение 2): висшето училище, факултет; катедра; магистърска програма (специалност); темата на дипломната работа; трите имена и факултетен номер на студента; името на научния ръководител; град, месец и година на разработване. Веднага след заглавната страница се поставя страница със Съдържанието на дипломната работа, което трябва да включва наименованието на главите и параграфите, като всички инфраструктурни елементи се посочват задължително по страници. 
2. Текстовата част на дипломната работа се оформя в стандартни страници (30 реда, 65-70 знака на ред) и шрифт 12. Минималният обем на дипломната работа е 50 стандартни страници основен текст (без приложения и ползвана литература). Бележките под линия се представят в края на страницата. Страниците се форматират с разстояние два сантиметра от всички страни на Times New Roman 12. 
3. Всяка магистърска теза, съдържа увод и изложение (структурирано в глави), заключение, приложения, използвана литература
4. В Увода (в размер от 2 до 5 страници) на магистърската теза ясно се формулират:
• актуалност и значимост на темата;
• ясно и точно се формулира тезата (хипотезата), защитавана от автора, т.е. твърдението, което ще бъде доказано чрез разработката, нейната идейна платформа;
• целта на изследването, свързана със заглавието на магистърската теза и даваща за насочеността на разработката и очакванията от нея;
• задачи на магистърската теза, чрез които се уточнява целта и посочват етапите на нейното достигане;
• посочват се методите на изследване и на информационно осигуряване на разработката;
• аргументи за възприетата структура на дипломната работа – защо е структурирана на съответния брой глави и на какви въпроси ще се търсят отговори във всяка глава;
• прави се първоначално най-общо обобщение на гледните точки по проблема в литературата и кои са откритите въпроси, на които ще се отговаря в дипломната работа;
• ако разработката се прави в условията на някакви предварително поставени ограничения, се посочва кои са те и защо се налага да бъдат възприети.
5. Изложението на дипломната работа (минимум 42-46 страници) съдържа обикновено 2-3 глави, които са логически свързани една с друга и последователно решават формулираните в увода основни задачи. Първата глава по принцип е тематична и включва литературен обзор на изследвания проблем и основните положения, които представляват основата на работа. Втората и третата глава развиват основните идеи на докторанта, методологическите и методически проблеми на провеждане на изследването, излага се и обработва емпиричния материал, който ще обосновава основните идеи на докторанта, доказват се издигнатите хипотези, обобщават се препоръки към социалната практика. Всяка глава започва на нова страница. Текстът на всяка глава се структурира по параграфи със самостоятелни заглавия.
6. В Заключението се съдържа в синтезиран вид основната идея на автора и основните изводи, до които е стигнал в процеса на изследване. Посочват се и ключовите проблеми, обобщават се идентифицирани в разработката и предложения за тяхното решаване, като се очертаят възможностите за използване на получените резултати в практиката и/или насоките за бъдещи изследвания.
7. В Приложенията, ако темата и разработката изискват такива, са включени таблици, графики, схеми, образци на документация и др., които са големи по обем и обременяващи изложението. Най-често те са с второстепенно значение за разработката, но добре илюстрират проблема, обекта темата. Всяко приложение започва на нова страница и се номерира (Приложение №), под който номер се цитира в текста.
8. Накрая се поставя Ползвана литература, която трябва да включва минимум 30 заглавия, за които личи, че са ползвани и познават от автора на магистърската литература. Използваната литература се подрежда по азбучен ред по фамилията на автора (първия автор, ако става дума за колектив), като първо се изреждат и номерират поредно източниците на кирилица, а после на латиница. Накрая се поставят използваните нормативни документи и сайтове. Цитираните източници трябва да са точно дадени с автор, произведение, град, издателство, година на издаването. Ако се цитира статия в сборник, първо се посочват автора и заглавието на статията или студията, след което съставителите/редакторите на сборника и неговото заглавие. При цитиране на електронни документи се посочва автор, заглавие, интернет адрес, дата на последно използване (посещение на сайта).
Примери: 
• Гилпин, Робърт. Глобална политикономия, С., Изд. Дамян Яков, 2003
• Hausman, Daniel M. (Ed.) The Philosophy of Economics: An Anthology, Sec. ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1994
• Миркович, Камен. Икономиксът и политическата икономия – критика на становищата относно общото и различното между тях, В: Национален семинар – дискусия по проблемите на икономическата теория, С., Унив. изд. “Стопанство”, 2003
9. Дипломната работа се подвързва със спирала или твърди корици.


ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАЩИТАТА
1. Студентите подават заявления за явяване на дипломна защита в определените от ОКС ”Магистър” - редовно обучение срокове.
2. Катедреният съвет определя:
- датата за провеждане на защитата не по-късно от един месец преди нейното провеждане;
- председателят и членовете на държавната изпитна комисия за провеждане на дипломната защита, съставът на която съответства на изискванията на ЗВО;
- датата за предаване на готовите дипломни работи (не по-късно от една седмица преди защитата).
3. Съставът на държавната изпитна комисия включва не по-малко от трима хабилитирани преподаватели, от които поне двама са членове на катедрата. По изключение в състава на комисията може да се включи нехабилитиран преподавател с образователната и научна степен „доктор”, който е член на катедрата. В състава на изпитните комисии могат да се включват и хабилитирани лица от други катедри на университета. 
4. Изпитните комисии се назначават със заповед на заместник-ректора по обучението в образователно-квалификационна степен „Магистър” по доклад на ръководителя на катедрата. 
5. Дипломантът представя готовата дипломната работа на научния си ръководител за одобрение. Научният ръководител полага подписа си върху заглавната страница на дипломната работа, с което удостоверява, че е осъществил научно ръководство по нейната подготовката и одобрява окончателния й вариант. Дипломна работа, която не е подписана от научния ръководител не се рецензира и дипломантът не се допуска до защита. 
6. Подписаната от научният ръководител дипломна работа се предава на служителя от ОКС „Магистри” - редовно обучение и е основание за включването на дипломанта в изпитния протокол за съответната дипломна сесия. 
7. Одобрените от научните ръководители дипломни работи се предават в катедрата в два екземпляра - един на хартиен и един на електронен носител.
8. При предаването на дипломната си работа всеки дипломант подписва (Приложение 3) декларация (по образец), с която декларира авторството си върху дипломната работа и информираността си за неблагоприятните последици при невярно деклариране.
9. Административният сътрудник на катедрата предава получените дипломни работи на рецензентите за подготовка на рецензиите.
10. Рецензентите изготвят рецензиите си не по-късно от два дни преди датата на защитата и ги предават на административния сътрудник на катедрата. Екземпляр от рецензията се предоставя и на дипломанта.
11. Рецензиите са в обем до две стандартни страници и съдържат: преценка за степента на разработеност на изследвания проблем, силните и слабите страни в изследването, въпроси и препоръки (при необходимост) и заключение с предложение за допускане или за недопускане до защита и предварителна качествена оценка на допуснатите („задоволителна”, „добра”, „висока”).
12. Дипломантите получават рецензията на дипломната си работа от административния сътрудник на катедрата или екземпляр от нея - от рецензента, най-късно един ден преди датата на защитата. 
13. При предложение на рецензента за недопускане до защита, изпитната комисия взема окончателното решение за допускане или за недопускане.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТАТА
1. Защитата на дипломните работи е публична. На нея присъстват всички дипломанти, както и гости, които имат интерес към темите на защитаваните дипломни работи.
2. При явяването си на защита дипломантът носи екземпляр от дипломната си работа и студентската си книжка, която предава на председателя на комисията за проверка на самоличността и за отразяване на оценката от защитата.
3. Защитата на дипломните работи се открива от председателя на комисията, който дава кратки указания за нейното протичане. Определя се и последователността в която дипломантите ще представят своите разработки
4. Защитата на всяка дипломна работа се извършва в следния ред:
- дипломантът прави кратко експозе на дипломната си работа в рамките на 5 до 10 минути, като е желателно презентация на Power Point; в експозето се съдържат мотивите за избор на темата, целта, тезата, логиката на структурата и съдържанието на дипломната работа, основни резултати от авторското изследване, благодарност към научния ръководител и рецензента.
- рецензентът или член на комисията прочита рецензията;
- членовете на комисията задават въпроси по дипломната работа;
- въпроси могат да задават и присъстващите на защитата;
- дипломантът отговаря на въпросите и бележките от рецензията, на въпросите, зададени от комисията и на въпросите, зададени от присъстващите на защитата;
- председателят на комисията обявява приключването на дискусията и отправя покана към следващия в протокола дипломант да защити дипломната си работа
5. Дипломантът трябва да е готов писмено с отговори на критичните бележки, поставени от рецензента. Към тях се добавят и отговорите на въпросите на комисията по време на защитата. Успешно направената подготовка за защита – стилно експозе, конкретни доказателствени отговори по рецензията, увереност и убедителност при презентирането на разработката, са определящи условия за получаване на висока оценка.
6. В рецензията и при оценката на дипломната работа се оценяват такива нейни характеристики като актуалност и значимост на темата; познания по избрания въпрос, включително и пълнота, точност и прецизност на критическия преглед на литературата по темата; собствено емпирично проучване; убедителност при формулирането на научните проблеми; адекватност на използваните методи; защита на собствени тези и изясняване на спорни аспекти на темата; позоваването на научни авторитети и коректност при цитирането; логичност в структурата на изложението; правилен език, добър и ясен стил и език на изложението, обща езикова грамотност, намиране на резултатите конкретна реализация в социалната практика и др.
В случаи, че в дипломната работа се открият текстове, заимствани от други автори, които не са цитирани, тя се оценява с оценка „слаб”
7. Оценките от защитата се оформят след приключването на защитата на всички дипломанти. 
8. Всеки член на комисията дава своята оценка, като се съобразява с качествата на дипломната работа, нейното представяне, заключението в рецензията и отговорите на поставените въпроси. 
9. Крайната оценка на всеки дипломант се оформя от комисията с консенсус на основата на оценките, дадени от всеки член на комисията и при съобразяване с препоръчителната оценка на рецензента. Оценяването е по шестобалната система, като при необходимост, оценката се закръглява в полза на студента. 
10. Председателят на Държавната комисия обявява оценките от проведените защити в деня на провеждането им, публично пред дипломантите. След обявяването на резултатите от проведената защита, Председателят на Държавната комисия (или член на комисията) попълва изпитния протокол и внася оценките в студентските книжки. Протоколът и студентските книжки се подписват от Председателя и от членовете на Държавната комисия. Председателят на Държавната комисия внася оценките в главните книги в срок до три дни след деня на защитата на дипломните работи. 
11. Най-добрите дипломни работи могат да се номинират от държавната изпитна комисия за зачисляване в свободна докторантура.
12. Резултатите от дипломните защити се обсъждат на заседание на катедрения съвет по доклад на научния ръководител на съответния магистърски курс. Дипломните работи и рецензиите се съхраняват в срок от една година в архива на канцеларията на катедра „Политическа икономия”. Ръководството на катедрата, нейните членове и административния сътрудник гарантират защитата на интелектуалната собственост върху дипломните работи.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДИПЛОМАНТИТЕ
1. Дипломантите са длъжни да спазват посочените в тези правила срокове, ред и изисквания. При неспазването им се носи отговорност под формата на недопускане до защита.
2. При установяване на значителни обеми чужди текстове, фигури, графики, таблици, използвани без цитиране на техните автори и използваните източници, изпитната комисия анулира дипломната работа. Анулирането се извършва с протокол на изпитната комисия.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Оценките от дипломната защита се нанасят в изпитния протокол и в студентските книжки. Протоколът и студентските книжки се подписват от председателя и от членовете на държавната изпитна комисията в деня на приключването на защитите. 
2. Оценките от дипломната защита се разнасят в главните книги от председателя на изпитната комисия до три дни след провеждането на защитата. 
3. Протоколите от проведената дипломна защита се предават на сътрудника от ОКС „Магистри” - редовно обучение, който подпомага административно обучението по специалността.
4. За всички дипломни работи се поддържа регистър в катедрата. Регистърът се води по календарни години. Информацията в регистъра се отразява от административния сътрудник на катедрата. 
5. Регистърът на дипломните работи има следните позиции: 
- дата на предаване на дипломната работа; 
- трите имена на дипломанта; 
- факултетен номер на дипломанта; 
- тема на дипломната работа; 
- научен ръководител; 
- рецензент; 
- дата на защитата; 
- оценка от защитата; 
- движение на дипломната работа (предоставяне за ползване); 
- дата и № на акта за предаване в университетския архив. 
6. Дипломните работи могат да се ползват от преподаватели в катедрата, докторанти към катедрата и студенти от специалността. Ползването става на място - в кабинетите на катедрата. Ползването се отбелязва в регистъра или със специален лист за движение на дипломната работа.
7. След изтичането на едногодишния срок от датата на защитата, дипломните работи се предават в университетския архив. Съхраняването, ползването и унищожаването на предадените в архива дипломни работи става съобразно правилата за работа на университетския архив.

ДИПЛОМИРАНЕ
1. Защитилите успешно дипломна работа получават диплома на университета за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”.
2. Връчването на дипломите става на тържествена церемония, организирана от катедрата. На церемонията присъстват дипломантите, членовете на катедрата, представители на ректорското и деканското ръководство, гости.
3. Дипломите се връчват от ръководителя на катедрата или определен от него член на катедрата.
4. На дипломантите, показали отличен успех при следването си и при защита на дипломните работи се връчват университетски грамоти за постигнати високи академични резултати в обучението.
5. Дипломантите получават дипломите си лично и удостоверяват това с подпис в книга за издадените от УНСС дипломи.
6. Дипломантите предоставят по желание данни за контакти. Данните се съхраняват в катедрата и могат да се използват само по повод катедрени, факултетни и университетски научни мероприятия и други академични прояви.


В.и.д. ръководител на катедра „Политическа икономия“: …………………………………
/доц. д-р Валентина Драмалиева/


Приложение 1

Университет за национално и световно стопанство

ОКС ”Магистър”-редовно обучение
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Д И П Л О М Н А Р А Б О Т А


София
201....г.


Приложение 2

Университет за национално и световно стопанство
Общоикономически факултет
Катедра „Политическа икономия”
Магистърска програма”...................”

Социокултурна метрика на икономическия процес


Дипломант: Научен ръководител:
проф. д-р П. Славчев
Петър Д. Петров 
Фак. №254367

София
201....г



Приложение 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Долуподписаният

……………………………………………………………………........................,
/трите имена/

дипломант в специалност „......................”, ОКС „магистър”, фак. № …………………, декларирам, че представената от мен дипломна работа /магистърска теза/ е моя авторска разработка и по никакъв начин не накърнява чужди авторски права.

Информиран съм за правото на държавната изпитна комисия да анулира дипломната ми работа при установяването на значителен обем чужди текстове, фигури, графики и таблици, използвани в дипломната ми работа без цитиране на техните автори и използваните източници.

………….. Декларатор:
/дата/