Катедра "Политическа икономия"

П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/
Обновено: четвъртък, 12 юни 2014 15:27

Обосновка на учебния план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество`

 Обосновка на учебния план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество

 

Въвеждащи бележки. Магистратурата по „Политическа икономия на гражданското общество“ предлага на студентите възможност да се запознаят с механизмите на взаимодействие между хората, организирани в общности или формализирани структури и другите основни участници в социалната система – държава, домакинство  и бизнеса. Нарастващото осъзнаване на изключителното значение на гражданската активност за поддържане на легитимността на държавната власт и търсенето на канали за непрекъснато въздействие на гражданите върху вземането на решения в публичната сфера, отново поставя на дневен ред нуждата от познаване на особеностите в генезиса, функционирането и управлението на граждански структури.

Връзките „икономика – политика” могат да бъдат улеснени, направени по-ефективни и изведени изцяло на терена на прозрачността и отчетността единствено чрез активната роля на различните граждански формирования – фондации, сдружения, клубове, асоциации, социални движения, партии и др. подобни.

С оглед подобряването на качеството на съществуващите в страната граждански структури и поставянето им в равностойни позиции с другите „играчи“ на публичното поле, магистратурата предвижда и множество дисциплини, посветени на приложни аспекти от управлението на граждански организации – мениджмънт, финансово управление, маркетинг и т.н.

 

 

Цел: Основен замисъл на магистратурата е на основа на наличните познания на студентите за гражданското общество да се осмисли в приложно -теоретичен план неговият механизъм на функциониране и развитие, като условие за разширяваща се демократизация на обществото. Замисълът е да се  подготвят специалисти по гражданско общество  с  творческо мислене, творческо търсене и творческа работа.

 

Пазар.  Организациите на гражданското общество за постигане на обществено значими и полезни цели чрез доброволна самоинициатива, самоуправление, самоконтрол, взаймна помощ и комуникативност, в по-общ план – да реализират връзката между домакинството, бизнес  и държавата, са твърде различни по съдържание и характер. По последни данни те за повече от 30,000, в т. ч. 22,000 неправителствени, 3,075 –читалища, а годишният  им финансов ресурс е повече от 100 млн. лв. 

 

Профил на обучение. В приложен план обучаващите ще могат: да откриват (легитимират) институции на гражданското общество; да организират, управляват и финансират тяхната дейност; да осъществяват надежден маркетиг и публични комуникации  на граждански структури;  да организират лобиране чрез тези структури; да изграждат, отстояват етични постулати и елиминират конфликти в гражданския сектор; да организират изследователска дейност по въпросите на  гражданско общество и др.

            В теоретичен план  те ще изучат основите на политическата икономия, политическа икономия на гражданското общество, история и теория на гражданското общество, институции на гражданското общество и др.

            Учебно съдържание. Представеният учебени план съдържа: а) две  фундаментални дисциплини: Въведение в политическата икономия и Политическа икономия на гражданското общество; б) три специални общонаучни дисциплини: История и теория на гражданското общество, Институции на гражданското общество и Развитие на гражданското общество в България; в) 6 специални частно научни дисциплини: Мениджмънт на граждански структури, Финансово управление на граждански структури, Маркетинг на граждаски структури, Лобиране чрез граждаски структури, Енически анализ и Изследователски семинар.

            Спазена е пропрцията за 20%, 30% и 50% разделение на учебното съдържание между фундаментални, специални общонаучни и специални частно научни дисциплини.

            Кадрова осигуреност. Основният пакет от дисциплини се чете от кадри на катедра „Политическа икономия”. Пет от дисциплините се четат от кадри на специалностите „Публична администрация и регионално развитие”,  „Политология”, „Счетоводство и контрол”, „Медии  и обществени комуникации” и др.