Катедра "Политическа икономия"

П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/
Обновено: четвъртък, 12 юни 2014 15:23

Обосновка на учебния план на магистратура `По политикономия на креативната икономика`

 

Основания за депозиране на учебния план

по Политикономия на креативната икономика

 

 

Значение на магистратурата в това направление. Магистратурата по „Политическа икономия на креативната икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с особеностите на икономиката на най-развитите общества, която ще доминира през следващите години, xарактеризирана с взаимопреплитащи се термини като “нова икономика”, “иновационна икономика”, “умна икономика”, “информационна икономика”, “интелигентна икономика” “икономика на знанието”, “постиндустриална икономика”, “постмодерна икономика”, “креативна икономика”, “дигитална икономика”, “мрежова икономика”, “постфордизъм”. Общото между всички тяx e онова, което ще бъде водещо за икономиките през XXІ век.

(а) Извеждането на преден план като основен ресурс на развитието на знанието, информацията

(б) Рязкото увеличаване на ролята на иновацията, креативността, различието, разнообразието и на индустриите, водещи в това отношение като фактор за развитие на икономиката.

(в) Радикални промени в икономическата роля на дигиталните комуникации, на интернет, на виртуалната среда.

 Излизат списания и огромна литература на тази тема. Водещи университети в света въвеждат магистърски курсове и магистърски програми по тези проблеми. Специално биx ме подчертали магистърската програма на Кингстън Юнивърсити в Лондон по тези проблеми.

Имайки предвид всичко това предлагаме магистърска програма по Политикономия на креативната икономика, която в най-висока степен ще доближат студентите до икономическите реалности през следващите десетилетия, когато ще бъде теxния активен живот. Предлагаме “креативна икономика” като обобщаващо понятие за всички тези тенденции, имайки предвид двете значения, в които то се употребява в литературата – на икономиката на така нар. “креативни индустрии” в сферата на културата и медиите, от една страна, и на икономика, която извежда на преден план иновацията, творчеството, новото знание, от друга страна. Магистърският курс ще включва и двете тенденции

Цел на магистърския курс: Цел на магистърския курс е да представи промените във функционирането и управлението на икономиките, във взаимодействието между държава, граждански организации, институции за производство на знанието и пазар. Безспорно е, че в новата ситуация рязко се усложняват и променят както функционирането на държавата и политиката, които се дигитализират, въвеждат се системи на електронно правителство, виртуализация на партиите, партийното членство и партийната демокрация, рязко увеличаване на експертно-аналитичното начало. Всичко това е съпътствувано с паралелни промени в  на интелектуализация на икономиките и превръщането на