Катедра "Политическа икономия"

П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/
Обновено: сряда, 26 март 2014 16:41

Магистърска програма ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“

Квалификационна характеристика

на специалност ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“

 

 

Магистърската програма по специалност „Политическа икономия на гражданското общество”  е предназначена за всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“.

Магистратурата по специалност  „Политическа икономия на гражданското общество“ предлага на студентите възможност да се запознаят с механизмите на взаимодействие между хората, организирани в общности или формализирани структури и другите основни участници в социалната система – държава, домакинство  и бизнес. Организациите на гражданското общество постигат обществено значими и полезни цели чрез доброволна самоинициатива, самоуправление, самоконтрол, взаймна помощ и комуникативност. Нарастващото осъзнаване на изключителното значение на гражданската активност у нас за поддържане на легитимността на държавната власт и търсенето на канали за непрекъснато въздействие на гражданите върху вземането на решения в публичната сфера, поставя на дневен ред нуждата от познаване на особеностите в генезиса, функционирането и управлението на гражданските структури.

Връзките „икономика – политика” могат да бъдат улеснени, направени по-ефективни и изведени изцяло на терена на прозрачността и отчетността единствено чрез активната роля на различните граждански формирования – фондации, сдружения, клубове, асоциации, социални движения, партии и др. подобни.

 

Цел: Основна цел на магистратурата е да се осмисли (натрупат знания, умения и професионално значими качества)  в приложно -теоретичен план механизъм на функциониране и развитие на гражданското общество, като условие за разширяваща се демократизация на обществото. Замисълът е да се  подготвят специалисти с  творческо мислене, творческо търсене и творческа приложна работа.

 

Профил на обучение. В теоретичен план  магистрите ще изучат основите, историята и   и развитието на гражданското общество В приложен план обучаващите ще могат: да откриват (легитимират) институции на гражданското общество; да организират, управляват и финансират тяхната дейност; да осъществяват надежден маркетиг и публични комуникации  на граждански структури;  да  лобират чрез тези структури; да изграждат, отстояват етически постулати и елиминират конфликти в гражданския сектор; да организират изследователска дейност по въпросите на  гражданско общество и др.

           

            Учебно съдържание. Представеният учебени план съдържа: а) две  фундаментални дисциплини: Теория на гражданското общество и  История на гражданското общество; б) три специални общонаучни   дисциплини: Политическа власт и гражданско общество, Гражданско общество и политическа култура Институции на гражданското общество; в) шест специални частно научни дисциплини: две  задължителни: Мениджмънт на граждански структури и Финансво  управление на граждански структури и пет изборни, между:  Маркетинг на граждански структури  и Гражданско общество и връзки с обществеността, Лобиране чрез граждански структури и Социология на глобализацията, Етически анализ и Човешки и социален капитал,  Изследователски  семинар и семинар по Теория на аргументацията.

           

            Кадрово осигуряване. Основният пакет от дисциплини ще се чете от кадри на катедра „Политическа икономия”. Пет от дисциплините се четат от хабилитирани преподаватели на специалностите  „Социология”, „Публична администрация и регионално развитие”,  „Политология”, „Счетоводство и контрол”, „Медии  и обществени комуникации” и др.