Катедра "Политическа икономия"

Обновено: четвъртък, 24 септември 2020 13:59

Специалност Дигитална икономика - 2 сем.

Специалност Дигитална икономика - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Специалността е свързана с глобалната тенденция на дигитализация на икономиката и цялостното функциониране на обществата. Обучението в нея дава базови знания и разбирания за радикалната промяна във функционирането на икономиките и политико-икономическите системи в условията на новите реалности на дигиталната икономика. Специалността осмисля промените и новите характеристики на икономическите категории и разгръщащите се трансформации в икономическите отношения и характера на труда във всички сфери на икономическия процес – производство, разпределение, размяна и потребление. Обучението формира познания и способности за работа в конкретни направления на дигитализацията - в търговията, финансите, държавното управление, маркетинга, както и в рамките на европейския и международен дигитален пазар.

Основните цели на обучението са:

  • разбиране на промените в политиката и икономиката и  на най-актуалните концепции, появяващи се през последните години в стремежа за осмисляне на новите реалности;
  • дефиниране на базови понятия за дигиталната икономика и на промените в традиционните икономически категории и практики;
  • усвояване на теоретични познания и практически опит, които позволяват на студентите да се ориентират по-добре в заобикалящия ги свят и да се реализират успешно на динамично развиващия се пазар на труда. 

Професионална реализация: 

Завършилите специалността се реализират успешно в централната и местна власт, в частния сектор и неправителствените организации. Те могат да работят като административни ръководители и експерти по управление на човешките ресурси, продажби, маркетинг и развойна дейност, както и по производство и специализирани услуги, свързани с приложението на информационните и комуникационните технологии. Търсени са също като административни приложни специалисти и специалисти по използването на дигитални технологии. 

Учебен план (редовно обучение, валиден от учебната 2020/2021 г. за прием 2020/2021 г.)

Изисквания за кандидатстване по специалности и продължителност на обучението

Приемни изпити и балообразуване

 

Прикачени файлове:

application/pdf Учебен план за прием 2020_2021 г.pdf - 171 KB

application/pdf Изисквания за кандидатстване.pdf - 373 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Приемни изпити и балообразуване.docx - 19 KB