Катедра "Политическа икономия"

ОКС "Магистър"
Обновено: вторник, 10 февруари 2015 15:55

Учебен план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество`,приет от Факултетния съвет

 

УЧЕБЕН ПЛАН

Специалност:

3.8.49

ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

POLITICAL ECONOMY OF CIVIL SOCIETY

Професионално направление:

3.8

ИКОНОМИКА

ECONOMICS

Област на висше образование:

3.

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ

SOCIAL, ECONOMIC AND LAW SCIENCES

Образователно-квалификационна степен:

 

МАГИСТЪР

MASTER

Професионална квалификация:

 

МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА

MASTER OF ECONOMICS

Форма на обучение:

 

РЕДОВНА

FULL-TIME

Продължителност на обучението:

 

1 година (2 семестъра, 555 ч.)

1 year (2 semesters, 555 hrs)

Валиден от:

 

2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред

Код

Учебна дисциплина

Хор.

л.

у.

Извън аудиторна заетост

Кредити

Контрол

ПЪРВИ КУРС

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

1

М13849С0101

Теория на гражданското общество

60

60

0

90

6

изпит

2

М13849С0102

Гражданско общество и политическа култура

60

60

0

90

6

изпит

3

М13849С0103

История на гражданското общество

60

60

0

90

6

изпит

4

М13849С0104

Институции на гражданското общество

 

60

60

0

90

6

изпит

5

М13849С0105

Мениджмънт на граждански структури

 

45

45

0

45

3

изпит

6

М13849С0106

Финансово управление на граждански структури

 

45

45

0

45

3

изпит

 

 

Общо:

330

330

0

450

30

 

ПЪРВИ КУРС

ВТОРИ  СЕМЕСТЪР

7

М13849О0207

Маркетинг на граждански структури

 

45

45

0

45

3

изпит

7

М13849О0208

Гражданско общество и връзки с обществеността

45

45

0

45

3

изпит

8

М13849О0209

Лобиране чрез гражданския сектор

45

45

0

45

3

изпит

8

М13849О0210

Социология на пазара

45

45

0

45

3

изпит

9

М13849О0211

Етически анализ

45

45

0

45

3

изпит

9

М13849О0212

Човешки и социален капитал

45

45

0

45

3

изпит

10

М13849О0213

Развитие на  гражданско общество в България

45

45

0

45

3

изпит

10

М13849О0214

Политическа власт и гражданско общество

45

45

0

45

3

изпит

11

М13849F0215

Политическа икономия и гражданско общество-изследователски семинар

45

45

0

45

3

изпит

11

М13849F0216

Теория на аргументацията-семинар

45

45

0

45

3

изпит

 

 

Общо:

бщо:

          “Христо Ботев”,

225

225

0

225

15

 

 

 

Дипломна работа

първа сесия - юли

втора сесия - октомври

трета сесия - февруари

 

 

 

375

15

изпит

 

 

Общо:

225

225

0

600

30

 

 

 

 

 

Брой

Хорариум

Лекции

Упражнения

Извън аудиторна заетост

Кредити

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ – общо в т.ч.

12

555

555

0

1050

60

 

Специални учебни дисциплини:

11

555

555

0

690

45

 

C

Задължителни:

6

330

330

0

450

30

 

O

Избираеми:

4

180

180

0

180

12

 

Факултативни:

1

45

45

0

45

3

 

                        Дипломна работа:

1

 

 

 

375

15

Учебният план е приет на заседание на катедра “Политическа икономия” от  16. 09.2013 г. (протокол № ……), от Факултетен съвет на факултет “Общоикономически” на ........2013 г. (протокол №.......).