Катедра "Политическа икономия"

П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/
Обновено: четвъртък, 12 юни 2014 15:34

Учебен план на магистратура по `Политическа икономия на креативната икономика`, приет от Факултетен съвет

 

УЧЕБЕН ПЛАН

Специалност:

3.8.54

ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА КРЕАТИВНАТА ИКОНОМИКА

POLITICAL ECONOMY OF CREATIVE

ECONOMY

Професионално направление:

3.8

ИКОНОМИКА

ECONOMICS

Област на висше образование:

3.

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ

SOCIAL, ECONOMIC AND LAW SCIENCES

Образователно-квалификационна степен:

 

МАГИСТЪР

MASTER

Професионална квалификация:

 

МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА

MASTER OF ECONOMICS

Форма на обучение:

 

РЕДОВНА

FULL TIME

Продължителност на обучението:

 

1 година (2 семестъра, 555 ч.)

1 year (2 semesters, 555 hrs)

Валиден от:

 

2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред

Код

Учебна дисциплина

Хор.

л.

у.

Извън аудиторна заетост

Кредити

Контрол

ПЪРВИ КУРС

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

1

М13854С0101

Философия и социология на креативното общество

60

60

0

90

6

изпит

2

М13854С0102

Политическа икономия на  креативната икономика

60

60

0

90

6

изпит

3

М13854С0103

Теории на креативната икономика

60

60

0

90

6

изпит

4

М13854С0104

Икономика на знанието и иновационна политика

60

60

0

90

6

изпит

5

М13854С0105

Политическа икономия на творческите индустрии

45

45

0

45

3

изпит

6

М13854С0106

Управление на знанието

45

45

0

45

3

изпит

 

 

Общо:

330

330

0

450

30

 

ПЪРВИ КУРС

ВТОРИ  СЕМЕСТЪР

7

М13854О0207

Иновационен мениджмънт и иновационно предприемачество

45

45

0

45

3

изпит

7

М13854О0208

Психология на творчеството и евристика

45

45

0

45

3

изпит

8

М13854О0209

Креативна класа и предприемачество

45

45

0

45

3

изпит

8

М13854О0210

Дигитална икономика и политика

45

45

0

45

3

изпит

9

М13854О0211

Управление на промените

45

45

0

45

3

изпит

9

М13554О0212

Предприемаческа култура

45

45

0

45

3

изпит

10

М13854О0213

Патентна политика и лицензионна търговия

45

45

0

45

3

изпит

10

М13854О0214

Креативно поведение

45

45

0

45

3

изпит

11

М13554F0215

Икономика на символичната размяна

45

45

0

45

3

изпит

11

М13854F0216

Човешки и социален капитал

45

45

0

45

3

изпит

 

 

Общо:

бщо:

          “Христо Ботев”,

225

225

0

225

15

 

 

 

Дипломна работа

първа сесия - юли

втора сесия - октомври

трета сесия - февруари

 

 

 

375

15

изпит

 

 

Общо:

225

225

0

600

30

 

 

 

 

 

 

Брой

Хорариум

Лекции

Упражнения

Извън аудиторна заетост

Кредити

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ – общо в т.ч.

12

555

555

0

1050

60

 

Специални учебни дисциплини:

11

555

555

0

690

45

 

C

Задължителни:

6

330

330

0

450

30

 

O

Избираеми:

4

180

180

0

180

12

 

Факултативни:

1

45

45

0

45

3

 

                        Дипломна работа:

1

 

 

 

375

15