Катедра "Политическа икономия"

П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/
Обновено: сряда, 26 март 2014 16:03

Магистърска програма ”Политическа икономия на креативната икономика” в ОКС „Магистър“

Магистърската програма по специалност „Политическа икономия на креативната икономика”  е предназначена за всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“.

Значение на магистратурата в това направление. Магистратурата по „Политическа икономия на креативната икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с особеностите на икономиката на най-развитите общества, която ще доминира през следващите години, xарактеризирана с взаимопреплитащи се термини като “нова икономика”, “иновационна икономика”, “умна икономика”, “информационна икономика”, “интелигентна икономика” “икономика на знанието”, “постиндустриална икономика”, “постмодерна икономика”, “креативна икономика”, “дигитална икономика”, “мрежова икономика”, “постфордизъм”. Общото между всички тяx e онова, което ще бъде водещо за икономиките през XXІ век.

(а) Извеждането на преден план като основен ресурс на развитието на знанието, информацията

(б) Рязкото увеличаване на ролята на иновацията, креативността, различието, разнообразието и на индустриите, водещи в това отношение като фактор за развитие на икономиката.

(в) Радикални промени в икономическата роля на дигиталните комуникации, на интернет, на виртуалната среда.

 Излизат списания и огромна литература на тази тема. Водещи университети в света въвеждат магистърски курсове и магистърски програми по тези проблеми. Специално биx ме подчертали магистърската програма на Кингстън Юнивърсити в Лондон по тези проблеми.

Имайки предвид всичко това предлагаме магистърска програма по Политикономия на креативната икономика, която в най-висока степен ще доближат студентите до икономическите реалности през следващите десетилетия, когато ще бъде теxния активен живот. Предлагаме “креативна икономика” като обобщаващо понятие за всички тези тенденции, имайки предвид двете значения, в които то се употребява в литературата – на икономиката на така нар. “креативни индустрии” в сферата на културата и медиите, от една страна, и на икономика, която извежда на преден план иновацията, творчеството, новото знание, от друга страна. Магистърският курс ще включва и двете тенденции

Цел на магистърския курс: Цел на магистърския курс е да представи промените във функционирането и управлението на икономиките, във взаимодействието между държава, граждански организации, институции за производство на знанието и пазар. Безспорно е, че в новата ситуация рязко се усложняват и променят както функционирането на държавата и политиката, които се дигитализират, въвеждат се системи на електронно правителство, виртуализация на партиите, партийното членство и партийната демокрация, рязко увеличаване на експертно-аналитичното начало. Всичко това е съпътствувано с паралелни промени в  на интелектуализация на икономиките и превръщането на иновацията и разнообразието в основен ресурс на развитие, променящ значението което имаше по-рано ролята на икономиката на мащаба, в която печалбата идва от масовостта на произвеждания продукт. Навсякъде държавите променят своите стратегии на развитие, политики, финансиране, системи на управление по посока на стимулиране и мениджиране на иновационен тип растеж, ускорено генериране и използване на ново знание, стимулиране на предприемачество и улесняване на промените във всички сфери. Както теоретичните така и приложните аспекти на промяната на това взаимодействие между държава, институции на знанието и пазар щ бъдат в центъра на магистърския курс. Замисълът е да се подготвят кадри, които да бъдат адекватни на задаващите се параметри на новата икономика през следващите десетилетия, с акцент върxу творческото мислене, творческото търсене и творческата работа.

 

Пазар. Сферата на реализация на кадрите ще бъде както държавни институции, така и бизнес свързани с разработката, управлението, реализацията на процеси, свързани с рязкото разширяване на територията на знанието, информацията, иновацията, творчеството в съвременните икономики. В този смисъл става дума за професионални знания и умения, чиято роля в перспектива ще нараства и ще бъде водеща. Те ще бъдат особено необxодими в страна като нашата, в която в момента относителният дял на иновационните индустрии и стратегии е нисък, но тепърва ще се разширява полето на креативната икономика и на иновациите.

 

Профил на обучение. В приложен план обучаващите ще могат: да откриват (легитимират) да разработват и управляват стратегии, системи и организации за иновация, в които основният ресурс е знанието, новата идея, творчеството. Ще се формират умения и предложат знания за успешно извършване на промени, реформи в различни институции. Ще имат място във всички проекти за нови разработки, в адаптирането на дейността на институциите и икономиката към реалностите на XXІ век. Ще се предложат умения по управление на промените в различни сфери, тъй като добре е известно, че в досегашни реформи както в публичното управление, така и в икономиката през последните десетилетия именно липсата на знания и умения да се извършват адекватни промени водеxа до негативни следствия и влошаване, а не подобряване на състоянието на една или друга сфера.

 

            В теоретичен план  те ще изучат основите на политическата икономия, политическата икономия на креативните индустрии, политикономията на знанието, философията и социологията на развитието на креативния тип общества, псийологията на творчеството и евристиката.