Катедра "Политическа икономия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 09 април 2014 14:19

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР”

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР”

Специалност „Политическа икономия“


  Настоящите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” се основават на изискванията на Закона за висшето образование, на възприетите норми в европейското и световното образователно пространство и на приетите правила за провеждане на държавен изпит от Университета за национално и световно стопанство.
Държавният изпит по съответната специалност се провежда по въпросник, утвърден от катедра “Политическа икономия” и зам.-ректора по обучението в ОКС „бакалавър“.
1. Държавният изпит се организира за всеки випуск в рамките на три дипломни сесии:
- редовна, която се провежда не по-късно от един месец след приключването на лятната сесия;
- редовна поправителна, която се провежда не по-късно от един месец след началото на новата учебна година;
- заключителна поправителна сесия, която се провежда едновременно с редовната дипломна сесия за следващия випуск.
2. Студентите, които не са се явили на организираните за техния випуск дипломни сесии или не са положили успешно държавния си изпит, имат право на еднократно явяване в срок до две години след семестриалното приключване на обучението им на която и да е от организираните в този период дипломни сесии. При пропускането на всички възможни явявания на държавен изпит или неуспешното му полагане при възможните явявания, студентът изгубва правото си да се дипломира.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ
1. Датата за държавен изпит, началния час, както и председателя и членовете на държавната изпитна комисия (състои се най-малко трима хабилитирани преподаватели) се определят със заповед на заместник-ректора по учебната работа, по предложение на катедрения съвет и ръководителя на катедрата.
2. Държавният писмен изпит по специалността се състои от разработване на два въпроса, всеки въпрос е част от посочена във въпросника тема. Въпросите се изтеглят на случаен принцип от представител на студентите, непосредствено преди държавния изпит на мястото на неговото провеждане. Състава на комисията определя комбинациите от въпроси, които се включват в изпитните билети, непосредствено преди изпита.
3. За развиването на въпросите всеки студент получава предварително подготвени от катедрата материали - листа за чернова и белова подпечатани с печата на факултета. Студентите задължително номерират листата. Изпитът не е анонимен. На титулната страница на беловата се записват трите имена на студента, факултетен номер, въпросите и датата на изпита.
4. Студентите трябва да развият въпросите за три астрономически часа, като за начало на изпита се счита часът, след като въпросите са записани на дъската.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ
1. Всеки студент в деня на изпита е длъжен да носи със себе си документ за самоличност, студентска книжка и химикалка или писалка, пишещи синьо.
2. В деня на изпита студентите са длъжни да заемат местата си в определената зала не по-късно от 15 минути преди обявения час. Залата ще се съобщи на студентите предварително и ще се обяви със съобщение пред кабинет 3042.
3. В залата за изпит не се допускат мобилни телефони и друга съобщителна техника.
4. По време на изпита в залата се пази тишина. За да се запази редът по време на изпита, студентите излизат един след друг.
5. Студент, който говори по време на изпит, прави опит да преписва, гледайки работата на друг студент или използва учебници и други помощни материали, се отстранява от залата. Писмената му работа се анулира.
6. Държавният изпит се прекратява за съответния студент като и в следните случаи: при използване на мобилен телефон или друга съобщителна техника
7. След приключването на изпита студентът предава писмената си работа със студентската си книжка и без да се връща обратно на мястото си, напуска залата.
8. В деня на изпита по решение на държавната комисия се определя часа за получаване на резултатите от държавния изпит. Оценката се внася в студентската книжка и изпитния протокол в деня на изпита. Писмените материали се съхраняват от катедрата за срок от една година след провеждане на държавния изпит
ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Оценките от държавния изпит се отразяват в изпитния протокол и в студентските книжки. Протоколът и студентските книжки се подписват от председателя и от членовете на изпитната комисия в деня на приключването на държавния изпит.
2. Оценките от държавния изпит се разнасят в главните книги до три дни след провеждането на държавния изпит.
3. Протоколите от проведения държавен изпит се предават на служителя от отдел „Бакалаври”, който подпомага административно обучението по специалността.
4. Изпитните материали от държавния изпит се съхраняват в катедрата за срок от една година от датата на изпита.
ДИПЛОМИРАНЕ
1. Положилите успешно държавен изпит получават диплома на УНСС за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
2. Връчването на дипломите става на тържествена церемония, организирана от катедрата. На церемонията присъстват дипломантите, членове на катедрата, представители на ректорското и деканското ръководство, гости.
3. Дипломите се връчват от ръководителя на катедрата или от определен от него член на катедрата.
4. Дипломантите получават дипломите си лично и удостоверяват това с подпис в книга за издадените от УНСС дипломи в съответния отдел.

Правилата за провеждане на Държавен изпит са приети на заседание на катедра “Политическа икономия” от 25.03.2014г. /протокол № 7/ и от Факултетен съвет на ………………. /Протокол №……… /.


РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: ………………………….
/проф. д-р Светла Тошкова/ДЕКАН НА ОИФ: ……………………………………
/доц. д-р Лилия Йотова/