Катедра "Политическа икономия"

ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА ТЕМА „ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“

понеделник, 25 ноември 2019 11:07

20191120_101223.jpg

На 20 ноември 2019 г. в Голяма голяма конферентна зала на УНСС беше проведена Четвъртата национална конференция по политическа икономия на тема „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“. Тя представлява част от мащабния преход, който ускорено извършва Университетът за национално и световно стопанство от аналогов към един все по-дигитализиран свят на всички равнища на управлението и обучението на младите хора у нас, в подготовката им за света на бъдещето, който утре те ще наследят, но който ще бъде много по-различен от света на техните родители. „Утре Наш Става Светът“ е основен слоган на университета, защото неговата ориентация не е към миналото или настоящето, а към бъдещето, което принадлежи на младите. Бъдещето е на един все по-дигитализиран, експоненциален, конвергентен свят и работата на университета е да подготви младото поколение за този свят.

Значимостта на конференцията се определя от няколко основни фактора. На първо място, това е първата подобна конференция у нас, опитваща се да обхване не отделен аспект на трансформацията към дигитални икономики и общества, а цялата системна промяна, която се извършва днес в глобален план, както и ролята на България в този процес. На второ място, защото темата за дигиталната икономика днес е на върха на вълната и в глобален план ежегодно се провеждат стотици дискусии и научни форуми, върви процес на трансформация на образователните системи по посока на промени в работната сила, така че тя да бъде адекватна на новите реалности. На трето място, защото днес се разгръщат тенденции на конвергенция, а не както досега на дивергенция на обществени процеси и научни дисциплини, което налага един нов подход към изследването на проблемите и разбирането им в тяхната цялост. И на четвърто място, защото с прехода към дигитални икономики и общества все по-актуални стават проблемите за необходимостта от нова политикономическа парадигма и от институционална промяна, чрез които да бъдат регулирани противоречията в условията на преминаване към дигитална икономика.

Инициативата за провеждане на конференцията е на катедра „Политическа икономия“ именно поради факта, че тя разглежда политикономическата система не статично, а в процеса на нейните еволюция и промяна, разглежда икономиката не като отделна подсистема, а като вплетена в цялата обществена система, поради което е способна да предложи един много по-цялостен подход. Този подход стъпва върху разбирането, че технологичните промени не са само резултат на икономически стимули, нито на чисто и независимо от обществената система и икономиката развитие на човешкото знание, а продукт от взаимодействие между икономическата, политическата и технологическата подсистеми. От неговата перспектива дигиталната икономика носи радикални промени в разбиранията за основните икономически категории, стойността, труда, работната заплата, печалбата, капитала, пазара, мястото и ролята на различните фактори на производството. Тя променя отношенията в икономическата подсистема, променяйки отношенията, в които хората влизат в процеса на производство, размяна, разпределение и потребление и налага необходимостта от нови институционални механизми, чрез които да бъдат регулирани тези отношения както в национален, така и в глобален план, където дигиталната икономика води до нови трансформации на света. Именно това наложи необходимостта от политикономически анализ на трансформациите, пред които са изправени обществата в условията на преход към един все по-дигитализиран свят. Освен това катедра „Политическа икономия“ е един от пионерите в дигиталното образование на студентите и през учебната 2016-2017 г. откри дисциплина, а през 2018-2019 г. и магистратура, в която, съвместно с катедра „Информационни системи и комуникации” обучава студенти по „Дигитална икономика“.

Конверентният подход предопредели и разтварянето на ветрилото към участници от всички сфери на научното познание, от всички възрасти, от водещи университети, научни звена и институции у нас – университетски преподаватели, докторанти, студенти. Конференцията беше открита от проф.д-р Светла Тошкова – ръководител на катедра „Политическа икономия”. Приветствено слово произнесе ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. На конференцията бяха изнесени близо 30 доклада, обхващащи различни аспекти на дигиталната трансформация. Основни доклади изнесоха проф. д-р. Камелия Стефанова – ръководител катедра „Информационни технологии и комуникации” и гл. ас. д-р Христо Проданов, които разясниха различните аспекти на дигиталната икономика. Проф. д-р Камелия Стефанова изрази разбирането, че дигиталната трансформация не са технологиите, взети сами по себе си, а те са само средството, чрез което ние трябва да извършим промяната. Гл. ас. д-р Христо Проданов изнесе пленарен доклад, в който направи опит за разгръщане на политикономически анализ, стъпвайки върху разбирането, че предмет на политикономията са отношенията на производство, размяна, разпределение и потребление, анализирайки промените в тези отношения и необходимите институционални механизми, чрез които да се отговори на противоречията, до които водят те. Изключително интересен доклад изнесе доц. д-р Вяра Стоилова, която разгледа „духа на дигиталния капитализъм“ през призмата на разбиранията на Макс Вебер и Вернер Зомбарт. Голям интерес представляваха още докладите на проф. д.ик.н. Росица Чобанова, която изведе на преден план необходимостта от нова икономическа парадигма, на доц. д-р Борислав Градинаров, който постави под въпрос много от ключовите аспекти на дигиталната трансформация, на проф. д-р Валентина Драмалиева, която разгледа изключително интересната тема за етическата страна на дигиталната икономика, на гл. ас. д-р Мариана Тодорова, която представи не по-малко интересен анализ относно перспективите пред изкуствения интелект и рисковете, пред които сме изправени с неговото развитие. Разгледани бяха още трансформациите на социалния капитал в контекста на дигитализацията на бизнеса, промените в глобалната политическа икономия, дигиталната конкурентноспособност и предизвикателствата пред работната сила в България, дигиталните счетоводство, безработица, образование, право и мн. др. Очаква се в перспектива докладите да бъдат публикувани в сборник, а най-добрите от тях да намерят място в „Научните трудове“ на УНСС.

Всеки от участниците внесе своя уникален принос, а много от тях хвърлиха нова светлина върху разискваните проблеми, излизайки извън тесните рамки на традиционното мислене и изразявайки много нестандартни мнения, с което дискусията беше допълнително обогатена. Участието на всеки един от тях направи конференцията не просто възможна, но и по своята същност уникална по рода си, защото позволи за първи път да се повдигнат, разискват, търсят и намерят отговори на въпроси, които въпреки своята значимост никога не са били подлагани на задълбочен анализ у нас. А този анализ става все по-необходим, тъй като ние не трябва да сме пасивни съзерцатели, а дейни участници в извършващата се дигитална трансформация на света. Не го ли направим, ще се сблъскваме с все повече противоречия, конфликти, разпадни процеси, които допълнително ще дестабилизират съществуващата политикономическа система.

 

 Сборникът със статиите от конференцията може да бъде свален от тук.

Прикачени файлове:

application/pdf Digitalnata.ikonomika.pdf - 2412 KB

Галерия снимки от ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА ТЕМА „ДИГИТАЛНАТА ИКО ...