Катедра "Публична администрация"

Трета про боно работилница „Бъди генератор на идеи за организации с кауза“

четвъртък, 16 юли 2020 0:00

Във връзка с изпълнението на проект BEESE (“Boosting Employability and Empowering Social Engagement in High Education through Pro Bono”), който популяризира нови форми на доброволчество и свързва университета със света на бизнеса и неправителствените организации, беше проведена дългосрочната про боно работилница в периода 8 май – 15 юли 2020 г. Про боно работилницата беше организирана от катедра „Публична администрация“ и платформата „Time Heroes“ и включваше поредица от срещи в онлайн среда. Групата от четирима студенти беше селектирана от специалност „Публична администрация“ – 3-ти и 4-ти курс, участваха още двама академични ментори, представител на „Time Heroes“ и бизнес ментор.

padmin_8ae4d_Picture1.png

Участниците в дългосрочната про боно работилница – Галина, Боян, Биляна и Ивет-Нанси

Основна цел на про боно работилницата беше да се проучат проблемите на гражданския сектор, да се събере информация за възможностите за финансиране на неправителствени организации (НПО), да се анализират и обобщят основните източници и модели за финансиране. Студентите имаха възможност да бъдат лидери на ротационен принцип, разпределяха отговорности и следяха за спазване на срокове по изпълнението им. Периодично се провеждаха онлайн срещи за проследяване на напредъка, обсъждане на казуси, проблеми и затруднения.

Академичните ментори ръководеха срещите, направиха първоначално въведение и предоставяха подкрепа, разяснения и допълнителни източници на информация, насочваха участниците към конкретни проблеми, изясняваха терминологията и даваха препоръки.

padmin_8ae4d_Picture2.png

Онлайн среща

Бизнес менторът се включи с вдъхновяваща лекция и конкретни примери по отношение на корпоративното доброволчество и програми за корпоративна социална отговорност, създаването на специални стратегии за участие на служителите, въвличането им в социални дейности, подкрепата за организиране и провеждане на инициативи с кауза. Специално време беше отделено за поканите, отправяни към НПО, изискванията за проектите и принципите, които се прилагат при финансиране на НПО, стъпките и документацията за кандидатстване, подробно бяха обяснени и процедурите за оценка и финансиране на проекти на НПО от страна на бизнеса. Освен това се изясниха най-честите грешки, които се допускат, както и задължителните условия, на които трябва да отговарят НПО и предложенията им за проект. Беше дискутирана устойчивостта на проектите, проследимостта на резултатите, индикаторите за успех и въздействието, което дейностите ще окажат върху средата. През цялото време информацията беше подкрепена с реални примери за успех и провал.

Студентите структурираха събраните данни, създадоха дизайн на документа и събраха на едно място цялата налична информация за основните източници на финансиране: големи фондации и фондове; корпоративни организации; общини; правителствени програми; европейски фондове и програми. Проучиха детайлно и включиха в разработката също така краудфъндинга и фъндрейзинга като възможни начини за финансиране на НПО сектора, като подготвиха инструкция за регистрация в краудфъндинг платформа и стъпки за осъществяването на успешен фъндрейзинг.

По време на финалната среща, участниците представиха Доклад „Финансиране на организации с кауза“, както и презентация с основните акценти от обобщената информацията.

Като част от закриващата среща бяха обсъдени преживяванията на участниците, трудностите, запомнящите се моменти и цялостното впечатление от про боно работилницата.

padmin_8ae4d_Picture3.png

Заключителна среща на про боно работилницата

 

Заедно всички преминаха през целия процес - от поканата за участие през организирането, онлайн срещите, комуникацията и ползите за всички заинтересовани страни. Изведоха се предизвикателствата, бяха дадени предложения за оптимизиране на работата, за привличане на студенти към този тип дейности, ролята на менторите и как да се повиши интересът към предложените каузи.

Висока оценка беше дадена на про боно активностите като инструмент за социална ангажираност на младите хора, придобиване на нови знания и умения, възможностите да се решават конкретни проблеми на организации с кауза и удовлетвореността от правенето на добро.

В края на срещата имаше виртуална церемония по връчване на сертификати за участие, с което приключи и третата про боно работилница „Бъди генератор на идеи за организации с кауза“ по проект BEESE.

 

Галерия снимки от Трета про боно работилница „Бъди генератор на идеи за организации с кауза“ ...