Катедра "Публична администрация"

Обновено: сряда, 07 април 2021 11:02

Бакалаври

Първият прием на студенти в редовно и задочно/ дистанционно обучение по специалност „Публична администрация“ е през учебната 1997/1998 г. През последното десетилетие ежегодно в бакалавърска степен се приемат около 150 студенти в редовна форма на обучение. В периода от учебната 2013/2014 г. до учебната 2018/2019 г. катедрата предлага бакалавърска програма на английски език „Administration and Management (Public Administration)“. От учебната 2017/2018 година катедрата участва в осигуряването на обучението в бакалавърска програма „Мениджмънт и администрация“, която е дистанционна форма на обучение. 

Държавен изпит

спец. „Публична администрация“

Правила за държавен изпит

Конспект за държавен изпит

Държавен изпит

спец. „Администрация и управление с преподаване на английски език“

Конспект за държавен изпит

Дипломна работа

спец. „Администрация и управление с преподаване на английски език“

Указания за разработване

Заявление

Преддипломен стаж

спец. „Публична администрация“

Правила за преддипломен стаж на студентите от специалност „Публична администрация“ в редовна и дистанционна форма на обучение през учебната 2020/2021г.

Правила за преддипломен стаж

Формуляр за оценка

Отчет за проведен стаж