Катедра "Публична администрация"

УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България

петък, 04 юни 2021 0:00

 

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-н Даниел Панов, председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) подписаха днес меморандум за сътрудничество в зала „Тържествена“ на УНСС.

Даниел Панов и проф. Димитър Димитров

Ректорът отбеляза, че общините трябва максимално да се възползват от научния потенциал на университетите при реализирането на своите програми за местно самоуправление и развитие на персонала.

Проф. д-р Димитър Димитров

„УНСС, като най-големия бизнес университет, провежда научни изследвания и обучава студенти във всички области на социално-икономическия живот и има богат опит в подготовката на анализи и концепции за развитието на общините и регионите. Можем да отбележим като решително предимство за сътрудничеството ни, че наред с финансите и счетоводството имаме експертиза в областта на икономиката на туризма, инфраструктурата и природните ресурси, регионалното развитие, недвижимата и интелектуалната собственост, предприемачеството, маркетинга и стратегическото планиране. Това е гаранция за успешно партньорство от взаимен интерес“, каза проф. Димитров.

 Даниел Панов

Председателят на Управителния съвет на НСОРБ г-н Даниел Панов благодари на проф. Димитров и представителите на УНСС за възможността за сътрудничеството и припомни, че сдружението е създадено преди 25 години и в УС участват 23 кметове. Усилията им са насочени към добрите политики за местната власт. „Тази стъпка, която днес предприемаме с УНСС е крачка напред към всичко онова, което трябва да се случи, не само в програмния период 2021-2027 г., а и в посока регионално планиране и преквалификация на администрацията в общините. Имаме нужда от вашето съдействие и помощ при работата на общините“, допълни той.

Проф. д-р Цветана Стоянова

Зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова отбеляза, че УНСС има сключени множество меморандуми с различни  общини и подчерта, че очаква с подписването на днешния меморандум на институционално ниво общите идеи да се организират и реализират още по-добре. Проф. Стоянова обърна внимание, че вследствие на подписано споразумение с община Кърджали има създадена магистърска програма по местно самоуправление. „Университетът има опит в разработването на програми по поръчка на бизнеса и институциите“, подчерта тя.

Събитието продължи с изказвания на доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, проф. д-р Надя Миронова, ръководител на катедра  "Управление" и директор на Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково и доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“, които представиха възможностите и експертизата на техните катедри за ключови за съвместното сътрудничество направления.

Доц. д-р Александър Вълков каза, че УНСС е уникална институция на 101 години. НСОРБ е по-млада, но също уникална структура, и както сдружението определя своята мисия то иска да бъде, и е гласа на общините в България. „И университетът и нашите студенти имат огромна нужда да бъдат част от практическото управление“, допълни той.
Проф. д-р Надя Миронова представи магистърската програма „Местно самоуправление“, която е разработена съвместно с община Кърджали.
„Бъдещето е в развитието на регионите, затова и Европа говори за Европа на регионите. Новите предизвикателства с развитието на интелигентните градове, ни поставят пред нови изпитания. Много от традиционните професии ще изчезнат, ще бъдат заменени с нови. Ние сега имаме възможност в работни срещи да обсъждаме тези предизвикателства и да дадем на обществото отговори за тези нови професии, за да може отсега да подготвим нашите студенти да управляват регионите си и да бъдат ефективни за своите населени места“, подчерта доц. д-р Георги Николов.
Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

„Местната власт среща живота всеки ден и затова хората, които избират да бъдат част от местната власт трябва да имат разнообразни таланти и умения, които се започват в университета, но се създават в практиката. Затова нашата увереност е, че освен теоретичната подготовка и съвместната работа по разработването на магистърски програми във всички катедри на УНСС, които подготвят кадри за местната власт, ние ще имаме възможност да привнесем и практиката“, каза г-жа Силвия Георгиева.

На всички присъстващи от НСОРБ бе подарена книгата „Ако кметовете управляваха света“ на Бенджамин Р. Барбър. Нейните авторски права са специално закупени от Сдружението.

„Новите предизвикателствата поставят общините пред сериозни изпитания, непознати досега“, подчерта кметът на Кърджали и зам.-председател на УС Хасан Азис. Редица процеси и професии в публичния сектор вече отстъпват място на нуждата от нови познания и различни компетенции. Обединяването на готовността на публичната администрация да се променя с научния потенциал е гаранция за устойчивост, а за всеки от гражданите – това е съизмеримо със сигурност и прогнозируемост в развитието.

Д-р Хасан Азис подари на проф. Димитров книгата си „Децентрализацията като фактор за развитие на местното самоуправление“

Меморандумът обхваща двустранно сътрудничество при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление, регионалното развитие и други, в подкрепа на доброто публично управление и демократичните процеси в Република България.

В документа е записано, че УНСС и НСОРБ ще работят за осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студентите от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси.

Двете организации ще подпомагат качеството на обучението на студентите и докторантите в УНСС чрез организиране на публични лекции, дискусии и други инициативи. Предвижда се и възможност за съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите, които представляват интерес за страните и организиране на публични събития за представяне на добри практики в сферата на публичното управление, регионалното и местно развитие.

На подписването от страна на УНСС присъстваха още проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, ръководители на катедри, научноизследователски центрове и институти, представители на Студентския съвет.

От страна на НСОРБ присъстваха кметове на общини, членове на Управителния и Контролен съвет на сдружението.

Координатор по споразумението от страна на УНСС е доц. д-р Александър Вълков, а от страна на НСОРБ е Кремена Цветкова-Недялкова, началник отдел „ПР, комуникации и издания“.

Неби Бозов, кмет на община Сърница, Десислава Тодорова, кмет на община Борован, Силвия Георгиева, Даниел Панов, проф. Димитър Димитров, д-р Хасан Азис, Радослав Ревански, кмет на община Белица, доц. д-р Александър Вълков, Белгин Шукри, кмет на община Исперих (от ляво надясно)

За Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е учредено на 11 декември 1996 година с участието на 1/3 от общините. В средата на 1997 г. броят на общините става 2/3, което дава право на Сдружението да бъде легитимен представител на местната власт, да представлява и защитава нейните интереси. От 1999 година в НСОРБ членуват 264 от общо 264 общини в страната. През 2015 г. членовете на НСОРБ стават 265, след присъединяването на новосъздадената община Сърница.

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, създадено на основание чл. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е отделно от членовете си и функционира на принципите на доброволност и равнопоставеност на своите членове.

Дейността на НСОРБ е фокусирана в три основни направления:

  • Представителство и защита на общините пред органите на централната власт: изследвания, анализи, оценка и разработване на предложения за промяна и усъвършенстване на политиката по отношение на местното самоуправление, лобиране.
  • Подкрепа на общините при осъществяване на техните правомощия: проучване мненията на общините и разработване на консенсусни позиции и стратегии; предоставяне на широк спектър от консултации, обучителни програми, издаване на тематични справочници и консултативни разработки, предоставяне на собствен Център за обучение на общините.
  • Участие в български и международни форуми и организационно укрепване на НСОРБ.

Галерия снимки от УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в ...