Катедра "Публична администрация"

Обновено: вторник, 28 май 2019 23:14

Бакалаври

Специалност: ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

https://priem.unwe.bg/

Бакалавърската програма по „Публична администрация” се предлага в редовна форма с четиригодишно обучение. Програмата акцентира върху управленските теории и решения на практиката за администриране в организациите от публичния сектор. На основата на интердисциплинарния подход се изучават дисциплини от направленията икономика, управление, политология, социология, психология, право и др.

Завършилите специалността придобиват фундаментални и специализирани знания в областта на:

 • теоретичните основи на икономиката и управлението на публичния сектор;
 • методология и методика на социално-икономическия анализ и изследвания на териториалните системи;
 • централна и местна администрация и териториално и административно устройство;
 • управление на организациите в публичния сектор и на неправителствените организации;
 • администриране на публични политики, програми и проекти;
 • управление и администрация на международни институции и организации.

В резултат на обучението студентите придобиват умения за:

 • анализ на основни показатели за равнище, динамика и тенденции в развитието на публичните структури;
 • анализ на публични политики и стратегии;
 • разработване и ефективно управление на публични програми и проекти;
 • анализ и оценка на териториалните системи;
 • работа в екип и решаване на проблеми.

Обучението по специалността е съобразено с изискванията за притежаване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” при заемане на длъжности по единния класификатор на длъжностите в администрацията. Завършилите могат професионално да се реализират в:

 • административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебната власт;
 • регионалните и местните административни структури (областна и общинска администрация);
 • административните структури на международни институции;
 • в неправителствените организации.

Бакалавърската програма по публична администрация е съобразена с квалификационните изисквания, заложени в програмите на водещи европейски университети и насърчава обмена на идеи между преподаватели и студенти. Чрез присъждането на кредити студентите имат възможност да участват в академичен обмен в университети извън страната по европейски програми.