Катедра "Публична администрация"

Обновено: вторник, 16 октомври 2018 23:02

Докторанти

Избираеми дисциплини за научната специалност (Блок Б):

Организация и управление извън сферата на материалното производство

Формиране и оценка на публични политики

Управление на публични организации

Местна власт и политики

Финансиране на публични услуги

Гражданско общество и общностно развитие

Реферат по темата на дисертационния труд

Бланки за изпити от Блок Б

Литературен обзор

Реферативно изложение

Проект за научна статия


Докторанти в процес на обучение:

Докторант

Тема

Научен ръководител

Лъчезар Лазаров

Развитие на доброволното здравно осигуряване

доц. д-р Александър Вълков

Минко Савов

Гарантиране на социалната сигурност на хората с увреждания

доц. д-р Александър Вълков

Петя Найденова

Усъвършенстване на институционалния капацитет за управление на фондовете на ЕС

доц. д-р Татяна Даскалова

Ясен Цветков

Взаимодействие на публичните институции при управление на кризи (на примера на столична община)

доц. д.н. Лучиян Милков

Ивайло Илиев

Оценка на изпълнението на публични програми

доц. д-р Евгения Пенкова

Николета Ефремова

Общностното развитие като интегриращ фактор на местно ниво

доц. д-р Деница Горчилова

Красимира Вълчева

Национален трансфер на европейските политики за борба срещу фалшивите лекарствени средства

доц. д-р Александър Вълков

Петя Павлова

Оптимизиране на функционалното взаимодействие между органите на централната и местната изпълнителна власт

доц. д-р Поля Кацамунска

Боян Игнатов

Неравенства в здравните системи на европейските страни

доц. д-р Евгения Делчева

Светлана Съботинова

Дигитални услуги в сферата на здравеопазването

доц. д-р Евгения Делчева

Златина Иванова

Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България

доц. д-р Евгения Пенкова

Боряна Йорданова

Управление на кризи в публичното здравеопазване чрез маркетингови методи

проф. д-р Цветка Стоенчева