Катедра "Публична администрация"

Обновено: четвъртък, 08 ноември 2012 10:54

Специалност "Публична администрация"

Специалността е сравнително нова за българското висше образование. Появата й е породена от необходимостта да се реформира българската изпълнителна власт в посока към демокрация и либерализъм и да се осигури по-голямо съответствие на българските и европейските административни структури на централно и местно ниво.

Характерно за този тип образование е голямата интердисциплинарност, изразяваща се в широко изучаване на икономически, политически правни, управленски, исторически, социологически и други науки. Информатиката и психологията са неразделна част от учебния план на специалността в съчетание с другите учебни дисциплини оформят набора от знания необходими през ХХІ век.

Списъкът на преподаваните в специалността учебни дисциплини включва: Публични финанси, Публично право, Европейско право,Висша и местна администрация, Регионална икономика, Управление на публичния сектор, Международни административни структури, Данъчна администрация, Съвременни политически системи и др.

Бъдещето на публичния сектор като посредник между държавата и личността дава големи възможности на завършилите специалността. Те могат професионално да се реализират във висшите държавни структури на законодателната, изпълнителната и съдебната власт като Министерски съвет, министерства и държавни агенции, администрацията на Парламента и президентството, да заемат постове в администрацията на банки, международни институции като Европейския съюз и ООН, както и в други световни административни организации. Същевременно те могат да работят в структурите на местните органи на властта и администрацията като кметове, общински съветници и функционални специалисти и да разработват проекти и програми за социално-икономическото развитие на градовете и общините. Реални са възможностите да участват в създаването на смесени частно-общински фирми, да заемат постове в данъчната, застрахователната и военна администрация, в администрацията на митническите и други видове държавни институции.

Учебният план е съобразен с квалификационните изисквания, заложени в програмите на водещи западноевропейски и американски университети, и насърчава обмена на идеи, преподаватели и студенти с тях.

Обучението на студентите обхваща три образователно-квалификационни равнища: "бакалавър","магистър" и "доктор" в редовна и дистанционна форма на обучение.

Студентите от специалността са инициатори на създаването на сдружение с нестопанска цел - Асоциация на студентите по публична администрация, защитаващо професионалните и академичните им интереси.