Катедра "Публична администрация"

Обновено: вторник, 04 юли 2017 0:46

Наука

КОЛЕКТИВНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

2003 – 2005 г.

"Интегрирано развитие на селските райони на Хасковска област" (съвместно с катедра “Агробизнес”)

2011 – 2013 г.

"Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги"

2012 г.

"Създаване на подкрепяща среда за докторанти с увреждания в УНСС"

2012 – 2014 г.

Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда (финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”)

2014 – 2016 г.

Университетски проект "Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014 г. и 2015 г.", научен р-л: проф. д.ик.н. Стати Статев, екип: проф. д-р Евгения Делчева, доц. д-р Евгения Пенкова, доц. д-р Александър Вълков, доц. д-р Деница Горчилова, доц. д-р Биляна Томова (катедра Медии и обществени комуникации), Тема 9 "Публично финансирани услуги"

2016 – 2018 г.

"Пазарни и непазарни алтернативи при публично финансираните услуги", научен р-л: доц. д-р Евгения Пенкова, екип от катедра "Публична администрация"