Катедра "Публична администрация"

Публична защита на докторска дисертация „Усъвършенстване на компетентностен модел за управление на проекти в държавната администрация“

сряда, 13 юни 2018 15:37 /
Начало:
четвъртък, 28 юни 2018 11:00
Край:
Място:
Зала 2032-А на УНСС
Подробности:

Катедра „Публична администрация“

Ви кани

на публична защита на докторска дисертация

„Усъвършенстване на компетентностен модел за управление на проекти в държавната администрация“

Докторант: Виолета Атанасова Джукелова

Научен ръководител: доц. д-р Татяна Иванова Даскалова

НАУЧНО ЖУРИ:

проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

 проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов

доц. д-р Татяна Иванова Даскалова

 доц. д-р Светла Костадинова Михалева

 доц. д-р Валентин Пенчев Василев

Публичната защита ще се състои на 28.06.2018 г. от 11:00 часа в зала 2032-А на УНСС.

Материалите по защитата са на разположение в сектор „Научни съвети и конкурси” на УНСС.